Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1295/2013 privind instituirea programului "Europa creativă" (2014-2020) şi de abrogare a Deciziilor nr. 1718/2006/CE, nr. 1855/2006/CE şi nr. 1041/2009/CE
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32013R1295

În vigoare de la 21.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 166, alineatul 4, articolul 167 alineatul (5) prima liniuţă şi articolul (173) alineatul 3,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 19 noiembrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 5 decembrie 2013.

întrucât:

(1) Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) urmăreşte realizarea unei uniuni tot mai strânse între popoarele Europei şi conferă Uniunii sarcina, printre altele, de a contribui la înflorirea culturilor statelor membre, respectând diversitatea naţională şi regională a acestora şi asigurând, în acelaşi timp, existenţa unor condiţii necesare competitivităţii industriei Uniunii. În acest sens, Uniunea, atunci când este necesar, sprijină şi completează acţiunile statelor membre care au ca scop respectarea diversităţii culturale şi lingvistice, în conformitate cu Articolul 167 din TFUE şi cu Convenţia Unesco din 2005 privind protecţia şi promovarea diversităţii expresiilor culturale ("Convenţia Unesco 2005"), consolidarea competitivităţii sectoarelor culturale şi creative şi facilitarea adaptării la transformările industriale.

(2) Sprijinul Uniunii pentru sectoarele culturale şi creative se bazează în principal pe experienţa acumulată în cadrul programelor Uniunii prevăzute în Decizia nr. 1718/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului ("programul MEDIA"), Decizia nr. 1855/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului ("programul Cultura") şi Decizia nr. 1041/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului ("programul MEDIA Mundus"). Decizia nr. 1622/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului ("acţiunea Capitalele europene ale culturii") şi Decizia nr. 1194/2011 a Parlamentului European şi a Consiliului ("acţiunea Marca patrimoniului european") contribuie, de asemenea la sprijinul acordat de Uniune pentru sectoarele culturale şi creative.

(3) Comunicarea Comisiei "privind Agenda europeană pentru cultură într-o lume în proces de globalizare", aprobată de Consiliu prin rezoluţia sa din 16 noiembrie 2007 şi de Parlamentul European prin rezoluţia sa din 10 aprilie 2008 stabileşte obiectivele pentru activităţile viitoare ale Uniunii în sectoarele culturale şi creative. Aceasta are drept scop promovarea diversităţii culturale şi a dialogului intercultural, a culturii în calitate de catalizator al creativităţii în cadrul creşterii economice şi al ocupării forţei de muncă, precum şi promovarea culturii drept element esenţial al relaţiilor internaţionale ale Uniunii.

(4) Cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolele 11, 21 şi 22, sectoarele culturale şi creative contribuie în mod semnificativ la lupta împotriva tuturor formelor de discriminare, inclusiv a rasismului şi xenofobiei şi constituie o platformă importantă pentru libertatea de exprimare şi pentru promovarea respectului pentru diversitatea culturală şi lingvistică.

(5) Convenţia Unesco 2005, intrată în vigoare la data de 18 martie 2007 şi la care Uniunea Europeană este parte, subliniază că activităţile, bunurile şi serviciile culturale sunt de natură atât economică, cât şi culturală, întrucât transmit identităţi, valori şi sensuri şi, prin urmare, nu trebuie tratate ca având doar valoare comercială. Convenţia urmăreşte consolidarea cooperării internaţionale, inclusiv a acordurilor de coproducţie şi codistribuţie internaţionale, şi a solidarităţii, astfel încât să se favorizeze expresia culturală a tuturor ţărilor şi a tuturor persoanelor. Convenţia stabileşte, de asemenea, că ar trebui să se acorde o atenţie corespunzătoare circumstanţelor şi necesităţilor speciale ale diverselor grupuri sociale, inclusiv ale persoanelor care aparţin minorităţilor. Prin urmare, un program de sprijin pentru sectoarele culturale şi creative ar trebui să încurajeze diversitatea culturală la nivel internaţional în conformitate cu convenţia respectivă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...