Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1291/2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare şi inovare (2014-2020) – Orizont 2020 şi de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32013R1291

În vigoare de la 23.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 173 alineatul (3) şi articolul 182 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 21 noiembrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 3 decembrie 2013.

întrucât:

(1) Uniunea are drept obiectiv consolidarea bazelor sale ştiinţifice şi tehnologice, prin crearea unui spaţiu european de cercetare ("SEC") în care cercetătorii, cunoştinţele ştiinţifice şi tehnologiile să circule liber, precum şi prin încurajarea progresului Uniunii către o societate a cunoaşterii şi a devenirii acesteia o economie mai competitivă şi mai sustenabilă, în ceea ce priveşte industria sa. În urmărirea obiectivului menţionat, Uniunea ar trebui să desfăşoare activităţi de punere în aplicare a cercetării, a dezvoltării tehnologice, a activităţilor demonstrative şi a inovării, să promoveze cooperarea internaţională, să disemineze şi să optimizeze rezultatele şi să stimuleze formarea şi mobilitatea.

(2) Uniunea are, de asemenea, drept obiectiv asigurarea existenţei condiţiilor necesare competitivităţii industriei Uniunii. În acest sens, acţiunile ar trebui să aibă scopul de a promova o mai bună exploatare a potenţialului industrial al politicilor de inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică.

(3) Uniunea s-a angajat să îndeplinească Strategia Europa 2020, care prevede obiectivele creşterii inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, subliniază rolul cercetării şi inovării drept motoare esenţiale ale prosperităţii economice şi sociale şi ale durabilităţii mediului şi stabileşte obiectivul creşterii cheltuielilor cu cercetarea şi dezvoltarea pentru a atrage investiţii private până la două treimi din totalul investiţiilor, ajungându-se astfel la un total cumulativ de 3% din produsul intern brut (PIB) până în 2020, creând totodată un indicator al volumului inovării. Bugetul general al Uniunii ar trebui să reflecte acest obiectiv ambiţios realizând o schimbare în sensul finanţării investiţiilor orientate spre viitor, precum cercetarea, dezvoltarea şi inovarea. În acest context, iniţiativa emblematică a Strategiei Europa 2020 - "O Uniune a inovării" - stabileşte o abordare strategică şi integrată pentru cercetare şi inovare, fixând cadrul şi obiectivele la care ar trebui să contribuie viitoarea finanţare a Uniunii destinată cercetării şi inovării. Cercetarea şi inovarea sunt, de asemenea, factori-cheie pentru alte iniţiative emblematice din cadrul Strategiei Europa 2020, în special cu privire la "O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor", la "O politică industrială adaptată erei globalizării" şi la "O agendă digitală pentru Europa", precum şi la alte obiective politice, cum sunt politica privind clima şi energia. De asemenea, în vederea realizării obiectivelor referitoare la cercetare şi inovare ale Strategiei Europa 2020, politica de coeziune are un rol important de jucat prin consolidarea capacităţilor şi asigurarea condiţiilor care să permită excelenţa.

(4) Comunicarea Comisiei din 19 octombrie 2010, intitulată "Revizuirea bugetului UE", a prezentat principiile-cheie care ar trebui să stea la baza viitorului buget general al Uniunii, concentrându-se în special pe instrumente care şi-au demonstrat valoarea adăugată adusă Uniunii, orientându-se pe obţinerea de rezultate şi angrenând alte surse publice şi private de finanţare. De asemenea a propus alinierea întregii game de instrumente ale Uniunii destinate cercetării şi inovării într-un cadru strategic comun.

(5) Parlamentul European a solicitat, în rezoluţia sa din 11 noiembrie 2010, o simplificare radicală a finanţării cercetării şi inovării în cadrul Uniunii, a subliniat, în rezoluţia sa din 12 mai 2011, importanţa unei Uniuni a inovării pentru transformarea Europei în contextul lumii post-criză, a subliniat, în rezoluţia sa din 8 iunie 2011, principalele lecţii de învăţat în urma evaluării intermediare a celui de Al şaptelea program-cadru şi a sprijinit, în rezoluţia sa din 27 septembrie 2011, conceptul unui cadru strategic comun de finanţare pentru cercetare şi inovare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...