Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului Număr celex: 32013R1305

În vigoare de la 20.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 42 şi articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Curţii de Conturi,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor intitulată "PAC în perspectiva anului 2020: Cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentaţie, resurse naturale şi teritorii" prezintă potenţialele provocări, obiective şi orientări pentru politica agricolă comună ("PAC") după 2013. În lumina dezbaterii pe marginea respectivei comunicări, PAC ar trebui reformată cu începere de la 1 ianuarie 2014. Reforma respectivă ar trebui să includă toate instrumentele principale ale PAC, inclusiv Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului. Ţinând seama de amploarea acestei reforme, este necesar ca Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 să fie abrogat şi înlocuit cu un text nou.

(2) Ar trebui stabilită o politică de dezvoltare rurală pentru a însoţi şi completa plăţile directe şi măsurile de piaţă ale PAC, contribuindu-se astfel la îndeplinirea obiectivelor politicii respective, prevăzute în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ("TFUE"). De asemenea, politica de dezvoltare rurală ar trebui să integreze principalele obiective de politică stabilite în Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată "Europa 2020: O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii" (denumită în continuare "Strategia Europa 2020") şi să fie coerentă cu obiectivele generale legate de politica de coeziune economică şi socială, astfel cum sunt prevăzute în TFUE.

(3) Deoarece obiectivul prezentului regulament, şi anume dezvoltarea rurală, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, ţinând cont de legăturile dintre dezvoltarea rurală şi celelalte instrumente ale PAC, amploarea disparităţilor dintre diversele zone rurale şi limitele resurselor financiare ale statelor membre într-o Uniune extinsă, dar, având în vedere garanţia multianuală a finanţelor Uniunii şi concentrarea asupra priorităţilor acesteia, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană ("TUE"). În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este definit la articolul menţionat, prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menţionat.

(4) Pentru a se asigura dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, este necesar să se pună accentul pe un număr limitat de priorităţi fundamentale privind transferul de cunoştinţe şi inovarea în agricultură, în silvicultură şi în zonele rurale, viabilitatea exploataţiilor,competitivitatea tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionării durabile a pădurilor, organizarea lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi comercializarea produselor agricole, bunăstarea animalelor, gestionarea riscurilor în agricultură, refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor care au legătură cu agricultura şi silvicultura, promovarea utilizării eficiente a resurselor şi tranziţia către o economie cu emisii reduse de dioxid carbon în sectoarele agricol, alimentar şi silvic, precum şi promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei în zonele rurale şi a dezvoltării economice a acestora. În acest scop, ar trebui să se ţină seama de diversitatea situaţiilor care afectează zonele rurale cu caracteristici diferite sau diferitele categorii de beneficiari potenţiali, precum şi de obiectivele transversale legate de inovare, de protecţia mediului şi de atenuarea schimbărilor climatice şi de adaptarea la acestea. Acţiunile de atenuare ar trebui să vizeze atât limitarea emisiilor din agricultură şi silvicultură, generate de activităţi-cheie precum producţia animalieră şi utilizarea îngrăşămintelor, cât şi conservarea absorbanţilor de carbon şi intensificarea activităţii de sechestrare a carbonului în ceea ce priveşte exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei terenurilor şi silvicultura. Prioritatea Uniunii în materie de dezvoltare rurală privind transferul de cunoştinţe şi inovarea în agricultură, silvicultură şi zonele rurale ar trebui să se aplice orizontal în legătură cu celelalte priorităţi ale Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

(5) Priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare rurală ar trebui urmărite în contextul dezvoltării durabile şi al promovării de către Uniune a obiectivului de protecţie şi îmbunătăţire a mediului, astfel cum se prevede la articolul 11 din TFUE, ţinând seama de principiul "poluatorul plăteşte". Statele membre ar trebui să furnizeze informaţii cu privire la sprijinul acordat pentru atingerea obiectivelor în materie de schimbări climatice, în conformitate cu obiectivul ambiţios de a aloca cel puţin 20% din bugetul Uniunii, utilizând o metodologie adoptată de Comisie.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...