Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1286/2013 de instituire a unui program de acţiune pentru a îmbunătăţi funcţionarea sistemelor de impozitare în Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020 (Fiscalis 2020) şi de abrogare a Deciziei nr. 1482/2007/CE Număr celex: 32013R1286

În vigoare de la 23.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolele 114 şi 197,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Programul de acţiune multianual pentru domeniul fiscal aplicat înainte de 2014 a contribuit în mod semnificativ la facilitarea şi consolidarea cooperării între autorităţile fiscale în cadrul Uniunii. Valoarea adăugată a acestui program, inclusiv pentru protejarea intereselor financiare ale statelor membre ale Uniunii şi ale contribuabililor a fost recunoscută de către administraţiile fiscale din ţările participante. Provocările identificate pentru deceniul următor nu pot fi abordate dacă statele membre nu privesc dincolo de frontierele teritoriului lor administrativ sau nu cooperează intens cu omoloagele lor. Programul Fiscalis, pus în aplicare de Comisie în cooperare cu ţările participante, oferă statelor membre un cadru la nivelul Uniunii în care să dezvolte respectivele activităţi de cooperare, şi este mai rentabil decât dacă fiecare stat membru şi-ar înfiinţa cadre proprii de cooperare la nivel bilateral sau multilateral. Prin urmare, este oportun să se asigure continuarea programului menţionat prin instituirea unui nou program în acelaşi domeniu.

(2) Programul stabilit în temeiul prezentului regulament, "Fiscalis 2020", precum şi succesul acestuia, sunt esenţiale în actualul context economic şi ar trebui să sprijine cooperarea în materie fiscală.

(3) Se preconizează că activităţile din cadrul Fiscalis 2020, şi anume sistemele de informaţii europene astfel cum sunt definite în prezentul regulament, acţiunile comune pentru funcţionarii din administraţiile fiscale şi iniţiativele comune de formare profesională, vor contribui la îndeplinirea strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii prin consolidarea funcţionării pieţei interne, oferirea unui cadru pentru sprijinirea activităţilor de sporire a capacităţii administrative a autorităţilor fiscale şi încurajarea progresului tehnic şi a inovării. Prin asigurarea unui cadru care să cuprindă activităţile care urmăresc să sporească eficienţa autorităţilor fiscale, să consolideze competitivitatea întreprinderilor, să promoveze ocuparea forţei de muncă şi să contribuie la protejarea intereselor financiare şi economice ale statelor membre ale Uniunii şi ale contribuabililor, Fiscalis 2020 va consolida în mod activ funcţionarea sistemelor de impozitare din cadrul pieţei interne, contribuind totodată la eliminarea treptată a barierelor şi a distorsiunilor existente în cadrul pieţei interne.

(4) Sfera de aplicare a Fiscalis 2020 ar trebui să fie adaptată la necesităţile actuale pentru a viza toate impozitele armonizate la nivelul Uniunii şi alte impozite în măsura în care acestea sunt relevante pentru piaţa internă şi pentru cooperarea administrativă dintre statele membre.

(5) Pentru a sprijini procesul de aderare şi de asociere a ţărilor terţe, Fiscalis 2020 ar trebui să fie deschis participării ţărilor în curs de aderare şi a ţărilor candidate, precum şi a ţărilor potenţial candidate şi a ţărilor partenere din cadrul politicii europene de vecinătate dacă sunt îndeplinite anumite condiţii, iar prin participarea lor, ţările respective sprijină numai activităţile din cadrul Fiscalis 2020 care urmăresc combaterea fraudei fiscale şi a evaziunii fiscale şi abordarea planificării fiscale agresive. Având în vedere rata tot mai pronunţată de interconectare a economiei mondiale, Fiscalis 2020 ar trebui să continue să prevadă posibilitatea de a invita experţi externi să contribuie la activităţi în cadrul Fiscalis 2020. Experţii externi, precum reprezentanţi ai autorităţilor guvernamentale, operatori economici şi organizaţii ale acestora sau reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, ar trebui invitaţi numai în cazul în care contribuţia lor este considerată a fi esenţială pentru realizarea obiectivelor Fiscalis 2020.

(6) Obiectivele şi priorităţile Fiscalis 2020 ţin cont de problemele şi provocările identificate în domeniul fiscal în următorul deceniu. Fiscalis 2020 ar trebui să continue să joace un rol în sectoare vitale cum ar fi punerea în aplicare coerentă a dreptului Uniunii în domeniul impozitării, asigurarea schimbului de informaţii şi sprijinirea cooperării administrative şi consolidarea capacităţii administrative a autorităţilor fiscale. Având în vedere dinamica noilor provocări identificate, ar trebui pus mai mult accent pe susţinerea luptei împotriva fraudei fiscale, a evaziunii fiscale şi a planificării fiscale agresive. De asemenea, ar trebui acordată atenţie reducerii sarcinii administrative a autorităţilor fiscale şi a costurilor de asigurare a conformităţii aplicabile contribuabililor şi prevenirii cazurilor de dublă impunere.

(7) La nivel operaţional, Fiscalis 2020 ar trebui să pună în aplicare, să funcţioneze şi să sprijine sistemele de informaţii europene şi să susţină activităţile de cooperare administrativă, să consolideze aptitudinile şi competenţele funcţionarilor din administraţiile fiscale, să sporească înţelegerea dreptului Uniunii în domeniul fiscal şi să faciliteze punerea în aplicare a acestuia, precum şi să sprijine îmbunătăţirea procedurilor administrative şi partajarea şi diseminarea bunelor practici în domeniul administrativ. În realizarea acestor obiective ar trebui să se pună accentul pe susţinerea luptei împotriva fraudei fiscale, a evaziunii fiscale şi a planificării fiscale agresive.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...