Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1294/2013 de instituire a unui program de acţiune pentru domeniul vamal în Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020 (Vamă 2020) şi de abrogare a Deciziei nr. 624/2007/CE Număr celex: 32013R1294

În vigoare de la 23.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 33,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Programul de acţiune multianual pentru domeniul vamal aplicat înainte de 2014 a contribuit în mod semnificativ la facilitarea şi consolidarea cooperării între autorităţile vamale în cadrul Uniunii. Multe dintre activităţile din domeniul vamal sunt de natură transfrontalieră, întrucât implică şi afectează toate statele membre, şi, prin urmare, nu pot fi realizate în mod eficace şi eficient de statele membre în mod individual. Un program pentru domeniul vamal la nivelul Uniunii, pus în aplicare de Comisie, oferă statelor membre un cadru la nivelul Uniunii pentru a dezvolta aceste activităţi de cooperare, ceea ce este mai eficient din punctul de vedere al costurilor decât dacă fiecare stat membru şi-ar înfiinţa cadrul său individual de cooperare la nivel bilateral sau multilateral. Prin urmare, este oportun să se asigure continuarea programului de acţiune multianual pentru domeniul vamal anterior prin instituirea unui nou program în acelaşi domeniu, programul Vamă 2020 ("programul").

(2) Activităţile din cadrul programului, şi anume sistemele europene de informaţii, acţiunile comune pentru funcţionarii din administraţiile vamale şi iniţiativele de formare comune, vor contribui la îndeplinirea Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, prin consolidarea funcţionării pieţei interne. Prin asigurarea unui cadru de activitate care urmăreşte să sporească eficienţa şi modernizarea autorităţilor vamale, să consolideze competitivitatea întreprinderilor, să promoveze ocuparea forţei de muncă şi să raţionalizeze şi să coordoneze acţiunile statelor membre pentru a proteja interesele lor financiare şi economice şi pe cele ale Uniunii, programul va consolida în mod activ funcţionarea uniunii vamale, astfel încât întreprinderile şi cetăţenii să poată beneficia de potenţialul deplin al pieţei interne şi al comerţului mondial.

(3) Pentru a sprijini procesul de aderare şi de asociere a ţărilor terţe, programul ar trebui să fie deschis participării ţărilor în curs de aderare şi a ţărilor candidate, precum şi a potenţialilor candidaţi şi a ţărilor partenere din cadrul politicii europene de vecinătate dacă sunt îndeplinite anumite condiţii. Având în vedere interconectarea tot mai pronunţată a economiei mondiale, programul ar trebui să continue să prevadă posibilitatea de a implica în anumite activităţi experţi externi, precum funcţionari ai ţărilor terţe, reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale sau operatori economici. Participarea experţilor externi se consideră a fi esenţială oricând obiectivele programului nu pot fi realizate fără contribuţia acestor experţi. Înfiinţarea Serviciului European de Acţiune Externă sub autoritatea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate facilitează coordonarea şi coerenţa politicilor într-un domeniu care reprezintă o componentă relevantă a strategiilor şi a acţiunilor externe ale Uniunii, atât pe o bază bilaterală, cât şi multilaterală.

(4) Obiectivele programului ar trebui să ţină seama de problemele şi provocările identificate în ceea ce priveşte domeniul vamal în următorul deceniu. Programul ar trebui să continue să joace un rol în sectoare vitale, cum ar fi punerea în aplicare coerentă a dreptului Uniunii în domeniul vamal şi aspecte conexe. În plus, programul ar trebui să se axeze pe protejarea intereselor financiare şi economice ale Uniunii şi pe garantarea siguranţei şi a securităţii. Aceasta ar trebui să includă, între altele, cooperarea şi punerea în comun a informaţiilor dintre autorităţile de supraveghere a pieţei la nivel naţional şi la nivelul Uniunii şi autorităţile vamale. Programul ar trebui de asemenea dedicat facilitării comerţului, printre altele prin eforturile de colaborare în combaterea fraudei şi prin creşterea capacităţii administrative a autorităţilor vamale. Din acest punct de vedere, ar trebui efectuată o analiză cost-beneficiu a echipamentelor de detectare şi a tehnologiilor aferente, în vederea facilitării achiziţionării de către autorităţile vamale a unor instrumente de control vamal moderne după 2020. Ar trebui de asemenea explorate metode pentru facilitarea achiziţionării unor instrumente de control vamal moderne, inclusiv achiziţiile publice comune.

(5) Instrumentele programului care s-au aplicat înainte de 2014 s-au dovedit adecvate şi, prin urmare, ar trebui păstrate. Având în vedere nevoia de cooperare operativă mai bine structurată, ar trebui adăugate instrumente suplimentare, şi anume echipe de experţi compuse din experţi ai Uniunii şi experţi naţionali care să îndeplinească în comun sarcini în domenii specifice, precum şi acţiuni de consolidare a capacităţii administraţiei publice, care ar trebui să furnizeze asistenţă specializată ţărilor participante care au nevoie de consolidarea capacităţii administrative.

(6) Sistemele europene de informaţii joacă un rol vital în consolidarea sistemelor vamale din cadrul Uniunii şi ar trebui, prin urmare, să fie finanţate în continuare prin intermediul programului. În plus, ar trebui să existe posibilitatea includerii în program a unor noi sisteme de informaţii legate de domeniul vamal, înfiinţate în temeiul dreptului Uniunii. Sistemele europene de informaţii ar trebui, după caz, să se bazeze pe modele de dezvoltare şi pe o arhitectură IT partajate, pentru a spori flexibilitatea şi eficienţa administraţiei vamale.

(7) Dezvoltarea competenţelor umane ar trebui de asemenea efectuată prin acţiuni comune de formare şi ar trebui realizată prin intermediul programului. Funcţionarii din administraţiile vamale au nevoie să îşi dezvolte şi să îşi actualizeze cunoştinţele şi competenţele necesare pentru a răspunde nevoilor Uniunii. Programul ar trebui să aducă o contribuţie crucială la consolidarea capacităţilor umane prin îmbunătăţirea sprijinului pentru activităţile de formare adresate funcţionarilor din administraţia vamală, precum şi operatorilor economici. În acest scop, actuala abordare comună în materie de formare la nivelul Uniunii, care s-a bazat în principal pe dezvoltarea formării electronice (e-learning) centralizate, ar trebui să se transforme într-un program cu multiple faţete consacrat sprijinului pentru formare în Uniune.

(8) Programul ar trebui să acorde importanţa corespunzătoare şi să aloce o parte adecvată din bugetul său funcţionării actualelor sisteme europene de informaţii pentru vămi şi dezvoltării unor noi sisteme europene de informaţii, necesare pentru punerea în aplicare a Codului Vamal al Uniunii. În acelaşi timp, ar trebui dedicate mijloacele adecvate activităţilor care reunesc funcţionari din domeniul vămilor, precum şi dezvoltării competenţelor umane. În plus, programul ar trebui să prevadă un anumit grad de flexibilitate bugetară, pentru a răspunde schimbărilor în materie de priorităţi politice.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...