Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1310/2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr.1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 şi (UE) nr. 1308/2013 ale ParlamentuluiEuropean şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014 Număr celex: 32013R1310

În vigoare de la 20.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 42 şi articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, care urmează să se aplice de la 1 ianuarie 2014, stabileşte norme care reglementează sprijinul Uniunii pentru dezvoltare rurală şi abrogă Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, fără a aduce atingere continuării aplicării regulamentelor de punere în aplicare a regulamentului respectiv până la abrogarea lor. Pentru a se facilita tranziţia de la schemele de sprijin existente în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 la noul cadru juridic care acoperă perioada de programare ce începe la 1 ianuarie 2014 ("noua perioadă de programare"), ar trebui adoptate norme tranzitorii în scopul de a se evita orice fel de dificultăţi sau de întârzieri în punerea în aplicare a sprijinului pentru dezvoltare rurală care ar putea interveni ca urmare a datei adoptării noilor programe de dezvoltare rurală. Din acest motiv, ar trebui să se permită statelor membre să îşi asume în continuare angajamente juridice în 2014 în temeiul programelor lor de dezvoltare rurală existente pentru anumite măsuri, iar cheltuielile rezultate ar trebui să fie eligibile pentru sprijin în noua perioadă de programare.

(2) Având în vedere modificarea substanţială a metodei de delimitare a zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative în noua perioadă de programare, obligaţia impusă fermierului să îşi continue activitatea agricolă în zonă timp de cinci ani nu ar trebui să se aplice pentru noi angajamente juridice asumate în 2014.

(3) Pentru a se asigura securitatea juridică pe durata tranziţiei, anumite cheltuieli efectuate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 ar trebui să fie eligibile pentru o contribuţie din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) în noua perioadă de programare în cazul în care mai sunt încă plăţi de efectuat. Acestea ar trebui să includă, de asemenea, anumite angajamente pe termen lung luate în temeiul unor măsuri similare prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2078/92 al Consiliului, de Regulamentul (CEE) nr. 2080/92 al Consiliului şi de Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului, în cazul în care măsurile respective au primit sprijin în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 şi există încă plăţi care urmează să fie efectuate în 2014. În interesul unei bune gestiuni financiare şi a punerii eficiente în aplicare a programului, cheltuielile respective ar trebui să fie identificate clar în programele de dezvoltare rurală şi în ansamblul sistemelor de gestionare şi control ale statelor membre. Pentru a se evita o complexitate inutilă în gestiunea financiară a programelor de dezvoltare rurală în noua perioadă de programare, ratele de cofinanţare din noua perioadă de programare ar trebui să se aplice cheltuielilor tranzitorii.

(4) Având în vedere dificultăţile semnificative cu care încă se confruntă o serie de state membre în ceea ce priveşte stabilitatea lor financiară şi, în timpul tranziţiei de la actuala la noua perioadă de programare, pentru a limita efectele negative ale dificultăţilor respective prin autorizarea utilizării la maximum a fondurilor FEADR disponibile, durata derogării care majorează rata maximă a contribuţiei FEADR prevăzute la articolul 70 alineatul (4c) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 ar trebui să fie prelungită până la data finală de eligibilitate a cheltuielilor pentru perioada de programare 2007 - 2013, şi anume 31 decembrie 2015.

(5) Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului care stabileşte noi scheme de sprijin urmează să se aplice de la 1 ianuarie 2015. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului continuă să constituie baza pentru acordarea de sprijin pentru venit fermierilor în anul calendaristic 2014, dar ar trebui să se ţină seama în mod corespunzător de Regulamentul (UE) nr. 1311/2013 al Consiliului. Pentru a se asigura coerenţa în punerea în aplicare a dispoziţiilor referitoare la ecocondiţionalitate şi respectarea standardelor impuse prin anumite măsuri, ar trebui să se prevadă că dispoziţiile relevante care se aplică în perioada de programare 2007-2013 continuă să se aplice până când noul cadru legislativ devine aplicabil. Din aceleaşi motive, dispoziţiile referitoare la plăţile directe naţionale complementare pentru Croaţia, care se aplică în 2013, ar trebuie să continue să se aplice.

(6) Regulamentul (UE) nr. 1306/2013al Parlamentului European şi al Consiliului dă statelor membre posibilitatea să plătească avansuri pentru plăţile directe. În temeiul Regulamentului (CE) nr. 73/2009, este necesar ca exerciţiul acestei posibilităţi să fie autorizat de Comisie. Experienţa dobândită în punerea în aplicare a schemelor de sprijin direct a arătat că este oportun să se permită fermierilor să primească plăţi în avans. În ceea ce priveşte cererile depuse în 2014, avansurile respective ar trebui limitate la 50% din schemele de sprijin enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 şi la 80% din plăţile pentru carnea de vită şi mânzat.

(7) Pentru a se respecta Regulamentul (UE) Nr. 1311/2013 şi în special egalizarea sumei disponibile pentru acordarea de sprijin direct fermierilor, precum şi mecanismul de convergenţă externă, este necesar să se modifice plafoanele naţionale fixate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pentru anul 2014. Modificarea plafoanelor naţionale va avea în mod inevitabil un impact asupra sumelor pe care le pot primi fermierii individuali sub formă de plăţi directe în 2014. Prin urmare, ar trebui stabilit modul în care această modificare va influenţa valoarea drepturilor la plată şi nivelul altor plăţi directe. Pentru a se ţine cont de situaţia micilor fermieri, mai ales având în vedere că, în 2014, nu se aplică niciun mecanism de modulare sau de ajustare, inclusiv în mod special scutirea de la un astfel de mecanism pentru plăţile directe de până la 5000 EUR, statelor membre care nu acordă o plată redistributivă şi care nu optează pentru transferarea de fonduri către sprijinul pentru dezvoltare rurală prin intermediul mecanismului de flexibilitate ar trebui să li se dea posibilitatea de a nu reduce valoarea tuturor drepturilor la plată.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...