Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului Număr celex: 32013R1308

În vigoare de la 20.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 42 primul paragraf şi articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Curţii de Conturi (1),

(1) Avizul din 8 martie 2012 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziţia Parlamentului European din 20 noiembrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial)

întrucât:

(1) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor intitulată "PAC în perspectiva anului 2020: Cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentaţie, resurse naturale şi teritorii" prezintă posibilele provocări, obiectivele şi orientările pentru politica agricolă comună ("PAC") ulterior anului 2013. În lumina dezbaterii pe marginea respectivei comunicări, PAC ar trebui reformată începând cu 1 ianuarie 2014. Reforma respectivă ar trebui să includă toate instrumentele principale ale PAC, inclusiv Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului. Ţinând seama de domeniul de aplicare al acestei reforme, se impune abrogarea regulamentului respectiv şi înlocuirea sa cu un nou regulament privind organizarea comună a pieţelor produselor agricole. Reforma ar trebui, de asemenea, în măsura posibilului, să armonizeze, să raţionalizeze şi să simplifice dispoziţiile, în special pe cele care privesc mai mult de un sector agricol, inclusiv prin garantarea posibilităţii adoptării de către Comisie a unor elemente neesenţiale ale măsurilor prin intermediul unor acte delegate.

(2) Prezentul regulament ar trebui să cuprindă toate elementele fundamentale ale organizării comune a pieţelor produselor agricole.

(3) Prezentul regulament ar trebui să se aplice tuturor produselor agricole enumerate în anexa I la Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) (denumite împreună "tratatele"), pentru a asigura existenţa unei organizări comune a pieţelor pentru produsele respective, conform dispoziţiilor de la articolul 40 alineatul (1) din TFUE.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...