Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 110/2014 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menţionate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului Număr celex: 32014R0110

În vigoare de la 08.02.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului, în special articolul 209,

întrucât:

(1) Pornind de la experienţa dobândită în materie de instituţionalizare a parteneriatelor public-privat ca organisme ale Uniunii în temeiul articolului 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului, prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 au fost introduse categorii suplimentare de parteneriate public-privat, în vederea lărgirii ofertei de instrumente şi în vederea includerii unor organisme care au norme mai flexibile decât cele ale instituţiilor Uniunii şi care sunt astfel mai uşor accesibile partenerilor din sectorul privat. Printre aceste categorii suplimentare se numără organismele menţionate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 cărora le-au fost încredinţate sarcini de realizare a unui parteneriat public-privat (denumite în continuare "organisme PPP").

(2) Pentru a asigura o bună gestiune financiară a fondurilor Uniunii şi pentru a permite organismelor PPP să îşi adopte propriile norme financiare, este necesar să se adopte un regulament financiar-tip pentru aceste organisme.

(3) Organismele PPP ar trebui să îşi stabilească şi să îşi execute bugetele în conformitate cu principiile bugetare ale unităţii, exactităţii bugetare, anualităţii, echilibrului, unităţii de cont, universalităţii, specificităţii, bunei gestiuni financiare - care necesită un control intern eficace şi eficient - şi transparenţei.

(4) Pentru a asigura realizarea completă a sarcinilor şi activităţilor lor, organismele PPP ar trebui să dispună de posibilitatea de a înregistra creditele neutilizate aferente unui anumit exerciţiu în situaţiile estimative ale veniturilor şi cheltuielilor pentru următoarele maximum trei exerciţii financiare.

(5) Dat fiind că fondurile Uniunii puse la dispoziţia organismelor PPP trebuie executate în cadrul gestiunii indirecte prevăzute la articolul 60 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, dispoziţiile referitoare la planificarea şi raportarea financiară ar trebui să fie în concordanţă cu metoda de gestiune indirectă a execuţiei bugetare. Descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului cu privire la contribuţia Uniunii la organismele PPP urmează să facă parte din descărcarea de gestiune acordată Comisiei de către Parlamentul European în ceea ce priveşte execuţia bugetului Uniunii. Prin urmare, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, ar trebui să se asigure o raportare anuală adecvată, care să cuprindă şi prezentarea unei declaraţii de gestiune, ceea ce va permite Comisiei să îşi asume mai bine responsabilităţile în ceea ce priveşte descărcarea de gestiune.

(6) Este necesar să se definească competenţele şi responsabilităţile contabilului şi ale ordonatorilor de credite, luându-se în considerare caracterul public-privat al organismelor PPP. Ordonatorii de credite ar trebui să fie pe deplin responsabili de toate operaţiunile de venituri şi cheltuieli efectuate sub autoritatea lor şi să răspundă pentru acţiunile lor, inclusiv, dacă este necesar, prin aplicarea unor proceduri disciplinare.

(7) Este necesar să se stabilească în mod clar funcţiile de audit intern şi de control intern şi să se raţionalizeze cerinţele de raportare. Funcţia de audit intern din cadrul organismelor PPP ar trebui să fie îndeplinită de auditorul intern al Comisiei care ar trebui să efectueze audituri atunci când acestea sunt justificate de riscurile implicate. Ar trebui introduse dispoziţii privind crearea şi funcţionarea structurilor de audit intern.

(8) Pentru a garanta că fiecare organism răspunde de execuţia bugetului său şi respectă obiectivele care îi sunt atribuite în momentul creării sale, organismele PPP ar trebuie să dispună de posibilitatea de a apela la organisme externe din sectorul privat pentru executarea sarcinilor care le-au fost încredinţate numai atunci când este necesar şi exclusiv pentru sarcini care nu implică misiuni de serviciu public sau exercitarea puterii de apreciere.

(9) Ar trebui stabilite principiile de urmat în ceea ce priveşte operaţiunile de venituri şi cheltuieli ale organismelor PPP.

(10) Date fiind caracterul public-privat al organismelor PPP şi, în special, contribuţia sectorului privat la bugetele organismelor PPP, ar trebui să fie permise proceduri flexibile de atribuire a contractelor de achiziţii publice. Procedurile respective ar trebui să respecte principiile transparenţei, proporţionalităţii, egalităţii de tratament şi nediscriminării, dar să se abată parţial de la dispoziţiile relevante stabilite în Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei. Este necesar ca, printr-o cooperare consolidată a membrilor organismelor PPP, să se asigure o furnizare mai bună şi mai ieftină de bunuri şi servicii, precum şi evitarea costurilor excesive în domeniul procedurilor de achiziţii publice. Organismele PPP ar trebui, prin urmare, să aibă şi ele posibilitatea de a încheia, fără a recurge la o procedură de achiziţii publice, contracte cu alţi membri decât Uniunea pentru furnizarea de bunuri, prestarea de servicii sau executarea de lucrări pe care membrii respectivi le asigură direct, fără a recurge la terţi.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...