Back

Comisia Europeană

Recomandarea nr. 70/2014 privind principiile minime pentru explorarea şi extracţia hidrocarburilor (cum ar fi gazele de şist) prin utilizarea fracturării hidraulice de mare volum Număr celex: 32014H0070

În vigoare de la 08.02.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Statele membre au dreptul de a stabili condiţiile de exploatare a propriilor lor resurse energetice, atât timp cât respectă necesitatea de a conserva, proteja şi îmbunătăţi calitatea mediului înconjurător.

(2) În stadiul actual de dezvoltare tehnologică, explorarea şi extracţia hidrocarburilor, cum ar fi gazele de şist, necesită utilizarea combinată a fracturării hidraulice de mare volum şi a forajului direcţional (în special orizontal) la o scară şi o intensitate pentru care nu există decât o experienţă foarte limitată în Uniune. Această tehnică de fracturare hidraulică ridică probleme specifice, în special pentru sănătate şi mediu.

(3) În rezoluţiile sale din 21 noiembrie 2012, Parlamentul European a luat notă de beneficiile potenţiale semnificative ale extracţiei gazelor şi uleiului de şist şi a invitat Comisia să introducă un cadru la nivelul Uniunii de gestionare a riscurilor pentru explorarea şi extracţia combustibililor fosili neconvenţionali, cu scopul de a se asigura că dispoziţiile armonizate în materie de protecţie a sănătăţii umane şi a mediului se aplică în toate statele membre.

(4) În concluziile sale din 22 mai 2013, Consiliul European a subliniat necesitatea de a diversifica sursele de aprovizionare cu energie ale Europei şi de a dezvolta resursele energetice autohtone, astfel încât să se asigure siguranţa aprovizionării, să se reducă dependenţa energetică externă a Uniunii şi să se stimuleze creşterea economică. Consiliul a luat notă de intenţia Comisiei de a analiza recurgerea mai sistematică la sursele de energie autohtone în vederea exploatării acestora într-un mod sigur, sustenabil şi eficace din punct de vedere al costurilor, respectând, în acelaşi timp, alegerile statelor membre în materie de mix energetic.

(5) În Comunicarea sa către Consiliu şi Parlamentul European privind explorarea şi extracţia hidrocarburilor (cum ar fi gazele de şist) prin utilizarea fracturării hidraulice de mare volum, Comisia a evidenţiat noile oportunităţi şi provocări potenţiale legate de extracţia hidrocarburilor neconvenţionale în Uniune, precum şi principalele elemente considerate necesare pentru a garanta siguranţa acestei tehnici. Comunicarea a concluzionat că este necesară o recomandare care să stabilească principii minime menite să sprijine statele membre în ceea ce priveşte explorarea şi extracţia gazelor naturale din formaţiunile de şist şi să asigure protecţia climei şi a mediului, utilizarea eficientă a resurselor şi informarea publicului.

(6) La nivel internaţional, Agenţia Internaţională a Energiei a elaborat recomandări pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a gazelor neconvenţionale. Aceste "reguli de aur" necesită regimuri de reglementare judicioase şi adecvate, alegerea atentă a amplasamentelor, planificarea corespunzătoare a proiectelor, caracterizarea riscurilor subterane, norme judicioase pentru proiectarea sondelor, transparenţa operaţiunilor şi a monitorizării efectelor asociate, gestionarea riguroasă a resurselor de apă şi a deşeurilor şi reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă şi de gaze cu efect de seră.

