Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1287/2013 de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii (COSME) (2014 – 2020) şi de abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32013R1287

În vigoare de la 23.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolele 173 şi 195,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Comisia a adoptat o comunicare intitulată "Europa 2020 – O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii" în martie 2010 ("Strategia Europa 2020"). Comunicarea a fost aprobată de Consiliul European din iunie 2010. Strategia Europa 2020 este o reacţie la criza economică şi are ca scop să pregătească Uniunea pentru următorul deceniu. Aceasta stabileşte cinci obiective ambiţioase privind clima şi energia, ocuparea forţei de muncă, inovarea, educaţia şi incluziunea socială, care urmează să fie atinse până în 2020 şi identifică factorii-cheie pentru creşterea economică, care vizează să facă Uniunea mai dinamică şi mai competitivă. Strategia subliniază, de asemenea, importanţa consolidării creşterii economiei europene, realizând în acelaşi timp un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficientă din punctul de vedere al resurselor şi al energiei, precum şi coeziune socială. Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) ar trebui să joace un rol esenţial în realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Faptul că IMM-urile sunt menţionate în şase din cele şapte iniţiative emblematice ale Strategiei Europa 2020 evidenţiază rolul acestora.

(2) Pentru a se asigura că întreprinderile, în special IMM-urile, joacă un rol central în realizarea creşterii economice în Uniune, care reprezintă o prioritate de vârf, Comisia a adoptat în octombrie 2010 o comunicare intitulată "O politică industrială integrată adaptată erei globalizării – Atribuirea celui mai important rol competitivităţii şi sustenabilităţii", care a fost aprobată de Consiliu în decembrie 2010. Aceasta este o iniţiativă emblematică a Strategiei Europa 2020. Comunicarea stabileşte o strategie care are ca scop să stimuleze creşterea economică şi crearea de locuri de muncă prin menţinerea şi susţinerea unei baze industriale puternice, diversificate şi competitive în Europa, în special prin îmbunătăţirea condiţiilor-cadru pentru întreprinderi şi prin consolidarea mai multor aspecte ale pieţei interne, inclusiv serviciile de afaceri.

(3) În iunie 2008, Comisia a adoptat o comunicare intitulată "Gândiţi mai întâi la scară mică - Un "Small Business Act" pentru Europa", care a fost salutată de Consiliul din decembrie 2008. "Small Business Act" (SBA) oferă un cadru cuprinzător de politică pentru IMM-uri, promovează antreprenoriatul şi ancorează principiul "a gândi mai întâi la scară mică" în legislaţie şi politică cu scopul de a consolida competitivitatea IMM-urilor. SBA stabileşte zece principii şi prezintă acţiuni de politică şi legislative pentru promovarea potenţialului IMM-urilor de a se dezvolta şi de a crea locuri de muncă. Punerea în aplicare a SBA contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Mai multe acţiuni pentru IMM-uri au fost deja prevăzute în iniţiativele emblematice.

(4) Până în prezent, SBA a făcut obiectul unei revizuiri, publicată în februarie 2011, pe baza căreia Consiliul a adoptat concluziile la 30 şi 31 mai 2011. Revizuirea respectivă face bilanţul punerii în aplicare a SBA şi evaluează nevoile IMM-urilor care activează în mediul economic actual, în care întâmpină tot mai multe dificultăţi în a obţine acces la finanţare şi la pieţe. Revizuirea prezintă o imagine de ansamblu a progreselor înregistrate în primii doi ani de punere în aplicare a SBA, defineşte noi acţiuni pentru a răspunde provocărilor determinate de criza economică şi semnalate de părţile interesate şi propune moduri de îmbunătăţire a adoptării şi a punerii în aplicare a SBA, atribuind părţilor interesate un rol clar şi plasând organizaţiile de afaceri în prim-plan. Obiectivele specifice ale unui program pentru competitivitatea întreprinderilor şi a IMM-urilor ar trebui să reflecte priorităţile menţionate în revizuirea în cauză. Este important să se asigure faptul că punerea în aplicare a unui astfel de program este coordonată cu punerea în aplicare a SBA. În special, acţiunile cuprinse în obiectivele specifice ar trebui să contribuie la punerea în aplicare a celor zece principii sus-menţionate şi a noilor acţiuni identificate în procesul de revizuire a SBA.

(5) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului stabileşte cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020. Acest cadru financiar multianual descrie modul în care vor fi atinse obiectivele de politică în ceea ce priveşte sporirea creşterii economice şi a numărului de locuri de muncă în Europa şi crearea unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi mai ecologice, precum şi a unei Uniuni mai vizibile pe plan internaţional.

(6) Pentru a contribui la consolidarea competitivităţii şi a durabilităţii întreprinderilor din Uniune, în special a IMM-urilor, pentru a sprijini IMM-urile existente, pentru a încuraja o cultură antreprenorială, precum şi pentru a promova dezvoltarea IMM-urilor, progresul societăţii cunoaşterii şi dezvoltarea bazată pe o creştere economică echilibrată, ar trebui instituit un program pentru competitivitatea întreprinderilor şi a IMM-urilor ("programul COSME").

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...