Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1296/2013 privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forţei de muncă şi inovare socială ("EaSI") şi de abrogare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanţare Progress pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32013R1296

În vigoare de la 21.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 46 litera (d), articolul 149, articolul 153 alineatul (2) litera (a) şi articolul 175 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 21 noiembrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) În conformitate cu Comunicarea Comisiei din 29 iunie 2011 intitulată "A budget for Europe 2020" (Un buget pentru Europa 2020), care recomandă raţionalizarea şi simplificarea instrumentelor de finanţare ale Uniunii şi orientarea acestora atât către plusul de valoare pe care îl aduc Uniunii, cât şi către impact şi rezultate, prezentul regulament instituie un program al Uniunii Europene pentru ocuparea forţei de muncă şi inovare socială (denumit în continuare "programul") care să permită continuarea şi dezvoltarea activităţilor desfăşurate în temeiul Deciziei nr. 1672/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, al Regulamentului (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului şi al Deciziei de punere în aplicare 2012/733/UE a Comisiei şi al Deciziei nr. 283/2010/UE a Parlamentului European şi a Consiliului care a instituit un instrument european de microfinanţare Progress pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială (denumit în continuare "instrumentul").

(2) La 17 iunie 2010, Consiliul European a aprobat propunerea Comisiei pentru o Strategie Europa 2020 pentru ocuparea forţei de muncă şi o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii ("Strategia Europa 2020"), care prevede cinci obiective principale (inclusiv cele referitoare la ocuparea forţei de muncă, lupta împotriva sărăciei şi excluziunii sociale şi educaţie) şi şapte iniţiative strategice, şi care reprezintă un cadru politic coerent pentru următorul deceniu. Consiliul European a propus mobilizarea generală a instrumentelor şi politicilor corespunzătoare ale Uniunii pentru a sprijini realizarea obiectivelor comune şi a invitat statele membre să accelereze acţiunile lor coordonate.

(3) În conformitate cu articolul 148 alineatul (4) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), Consiliul a adoptat, la 21 octombrie 2010, orientări pentru politicile de ocupare a forţei de muncă care, alături de orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre şi ale Uniunii, adoptate în conformitate cu articolul 121 din TFUE, cuprind orientări integrate privind Europa 2020. Programul ar trebui să contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020, în special a obiectivelor de reducere a sărăciei şi de ocupare a forţei de muncă, astfel cum sunt definite în Orientările privind ocuparea forţei de muncă. În acest scop, programul ar trebui să sprijine punerea în aplicare a iniţiativelor strategice, acordând o atenţie deosebită Platformei europene împotriva sărăciei şi excluziunii sociale, Agendei pentru noi competenţe şi locuri de muncă şi iniţiativei "Tineretul în mişcare", precum şi Pachetului de încadrare în muncă al tinerilor.

(4) Iniţiativele strategice ale Strategiei Europa 2020 intitulate "Platforma europeană împotriva sărăciei şi excluziunii sociale" şi "O Uniune a inovării" identifică inovarea socială ca un instrument puternic pentru a soluţiona problemele sociale generate de îmbătrânirea populaţiei, sărăcie, şomaj, noile modele de organizare a muncii şi noile stiluri de viaţă şi pentru a răspunde aşteptărilor cetăţenilor în ceea ce priveşte justiţia socială, educaţia şi asistenţa medicală. Programul ar trebui să susţină acţiuni destinate să accelereze inovarea socială ca răspuns la nevoile sociale care nu sunt satisfăcute sau care sunt satisfăcute insuficient, în ceea ce priveşte combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale, promovarea unui procent ridicat de locuri de muncă de calitate şi durabile, garantarea unei protecţii sociale adecvate şi capabile să prevină sărăcia, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, precum şi îmbunătăţirea accesului persoanelor vulnerabile la formare profesională, ţinând seama în mod corespunzător de rolul autorităţilor regionale şi locale. De asemenea, programul ar trebui să acţioneze ca un catalizator pentru parteneriatele transnaţionale şi crearea de reţele între actorii publici, privaţi şi din sectorul terţiar, precum şi pentru sprijinirea implicării lor în elaborarea şi punerea în aplicare a unor abordări noi în vederea satisfacerii nevoilor sociale presante şi soluţionării problemelor sociale.

(5) În special, programul ar trebui să contribuie la identificarea şi analiza unor soluţii novatoare şi la extinderea aplicării practice a acestora, prin experimentarea în materie de politici sociale, pentru a furniza asistenţă statelor membre, dacă este necesar, în vederea creşterii eficienţei pieţelor muncii ale acestora şi a îmbunătăţirii în continuare a politicilor lor de protecţie şi incluziune socială. Experimentarea în materie de politici sociale se referă la testarea în practică, pe bază de proiecte, a inovaţiilor sociale. Aceasta permite colectarea de dovezi cu privire la fezabilitatea inovaţiilor sociale. Ar trebui să fie posibil ca ideile de succes să fie aplicate la scară mai largă, cu sprijin financiar din Fondul Social European (FSE), precum şi din alte surse.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...