(7) Activităţile de explorare şi extracţie de hidrocarburi care implică fracturarea hidraulică de mare volum intră atât sub incidenţa legislaţiei generale, cât şi a legislaţiei Uniunii privind protecţia mediului. În mod concret, Directiva 89/391/CEE a Consiliului, care prevede dispoziţii referitoare la sănătatea şi securitatea lucrătorilor, introduce măsuri menite să încurajeze îmbunătăţirile aduse securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă; Directiva 92/91/CEE a Consiliului, care prevede dispoziţii referitoare la industria extractivă de foraj, stabileşte cerinţe minime pentru protecţia sănătăţii şi a securităţii lucrătorilor din industria extractivă de foraj; Directiva 94/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind condiţiile de acordare şi folosire a autorizaţiilor de prospectare, explorare şi extracţie a hidrocarburilor impune acordarea de autorizaţii în mod nediscriminatoriu; Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a cadrului în domeniul apei impune ca operatorul să obţină o autorizaţie pentru captarea apelor şi interzice evacuarea de poluanţi direct în apele subterane; Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, care prevede dispoziţii referitoare la evaluarea strategică de mediu, impune evaluarea planurilor şi a programelor în domeniul energiei, al industriei, al gestionării deşeurilor, al gospodăririi apelor, al transportului sau al utilizării terenurilor; Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, care prevede dispoziţii referitoare la răspunderea pentru mediul înconjurător, se aplică în cazul activităţilor profesionale care cuprind, printre altele, gestionarea deşeurilor şi captarea apelor; Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, care prevede dispoziţii referitoare la deşeurile miniere, reglementează gestionarea deşeurilor subterane şi de suprafaţă rezultate în urma explorării şi a extracţiei hidrocarburilor prin utilizarea fracturării hidraulice de mare volum; Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, care prevede dispoziţii referitoare la apele subterane, impune statelor membre obligaţia de a pune în aplicare măsuri menite să prevină sau să limiteze introducerea de poluanţi în apele subterane; Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) şi Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide se aplică în cazul utilizării produselor chimice şi a produselor biocide care ar putea fi utilizate pentru fracturare; Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, care prevede cadrul privind deşeurile, stabileşte condiţiile aplicabile în cazul reutilizării fluidelor care ies la suprafaţă în urma fracturării hidraulice de mare volum şi pe parcursul extracţiei; Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi Decizia 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră până în 2020 se aplică emisiilor fugitive de metan; Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, care prevede dispoziţii referitoare la emisiile industriale, se aplică instalaţiilor în cadrul cărora se desfăşoară activităţile enumerate în anexa I la directiva respectivă; Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, care prevede dispoziţii referitoare la evaluarea impactului asupra mediului, impune realizarea unei evaluări a impactului asupra mediului pentru proiectele care implică extracţia de petrol şi gaze naturale în scopuri comerciale în cazul în care cantitatea extrasă depăşeşte 500 de tone de petrol pe zi, respectiv 500 000 m3 de gaze pe zi, precum şi a unei verificări în cazul proiectelor de foraj de mare adâncime şi al instalaţiilor de suprafaţă pentru extracţia petrolului şi a gazelor; Directiva 96/82/CE a Consiliului privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase şi, începând cu 1 iunie 2015, Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului obligă operatorii entităţilor în cadrul cărora sunt prezente substanţe periculoase în cantităţi care depăşesc anumite praguri menţionate în anexa I la directivele respective să ia toate măsurile necesare pentru a preveni accidentele majore şi pentru a limita consecinţele acestora asupra sănătăţii umane şi a mediului. Această cerinţă se aplică, printre altele, operaţiunilor de prelucrare chimică şi termică şi operaţiunilor de depozitare asociate din cadrul exploatării mineralelor din mine şi cariere, precum şi depozitării subterane onshore a gazelor.

(8) Cu toate acestea, legislaţia Uniunii Europene în domeniul mediului a fost elaborată într-un moment în care fracturarea hidraulică de mare volum nu era utilizată în Europa. Prin urmare, anumite aspecte de mediu legate de explorarea şi extracţia hidrocarburilor care implică această practică nu sunt abordate pe larg în legislaţia actuală a Uniunii, în special aspectele referitoare la planificarea strategică, evaluarea riscurilor la nivel subteran, integritatea sondelor, monitorizarea de referinţă şi operaţională, captarea emisiilor de metan şi publicarea informaţiilor privind substanţele chimice folosite pentru fiecare sondă în parte.

(9) Este nevoie, aşadar, să se stabilească principii minime de care statele membre ar trebui să ţină cont la aplicarea sau adaptarea reglementărilor lor legate de activităţile care presupun fracturarea hidraulică de mare volum. Un ansamblu de norme ar crea condiţii echitabile pentru operatori, ar spori încrederea investitorilor şi ar îmbunătăţi funcţionarea pieţei unice a energiei. Normele clare şi transparente ar contribui, de asemenea, la atenuarea preocupărilor publicului şi, eventual, la diminuarea opoziţiei faţă de dezvoltarea gazelor de şist. Acest ansamblu de norme nu presupune nicio obligaţie pentru statele membre de a efectua activităţi de explorare sau exploatare prin utilizarea fracturării hidraulice de mare volum, dacă ele aleg să nu facă acest lucru, şi nici nu împiedică statele membre să menţină sau să introducă măsuri mai detaliate care corespund condiţiilor naţionale, regionale sau locale.

(10) Nu există niciun fel de experienţă în ceea ce priveşte autorizarea extracţiei hidrocarburilor prin utilizarea fracturării hidraulice de mare volum; există doar o experienţă limitată în ceea ce priveşte autorizarea activităţilor de explorare în Uniune. Prin urmare, este necesar să se monitorizeze aplicarea legislaţiei Uniunii şi a prezentei recomandări în statele membre. O actualizare a prezentei recomandări sau elaborarea unor dispoziţii obligatorii din punct de vedere juridic ar putea fi necesară având în vedere progresul tehnic, necesitatea de a aborda riscurile şi efectele explorării şi ale extracţiei de hidrocarburi prin alte tehnici decât fracturarea hidraulică de mare volum, provocările neaşteptate legate de aplicarea legislaţiei Uniunii sau de explorarea şi extracţia hidrocarburilor prin utilizarea fracturării hidraulice de mare volum în operaţiunile offshore.

(11) Prin urmare, prezenta recomandare, care stabileşte principiile minime care trebuie aplicate ca bază comună pentru explorarea sau extracţia de hidrocarburi cu ajutorul fracturării hidraulice de mare volum, este necesară în acest moment. Recomandarea vine în completarea legislaţiei existente a Uniunii aplicabile în cazul proiectelor care implică fracturarea hidraulică de mare volum şi ar trebui să fie pusă în aplicare de statele membre în termen de 6 luni.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...