Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1290/2013 de stabilire a normelor de participare şi diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare şi inovare (2014-2020) – "Orizont 2020" şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32013R1290

În vigoare de la 23.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolele 173 şi 183, precum şi articolul 188 al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Curţii de Conturi,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 21 noiembrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Programul-cadru pentru cercetare şi inovare (2014 - 2020) ‒ Orizont 2020 (denumit în continuare "Orizont 2020") este instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului. Regulamentul respectiv trebuie să fie completat cu norme referitoare la participarea la acţiunile indirecte din cadrul Orizont 2020, precum şi la exploatarea şi diseminarea rezultatelor respectivelor acţiuni.

(2) Orizont 2020 ar trebui să fie pus în aplicare pentru a contribui în mod direct la consolidarea poziţiei de lider în sectorul industrial, la creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă, precum şi la bunăstarea cetăţenilor în Europa şi ar trebui să reflecte viziunea strategică din Comunicarea Comisiei din 6 octombrie 2010 intitulată "Iniţiativă emblematică a Strategiei Europa 2020", prin care Comisia se angajează să simplifice radical accesul participanţilor.

(3) Orizont 2020 ar trebui să sprijine realizarea şi funcţionarea spaţiului european de cercetare în cadrul căruia cercetătorii, cunoştinţele ştiinţifice şi tehnologiile circulă liber, prin consolidarea cooperării atât între Uniune şi statele membre, cât şi între statele membre, în special prin aplicarea unui set coerent de norme.

(4) Normele referitoare la participare, la exploatare şi la diseminare în cadrul Orizont 2020 stabilite în prezentul regulament (denumite în continuare "normele") ar trebui să reflecte în mod adecvat recomandările din rezoluţia Parlamentului European din 11 noiembrie 2010 referitoare la simplificarea implementării programelor-cadru de cercetare şi pe cele ale Consiliului cu privire la simplificarea cerinţelor administrative şi financiare pentru programele-cadru privind cercetarea. Normele ar trebui să ofere continuitate măsurilor de simplificare deja puse în aplicare în temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. Normele ar trebui să preia recomandările menţionate în raportul final din 12 noiembrie 2010 al grupului de experţi, intitulat "Evaluarea intermediară a celui de Al şaptelea program-cadru" şi ar trebui să permită realizarea de progrese privind reducerea sarcinii administrative pentru participanţi şi a complexităţii dispoziţiilor financiare în scopul facilitării participării şi al reducerii numărului erorilor financiare. Normele ar trebui, de asemenea, să reflecte în mod adecvat preocupările şi recomandările comunităţii de cercetare care au rezultat în urma dezbaterii iniţiate prin Comunicarea Comisiei din 29 aprilie 2010 intitulată "Simplificarea implementării programelor-cadru de cercetare" şi cartea verde ulterioară din 9 februarie 2011 intitulată "De la provocări la oportunităţi: către crearea unui cadru strategic comun pentru finanţarea cercetării şi inovării în UE".

(5) Evaluarea intermediară a Orizont 2020 ar trebui să includă o evaluare a noului model de finanţare, inclusiv impactul acestuia asupra nivelurilor de finanţare, participarea la Orizont 2020 şi atractivitatea acestuia.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...