Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1288/2013 de instituire a acţiunii "Erasmus +": Programul Uniunii pentru educaţie, formare, tineret şi sport şi de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE şi nr. 1298/2008/CE
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32013R1288

În vigoare de la 20.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 165 alineatul (4) şi articolul 166 alineatul (4),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 19 noiembrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din 3 decembrie 2013.

întrucât:

(1) Comunicarea Comisiei din 29 iunie 2011 intitulată "Un buget pentru Europa 2020" solicită crearea unui program unic în domeniul educaţiei, formării, tineretului şi sportului, inclusiv aspectele internaţionale din învăţământul superior, reunind programul de acţiune din domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii (denumit în continuare "Învăţarea pe tot parcursul vieţii"), instituit prin Decizia nr. 1720/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, programul "Tineret în acţiune" (denumit în continuare "Tineret în acţiune"), instituit prin Decizia nr. 1719/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, programul de acţiune "Erasmus Mundus" (denumit în continuare "Erasmus Mundus"), instituit prin Decizia nr. 1298/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, programul "ALFA III", instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului şi programele "Tempus" şi "Edulink" pentru a asigura o mai mare eficienţă, o concentrare strategică mai solidă şi sinergii care să fie exploatate între diferitele aspecte ale programului unic. În plus, sportul este propus ca parte a acestui program unic (denumit în continuare "programul").

(2) Rapoartele intermediare de evaluare a programelor existente "Învăţarea pe tot parcursul vieţii", "Tineret în acţiune" şi "Erasmus Mundus" şi consultarea publică privind viitorul acţiunii Uniunii în domeniul educaţiei, formării şi tineretului, precum şi în domeniul învăţământului superior au arătat o necesitate puternică şi în anumite privinţe în creştere pentru continuarea cooperării şi a mobilităţii în aceste domenii la nivel european. Rapoartele de evaluare au subliniat importanţa creării unor legături mai strânse între programele Uniunii şi evoluţiile politicilor în domeniul educaţiei, formării şi tineretului, au exprimat dorinţa ca acţiunea Uniunii să fie structurată în aşa fel încât să răspundă mai bine paradigmei învăţării pe tot parcursul vieţii şi au solicitat o abordare mai simplă, mai uşor de utilizat şi mai flexibilă pentru punerea în aplicare a unei astfel de acţiuni şi încetarea fragmentării programelor de cooperare internaţională în domeniul învăţământului superior.

(3) Programul ar trebui să se axeze pe accesibilitatea finanţării şi pe transparenţa procedurilor administrative şi financiare, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) şi a digitalizării. Raţionalizarea şi simplificarea organizării şi a gestionării programului şi acordarea unei atenţii deosebite reducerii cheltuielilor administrative sunt, de asemenea, esenţiale pentru succesul acestuia.

(4) Consultarea publică privind alegerile strategice ale Uniunii pentru punerea în aplicare a noii competenţe a Uniunii în domeniul sportului şi raportul de evaluare al Comisiei privind acţiunile pregătitoare din domeniul sportului au furnizat indicaţii utile cu privire la domeniile prioritare de acţiune ale Uniunii, şi au ilustrat valoarea adăugată pe care o poate aduce Uniunea în sprijinirea activităţilor care au drept scop generarea, împărtăşirea şi diseminarea experienţelor şi cunoştinţelor legate de diferite aspecte care afectează sportul la nivel european, cu condiţia să vizeze în special sportul de masă.

(5) Strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii defineşte strategia de creştere a Uniunii pentru următorii zece ani pentru a sprijini o asemenea creştere, stabilind cinci obiective ambiţioase ce urmează a fi atinse până în 2020, în special în domeniul educaţiei, unde obiectivul este de a reduce nivelurile de părăsire timpurie a şcolii la un nivel sub 10% şi de a permite ca cel puţin 40% din populaţia în vârstă de 30-34 de ani să fi finalizat învăţământul terţiar sau unul echivalent. Acest lucru include, de asemenea, iniţiativele sale emblematice, în special "Tineretul în mişcare" şi "Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă".

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...