Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului Număr celex: 32013R1306

În vigoare de la 20.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Curţii de Conturi,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor intitulată "PAC în perspectiva anului 2020: Cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentaţie, resurse naturale şi teritorii" a examinat posibilele provocări, obiectivele şi orientările pentru politica agricolă comună ("PAC") după 2013. În lumina dezbaterilor pe marginea comunicării respective, PAC ar trebui reformată începând cu 1 ianuarie 2014. Respectiva reformă ar trebui să cuprindă toate instrumentele principale ale PAC, inclusiv Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului. Experienţa dobândită în urma punerii în aplicare a regulamentului menţionat arată că anumite elemente ale mecanismului de finanţare şi monitorizare trebuie ajustate. Având în vedere amploarea reformei, este oportun ca Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 să fie abrogat şi înlocuit cu un text nou. De asemenea, reforma ar trebui să armonizeze, să raţionalizeze şi să simplifice dispoziţiile acestuia, atât cât este posibil.

(2) În vederea completării sau modificării anumitor elemente neesenţiale ale prezentului regulament, competenţa de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ("TFUE") ar trebui delegată Comisiei în ceea ce priveşte acreditarea agenţiilor de plăţi şi a organismelor de coordonare, obligaţiile agenţiilor de plăţi în ceea ce priveşte intervenţia publică, precum şi normele privind conţinutul responsabilităţilor de gestionare şi control ale agenţiilor respective, măsurile care urmează a fi finanţate din bugetul general al Uniunii Europene (denumit în continuare "bugetul Uniunii") în cadrul intervenţiei publice şi evaluarea operaţiunilor legate de intervenţia publică. Delegarea respectivă ar trebui să includă, de asemenea, derogările de la caracterul neeligibil al plăţilor efectuate de agenţiile de plăţi beneficiarilor înaintea primei date de plată posibile sau după ultima dată de plată posibilă şi compensarea între cheltuieli şi venituri în cadrul Fondului European de Garantare Agricolă ("FEGA") şi al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală ("FEADR"). În plus, delegarea respectivă ar trebui să includă metodele aplicabile angajamentelor şi plăţii cuantumurilor dacă bugetul Uniunii nu a fost adoptat până la începutul exerciţiului financiar sau dacă suma totală a angajamentelor programate depăşeşte pragul stabilit la articolul 170 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului.

Totodată, delegarea respectivă ar trebui să includă amânarea plăţilor lunare efectuate de Comisie către statele membre în ceea ce priveşte cheltuielile în cadrul FEGA şi condiţiile de reglementare a reducerii sau suspendării de către Comisie a plăţilor intermediare către statele membre în cadrul FEADR. Delegarea respectivă ar trebui să includă şi suspendarea plăţilor lunare sau a plăţilor intermediare în cazul cărora nu au fost trimise la timp informaţiile statistice relevante, obligaţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească statele membre în ceea ce priveşte controalele, criteriile şi metodologia pentru aplicarea corecţiilor în contextul procedurii de verificare şi închidere a conturilor şi recuperarea datoriilor. Delegarea respectivă ar trebui, de asemenea, să includă cerinţele în materie de proceduri vamale, retragerea ajutorului şi sancţiunile în cazul neîndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi angajamentele sau alte obligaţii care decurg din aplicarea legislaţiei agricole sectoriale. Delegarea respectivă ar trebui să includă şi măsurile de piaţă pentru care Comisia poate suspenda plăţile lunare, normele referitoare la garanţii, la funcţionarea sistemului integrat de administrare şi control, precum şi măsurile excluse din controlul tranzacţiilor. Delegarea respectivă ar trebui, de asemenea, să includă modificarea sumei încasărilor sau redevenţelor sub care documentele comerciale ale întreprinderilor nu ar trebui să facă în mod normal obiectul controlului în temeiul prezentului regulament, sancţiunile aplicate în cadrul ecocondiţionalităţii, cerinţele de control în sectorul vitivinicol, normele referitoare la întreţinerea păşunilor permanente. În final, delegarea respectivă ar trebui să includă normele referitoare la faptul generator şi cursul de schimb pe care trebuie să îl utilizeze statele membre care nu folosesc moneda euro, măsuri pentru a garanta aplicarea dreptului Uniunii dacă există posibilitatea ca această aplicare să fie periclitată de practici monetare excepţionale legate de moneda naţională, în ceea ce priveşte conţinutul cadrului comun de monitorizare şi de evaluare a măsurilor adoptate în cadrul PAC şi în ceea ce priveşte măsurile tranzitorii.

Este deosebit de important ca în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experţi. Atunci când pregăteşte şi elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, în timp util şi adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European şi Consiliu.

(3) PAC constă în diverse măsuri, unele dintre acestea vizând dezvoltarea rurală. Este important să se prevadă finanţarea acelor măsuri, pentru a se contribui la îndeplinirea obiectivelor PAC. Deoarece măsurile respective au anumite elemente în comun şi totodată diferă în privinţa anumitor aspecte, dispoziţiile privind finanţarea lor ar trebui să fie reglementată în cadrul unui set unic de dispoziţii. După caz, dispoziţiile respective ar trebui să permită o abordare diferită. Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 a instituit două fonduri europene pentru agricultură, şi anume FEGA şi FEADR (denumite în continuare "Fondurile"). Aceste Fonduri ar trebui menţinute.

(4) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 şi dispoziţiile adoptate în temeiul acestuia ar trebui să se aplice măsurilor stabilite de prezentul regulament. În special, prezentul regulament stabileşte dispoziţii referitoare la gestiunea partajată cu statele membre pe baza principiilor bunei gestiuni financiare, transparenţei şi nediscriminării, precum şi dispoziţii privind funcţionarea organismelor acreditate, principiile bugetare, dispoziţii care ar trebui respectate în cadrul prezentului regulament.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...