Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1301/2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 Număr celex: 32013R1301

În vigoare de la 20.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolele 178 şi 349,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Articolul 176 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) este destinat să redreseze principalele dezechilibre regionale existente în Uniune. În conformitate cu articolul respectiv şi cu al doilea şi al treilea paragraf de la articolul 174 din TFUE, FEDR trebuie să contribuie la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni şi a întârzierii în dezvoltare a regiunilor cel mai puţin favorizate; în acest context, trebuie să se acorde o atenţie specială regiunilor afectate de un handicap natural sau demografic grav şi permanent, precum regiunile cele mai nordice cu o densitate foarte redusă a populaţiei şi regiunile insulare, transfrontaliere şi muntoase.

(2) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului stabileşte dispoziţiile comune FEDR, Fondului social european (FSE), Fondului de coeziune, Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondului european pentru pescuit şi afaceri maritime.

(3) Ar trebui stabilite dispoziţii specifice privind tipurile de activităţi care pot beneficia de sprijin din partea FEDR pentru a contribui la priorităţile de investiţii din cadrul obiectivelor tematice stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. În acelaşi timp, ar trebui definite şi clarificate activităţile care nu intră în domeniul de intervenţie al FEDR, inclusiv investiţiile destinate reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră generate de activităţile enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. Pentru a evita finanţarea excesivă, respectivele investiţii nu ar trebui să fie eligibile pentru sprijin din partea FEDR, întrucât acestea beneficiază deja de contribuţii financiare prin aplicarea Directivei 2003/87/CE. Această excludere nu ar trebui să limiteze posibilitatea utilizării FEDR pentru a sprijini activităţile care nu sunt menţionate în anexa I la Directiva 2003/87/CE, chiar dacă respectivele activităţi sunt desfăşurate de aceiaşi operatori economici şi includ activităţi cum ar fi investiţiile în eficienţa energetică la nivelul reţelelor de termoficare, sistemele inteligente de distribuţie, stocare şi transmisie a energiei şi măsurile care vizează reducerea poluării aerului, chiar dacă unul dintre efectele lor indirecte este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sau dacă aceste activităţi sunt incluse în planul naţional menţionat în Directiva 2003/87/CE.

(4) Este necesar să se menţioneze ce activităţi mai poate sprijini FEDR în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană.

(5) FEDR ar trebui să contribuie la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, asigurând astfel o mai mare concentrare a ajutorului acordat în temeiul FEDR asupra priorităţilor Uniunii. În funcţie de categoria de regiuni susţinută, sprijinul FEDR acordat în cadrul obiectivului privind investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă ar trebui să se concentreze pe cercetare şi inovare, pe tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), pe întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) şi pe promovarea unei economii cu emisii scăzute de carbon. Respectiva concentrare tematică ar trebui să se realizeze la nivel naţional permiţând totodată condiţii flexibile la nivelul programelor operaţionale şi între diferitele categorii de regiuni. Concentrarea tematică ar trebui ajustată, după caz, pentru a ţine seama de resursele Fondului de coeziune alocate în vederea susţinerii priorităţilor de investiţii legate de trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon şi menţionate în Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului. Gradul de concentrare tematică ar trebui să ţină cont de nivelul de dezvoltare al regiunii, de contribuţia resurselor Fondului de coeziune dacă este cazul, precum şi de nevoile specifice ale regiunilor al căror PIB pe cap de locuitor utilizat drept criteriu de eligibilitate pentru perioada de programare 2007-2013 a reprezentat mai puţin de 75% din PIB-ul mediu din UE-25 pentru perioada de referinţă, ale regiunilor care au intrat în faza de eliminare progresivă în perioada de programare 2007-2013 şi ale anumitor regiuni de nivelul NUTS 2 formate exclusiv din state membre insulare sau din insule.

(6) Sprijinul din partea FEDR în cadrul priorităţii de investiţii "dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii" ar trebui să poată contribui la toate obiectivele tematice menţionate în prezentul regulament.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...