Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 59/2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecţia împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiaţiile ionizante şi de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom şi 2003/122/Euratom Număr celex: 32013L0059

În vigoare de la 06.02.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolele 31 şi 32,

având în vedere propunerea Comisiei Europene, elaborată în urma consultării unui grup de experţi numiţi din rândul cercetătorilor din statele membre de către Comitetul ştiinţific şi tehnic, precum şi după consultarea Comitetului Economic şi Social,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

întrucât:

(1) Articolul 2 litera (b) din Tratatul Euratom prevede stabilirea unor norme unitare de securitate pentru protecţia sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei.Articolul 30 din Tratatul Euratom defineşte "normele de bază" cu privire la protecţia sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei împotriva pericolelor care rezultă din radiaţiile ionizante.

(2) Conform îndatoririlor sale, Comunitatea a stabilit pentru prima dată norme de bază în 1959 prin directivele din 2 februarie 1959 de stabilire a normelor de bază pentru protecţia sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei împotriva pericolelor pe care le prezintă radiaţiile ionizante. Directivele au fost revizuite de câteva ori, cel mai recent prin Directiva 96/29/Euratom a Consiliului, care a abrogat directivele anterioare.

(3) Directiva 96/29/Euratom stabileşte normele de securitate de bază. Dispoziţiile directivei respective se aplică în situaţii normale şi de urgenţă, fiind completate de o legislaţie mai specifică.

(4) Directiva 97/43/Euratom a Consiliului, Directiva 89/618/Euratom a Consiliului, Directiva 90/641/Euratom a Consiliului şi Directiva 2003/122/Euratom a Consiliului reglementează diferite aspecte specifice care completează Directiva 96/29/Euratom.

(5) Astfel cum este consacrat prin jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, sarcinile care revin Comunităţii în temeiul articolului 2 litera (b) din Tratatul Euratom de a stabili standarde uniforme în vederea protejării sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei nu împiedică un stat membru să dispună măsuri de protecţie mai stricte, cu excepţia cazului în care standardele respective interzic în mod explicit acest lucru. Întrucât prezenta directivă stabileşte norme minimale, statele membre ar trebui să dispună de libertatea de a adopta sau menţine în vigoare măsuri mai severe în domeniul de aplicare al prezentei directive, fără a aduce atingere liberei circulaţii a mărfurilor şi serviciilor în interiorul pieţei interne, astfel cum a fost definită prin jurisprudenţa Curţii de Justiţie.

(6) Grupul de experţi numit de Comitetul ştiinţific şi tehnic a sugerat ca normele de securitate de bază, stabilite în conformitate cu articolele 30 şi 31 din Tratatul Euratom, să ia în considerare noile recomandări ale Comisiei Internaţionale de Protecţie Radiologică (ICRP), în special cele menţionate în Publicaţia nr. 103 a ICRP (1), şi să fie revizuite în lumina noilor dovezi ştiinţifice şi a experienţei operaţionale.

(1) Recomandările din 2007 ale Comisiei Internaţionale de Protecţie Radiologică.

(7) Dispoziţiile prezentei directive ar trebui să urmeze abordarea în funcţie de situaţie introdusă prin Publicaţia nr. 103 a ICRP şi să facă distincţia între situaţiile de expunere existentă, planificată şi de urgenţă. Pe baza acestui nou cadru, prezenta directivă ar trebui să reglementeze toate situaţiile de expunere şi toate categoriile de expunere, şi anume expunerea lucrătorilor, a populaţiei şi expunerea medicală.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...