Back

Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene

Instrucţiuni practice pentru părţi, referitoare la cauzele cu care este sesizată Curtea Număr celex: 32014Q0131(01)

În vigoare de la 31.01.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CURTEA DE JUSTIŢIE,

având în vedere Regulamentul de procedură din 25 septembrie 2012, în special articolul 208,

întrucât:

(1) La 25 septembrie 2012, Curtea de Justiţie a adoptat, cu aprobarea Consiliului, un nou regulament de procedură care a abrogat Regulamentul de procedură din 19 iunie 1991, astfel cum a fost modificat ultima dată la 24 mai 2011. Intrat în vigoare la 1 noiembrie 2012, textul menţionat urmăreşte, printre altele, să adapteze structura şi conţinutul regulamentului de procedură al Curţii la evoluţia contenciosului său şi în special la numărul în continuă creştere de trimiteri preliminare formulate de instanţele statelor membre ale Uniunii, completând şi clarificând în acelaşi timp, cu privire la mai multe aspecte importante, normele aplicabile desfăşurării procedurii în faţa Curţii.

(2) În interesul unei bune administrări a justiţiei şi dintr-o preocupare de lizibilitate sporită, se impune, în consecinţă, să se înlocuiască Instrucţiunile practice privind acţiunile directe şi recursurile, adoptate în temeiul regulamentului de procedură anterior, şi să se ofere părţilor şi reprezentanţilor lor instrucţiuni practice întemeiate pe noul Regulament de procedură, ţinând seama în special de experienţa dobândită în punerea în aplicare a acestuia din urmă.

(3) Aceste noi instrucţiuni, care sunt aplicabile tuturor categoriilor de cauze cu care este sesizată Curtea, nu au vocaţia de a se substitui dispoziţiilor relevante din statut şi din Regulamentul de procedură. Obiectul lor este acela de a permite părţilor şi reprezentanţilor lor să înţeleagă mai bine conţinutul acestor dispoziţii şi să aibă o imagine mai precisă cu privire la desfăşurarea procedurii în faţa Curţii şi în special la constrângerile la care este supusă aceasta, în particular cele care au legătură cu examinarea şi cu traducerea actelor de procedură sau cu interpretarea simultană a observaţiilor prezentate în şedinţele de audiere a pledoariilor. Într-un context caracterizat, pe de o parte, printr- o creştere constantă a numărului de cauze cu care este sesizată instanţa şi, pe de altă parte, printr-o complexitate sporită a materiilor în cauză, respectarea şi luarea în considerare a prezentelor instrucţiuni constituie astfel, atât pentru părţi, cât şi pentru Curte, cea mai bună garanţie a unei examinări optime a cauzelor de către instanţă.

(4) Dintr-o preocupare de clarificare, este necesar, pe de altă parte, să se integreze în aceste noi instrucţiuni anumite dispoziţii de natură mai practică - anterior incluse în Ghidul destinat reprezentanţilor părţilor, în Instrucţiunile pentru grefierul Curţii sau în scrisorile de convocare la şedinţe -, referitoare la depunerea şi la notificarea actelor de procedură, precum şi la desfăşurarea concretă a fazei orale a procedurii.

ADOPTĂ PREZENTELE INSTRUCŢIUNI PRACTICE:

I. DISPOZIŢII GENERALE

Etapele procedurii în faţa Curţii şi caracteristicile lor esenţiale

1. Sub rezerva unor dispoziţii speciale prevăzute de Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (denumit în continuare "statutul") sau de Regulamentul de procedură, procedura în faţa Curţii cuprinde, ca regulă generală, o fază scrisă şi o fază orală. Faza scrisă a procedurii are ca obiectiv să se expună Curţii obiecţiile, motivele sau argumentele părţilor din procedură sau, în materie preliminară, observaţiile pe care persoanele interesate prevăzute la articolul 23 din statut înţeleg să le formuleze în legătură cu întrebările adresate de instanţele statelor membre ale Uniunii. În ceea ce priveşte faza orală, care îi succedă, aceasta urmăreşte să permită Curţii să aprofundeze cunoaşterea cauzei prin eventuala audiere a acestor părţi sau persoane interesate în cadrul unei şedinţe de audiere a pledoariilor şi, dacă este cazul, prin audierea concluziilor avocatului general.

Reprezentarea părţilor în faţa Curţii

2. În conformitate cu dispoziţiile articolului 19 din statut, părţile din procedura aflată pe rolul Curţii trebuie să fie obligatoriu reprezentate de o persoană autorizată în mod corespunzător în acest scop. Cu excepţia statelor membre, a celorlalte state părţi la Acordul privind Spaţiul Economic European (denumit în continuare "Acordul privind SEE"), a Autorităţii de Supraveghere a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (denumită în continuare "AELS"), precum şi a instituţiilor Uniunii, care sunt reprezentate de un agent numit pentru fiecare cauză, celelalte părţi din procedură trebuie să fie reprezentate de un avocat care are dreptul să îşi exercite profesia în faţa unei instanţe a unui stat membru sau a unui alt stat parte la Acordul privind SEE. Dovada acestei calităţi trebuie să poată fi făcută, în urma unei simple cereri, în orice stadiu al procedurii. În temeiul articolului 19 al şaptelea paragraf din statut, sunt asimilaţi avocaţilor profesorii universitari resortisanţi ai unui stat membru a cărui legislaţie le recunoaşte dreptul de a pleda.

3. În cauzele preliminare, Curtea ţine totuşi seama, în ceea ce priveşte reprezentarea părţilor din litigiul principal, de normele procedurale aplicabile în faţa instanţei care a sesizat-o. Orice persoană care are dreptul să reprezinte o parte în faţa acelei instanţe poate, aşadar, să o reprezinte şi în faţa Curţii, iar, dacă normele procedurale naţionale nu impun nicio reprezentare, părţile din litigiul principal au dreptul de a-şi prezenta ele însele observaţiile scrise sau orale. În caz de îndoială în această privinţă, Curtea poate oricând să solicite informaţiile pertinente de la aceste părţi, de la reprezentanţii lor sau de la instanţa care a sesizat-o.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...