Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1293/2013 privind instituirea unui program pentru mediu şi politici climatice (LIFE) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32013R1293

În vigoare de la 23.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 192,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 21 noiembrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din 5 decembrie 2013.

întrucât:

(1) Politica şi legislaţia Uniunii în domeniul mediului şi al climei au adus îmbunătăţiri substanţiale stării mediului. Cu toate acestea, continuă să existe provocări majore în materie de mediu şi climă, iar nesoluţionarea lor va avea consecinţe semnificative pentru Uniune.

(2) Abordarea acestor provocări în materie de mediu şi climă, dată fiind amploarea şi complexitatea lor, ar trebui finanţată în principal prin intermediul programelor majore de finanţare ale Uniunii. În comunicarea sa din 29 iunie 2011 întitulată "Un buget pentru Europa 2020", recunoscând provocarea pe care o reprezintă schimbările climatice, Comisia a declarat că intenţionează să majoreze la cel puţin 20% proporţia din bugetul Uniunii alocată chestiunilor de ordin climatic, cu ajutorul contribuţiei din partea diferitelor politici. Prezentul regulament ar trebui să contribuie la atingerea acestui obiectiv.

(3) Respectivele programe de finanţare ale Uniunii nu pot răspunde tuturor necesităţilor specifice în materie de mediu şi politici climatice. În aceste domenii sunt necesare abordări specifice, care să răspundă unor probleme precum integrarea neuniformă a obiectivelor din domeniile respective în practicile statelor membre, punerea în aplicare neuniformă şi inadecvată a legislaţiei în statele membre, precum şi diseminarea insuficientă de informaţii privind obiectivele de politică şi promovarea insuficientă a acestora. Este oportun să se asigure continuarea programului instituit prin Regulamentul (CE) nr. 614/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului şi să se adopte un nou regulament. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să instituie un program special de finanţare pentru mediu şi politici climatice. ("programul LIFE"). Pentru ca finanţarea din partea Uniunii să aibă un impact substanţial, ar trebui dezvoltate sinergii strânse între programul LIFE şi alte programe de finanţare ale Uniunii şi ar trebui asigurată complementaritatea acestora.

(4) Activele de mediu sunt distribuite inegal pe teritoriul Uniunii, însă beneficiile pe care le generează sunt resimţite la nivelul întregii Uniuni şi privesc Uniunea ca întreg. Obligaţia Uniunii de a conserva activele respective impune aplicarea coerentă a principiului solidarităţii şi al partajării responsabilităţilor, ceea ce necesită ca unele probleme legate de mediu şi de climă cu care se confruntă Uniunea să fie abordate mai bine la nivel regional sau local. Începând cu 1992, programele LIFE au jucat un rol esenţial în repartizarea mai eficientă a solidarităţii şi a responsabilităţilor partajate în ceea ce priveşte conservarea binelui comun în contextul mediului şi al climei Uniunii. Programul LIFE ar trebui să continue să joace acest rol.

(5) Date fiind caracteristicile şi amploarea sa, programul LIFE nu poate soluţiona toate problemele legate de mediu şi de climă. Obiectivul acestui program ar trebui să fie mai degrabă de a acţiona ca un catalizator pentru introducerea unor schimbări la nivelul elaborării şi al punerii în aplicare a politicilor, prin furnizarea şi diseminarea de soluţii şi a celor mai bune practici în vederea atingerii obiectivelor în materie de mediu şi de climă, precum şi prin promovarea unor tehnologii inovatoare în domeniul mediului şi al schimbărilor climatice. În acest demers, programul LIFE ar trebui să sprijine punerea în aplicare a Programului general al Uniunii de acţiune pentru mediu până în 2002 "O viaţă bună, în limitele planetei noastre" instituit prin Decizia Parlamentului European şi a Consiliului (2) ("al şaptelea program de acţiune pentru mediu al Uniunii").

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...