Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului Număr celex: 32013R1303

În vigoare de la 21.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 177,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizele Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizele Comitetului Regiunilor,

având în vedere avizele Curţii de Conturi,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Articolul 174 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că, în vederea consolidării coeziunii economice, sociale şi teritoriale, Uniunea urmăreşte reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni şi a rămânerii în urmă a regiunilor sau insulelor defavorizate, precum şi că se acordă o atenţie deosebită zonelor rurale, zonelor afectate de tranziţia industrială, şi regiunilor afectate de un handicap natural şi demografic grav şi permanent. Articolul 175 din TFUE prevede că Uniunea trebuie să susţină realizarea acestor obiective prin acţiunea pe care o întreprinde prin intermediul Fondului European de Orientare şi Garantare Agricolă, secţiunea "Orientare", al Fondului social european, al Fondului european de dezvoltare regională, al Băncii Europene de Investiţii şi al altor instrumente.

(2) Pentru a îmbunătăţi coordonarea şi a armoniza implementarea fondurilor care furnizează contribuţii în temeiul politicii de coeziune, şi anume Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE) şi Fondul de coeziune, cu implementarea fondului pentru dezvoltarea rurală, şi anume Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), şi cu cea a fondului pentru sectorul maritim şi al pescuitului, şi anume măsurile finanţate în cadrul gestiunii partajate prevăzută in Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM), ar trebui să fie stabilite dispoziţii comune pentru toate aceste fonduri (denumite în continuare "fondurile structurale şi de investiţii europene – fondurile ESI"). În plus, prezentul regulament conţine dispoziţii generale care se aplică pentru FEDR, FSE şi Fondul de coeziune, dar nu se aplică FEADR şi FEPAM, precum şi dispoziţii generale aplicabile pentru FEDR, FSE, Fondul de coeziune şi FEPAM, dar care nu se aplică pentru FEADR. Având în vedere particularităţile fiecărui fond ESI, este necesar ca norme specifice aplicabile fiecărui fond ESI şi obiectivului de cooperare teritorială europeană în cadrul FEDR să fie specificate în regulamente separate.

(3) În conformitate cu concluziile Consiliului European din 17 iunie 2010, în cadrul căruia a fost adoptată Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, este necesar ca Uniunea şi statele membre să realizeze o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, promovând în acelaşi timp dezvoltarea armonioasă a Uniunii şi reducerea decalajelor regionale. Fondurile ESI ar trebui să joace un rol important în realizarea obiectivelor Strategiei Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

(4) În ceea ce priveşte politica agricolă comună (PAC), s-a obţinut deja o sinergie semnificativă prin armonizarea şi alinierea normelor privind gestiunea şi controlul pentru primul pilon (Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA) şi pentru al doilea pilon (FEADR) al PAC. Prin urmare, este necesar să se menţină legătura puternică dintre FEGA şi FEADR şi să se păstreze structurile deja existente în statele membre.

(5) Regiunile ultraperiferice ar trebui să beneficieze de măsuri specifice şi de o finanţare suplimentară pentru a se compensa situaţia lor structurală, socială şi economică, împreună cu handicapurile provocate de factorii menţionaţi la articolul 349 din TFUE.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...