Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1299/2013 privind dispoziţii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană Număr celex: 32013R1299

În vigoare de la 20.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 178,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Articolul 176 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) este destinat să contribuie la redresarea principalelor dezechilibre regionale din Uniune. În conformitate cu articolul respectiv, precum şi cu al doilea şi al treilea paragraf din articolul 174 din TFUE, FEDR trebuie să contribuie la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni şi a rămânerii în urmă a regiunilor defavorizate, dintre care ar trebui să se acorde o atenţie specială zonelor rurale, zonelor afectate de tranziţii industriale şi regiunilor afectate de un handicap natural sau demografic grav şi permanent, cum ar fi regiunile cele mai nordice cu densitate a populaţiei foarte mică şi regiunile insulare, transfrontaliere şi muntoase.

(2) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului stabileşte dispoziţii comune pentru FEDR, Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM). Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului stabileşte dispoziţii specifice privind tipurile de activităţi care pot fi finanţate de către FEDR şi defineşte obiectivele acestor activităţi. Regulamentele respective nu sunt pe deplin adaptate la nevoile specifice din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, în cazul în care cel puţin două state membre sau un stat membru şi o ţară terţă cooperează. Prin urmare, este necesar să se stabilească dispoziţii specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană în ceea ce priveşte domeniul de aplicare şi acoperirea geografică, resursele financiare, concentrarea tematică şi priorităţile de investiţii, programarea, monitorizarea şi evaluarea, asistenţa tehnică, eligibilitatea, gestionarea, controlul şi desemnarea, participarea ţărilor terţe, precum şi gestionarea financiară.

(3) Pentru a spori valoarea adăugată a politicii de coeziune a Uniunii, dispoziţiile specifice ar trebui să urmărească o simplificare considerabilă pentru toate părţile implicate: beneficiari, autorităţi ale programului, autorităţi din statele membre participante, la nivel local, regional sau naţional, după caz, şi ţările terţe care participă, precum şi Comisia.

(4) În scopul susţinerii dezvoltării armonioase a teritoriului Uniunii la diferite niveluri, FEDR ar trebui să sprijine cooperarea transfrontalieră, transnaţională şi interregională în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană.

(5) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să aibă drept obiectiv abordarea unor provocări comune identificate în comun în regiunile de frontieră, cum ar fi: accesibilitatea redusă, în special în ceea ce priveşte conectivitatea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) şi a infrastructurii de transport, industriile locale în declin, un mediu de afaceri inadecvat, lipsa unor reţele între administraţiile locale şi regionale, niveluri scăzute de cercetare şi inovare şi adoptarea TIC, poluarea mediului, prevenirea riscurilor, atitudinea negativă faţă de cetăţenii ţărilor învecinate şi urmăreşte valorificarea potenţialului de creştere neexploatat în zonele de frontieră (dezvoltarea instalaţiilor şi grupurilor de cercetare şi inovare transfrontaliere, integrarea pieţelor muncii transfrontaliere, cooperarea între furnizorii de educaţie, inclusiv universităţi sau între centre de sănătate), consolidând, în acelaşi timp, procesul de cooperare pentru dezvoltarea armonioasă generală a Uniunii.

(6) Cooperarea transnaţională ar trebui să aibă drept obiectiv consolidarea cooperării prin intermediul unor acţiuni care conduc la dezvoltarea teritorială integrată legată de priorităţile politicii de coeziune a Uniunii şi ar trebui să includă şi cooperarea maritimă transfrontalieră care nu intră sub incidenţa programelor de cooperare transfrontalieră.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...