Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 2020) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 Număr celex: 32013R1309

În vigoare de la 21.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 175 al treilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) La 26 martie 2010, Consiliul European a aprobat propunerea Comisiei de lansare a unei noi strategii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii(strategia Europa 2020). Una dintre cele trei priorităţi ale strategiei Europa 2020 este o creştere favorabilă incluziunii prin asigurarea autonomiei cetăţenilor prin rate ridicate ale ocupării forţei de muncă, investirea în dezvoltarea competenţelor, combaterea sărăciei şi modernizarea pieţelor muncii şi a sistemelor de formare şi de protecţie socială pentru a ajuta cetăţenii să anticipeze şi să gestioneze schimbările, precum şi pentru a construi o societate favorabilă incluziunii şi solidară. Pentru combaterea efectelor adverse ale globalizării, este necesar, de asemenea, să se creeze locuri de muncă pe tot teritoriul Uniunii şi să se elaboreze o politică decisivă de sprijinire a creşterii.

(2) Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului pe durata cadrului financiar multianual cuprins între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2013. FEG permite Uniunii să manifeste solidaritate faţă de lucrătorii disponibilizaţi din cauza unor schimbări structurale majore intervenite în structura comerţului mondial din cauza globalizării şi a crizelor financiare şi economice de la nivel mondial şi poate să ofere sprijin beneficiarilor de pe pieţele mici ale muncii sau în situaţii excepţionale, în special în ceea ce priveşte cererile colective care implică întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri), chiar dacă numărul disponibilizărilor este sub pragul normal de mobilizare a FEG.

(3) În comunicarea sa din 29 iunie 2011 intitulată"Un buget pentru Europa 2020", Comisia recunoaşte rolul FEG ca fond flexibil pentru a sprijini lucrătorii care îşi pierd locul de muncă şi pentru a-i ajuta să găsească un alt loc de muncă cât mai repede posibil. Uniunea ar trebui să continue să asigure, pe durata cadrului financiar multianual de la 1 ianuarie 2014 şi până la 31 decembrie 2020, un ajutor specific şi punctual pentru a facilita reinserţia profesională a lucrătorilor concediaţi în domenii, sectoare, teritorii sau pieţe ale muncii care suferă şocul unei perturbări economice grave. Având în vedere obiectivul său de a asigura sprijin în situaţii de urgenţă şi circumstanţe neaşteptate, FEG ar trebui să rămână în afara cadrului financiar multianual.

(4) Domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 a fost extins în 2009 prin Regulamentul (CE) nr. 546/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului, ca parte a planului european de redresare economică, pentru a include lucrătorii concediaţi ca urmare directă a crizei economice şi financiare mondiale. Pentru a permite FEG să intervină în situaţii de criză actuale sau viitoare, domeniul de aplicare al acestuia ar trebui să acopere concedieri care rezultă dintr-o gravă perturbare economică provocată de o continuare a crizei economice şi financiare mondiale abordată în Regulamentul (CE) nr. 546/2009 sau de o nouă criză financiară şi economică mondială.

(5) Centrul European de Monitorizare a Schimbărilor, cu sediul în cadrul Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (Eurofound) din Dublin, asistă Comisia şi statele membre prin intermediul unor analize calitative şi cantitative pentru a le ajuta în ceea ce priveşte evaluarea tendinţelor de globalizare şi utilizarea FEG.

(6) Pentru a menţine natura europeană a FEG o cerere de sprijin ar trebui să fie prezentată în cazul în care numărul de concedieri atinge un prag minim. Cu toate acestea, în pieţe ale forţei de muncă de mici dimensiuni, de exemplu, state membre de mici dimensiuni sau regiuni îndepărtate, sau în circumstanţe excepţionale, se pot depune cereri pentru un număr mai mic de concedieri.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...