Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1316/2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 şi (CE) nr. 67/2010 (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R1316

În vigoare de la 21.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 172,

având în vedere propunerea Comisiei Europene, după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 19 noiembrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Pentru a realiza o creştere economică inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii şi pentru a stimula crearea de locuri de muncă, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, Uniunea necesită infrastructuri moderne, cu un înalt nivel de performanţă, care să contribuie la interconectarea şi la integrarea Uniunii şi a tuturor regiunilor sale, în sectoarele transporturilor, telecomunicaţiilor şi energiei. Respectivele interconexiuni ar trebui să contribuie la îmbunătăţirea liberei circulaţii a persoanelor, bunurilor, capitalurilor şi serviciilor. Reţelele transeuropene ar trebui să faciliteze interconexiunile transfrontaliere, să promoveze o mai mare coeziune economică, socială şi teritorială şi să contribuie la realizarea unei economii de piaţă sociale mai competitive şi la lupta împotriva schimbărilor climatice.

(2) Crearea, prin prezentul regulament, a Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE), urmăreşte să accelereze investiţiile în domeniul reţelelor transeuropene şi să mobilizeze finanţarea provenind atât din sectorul public, cât şi din cel privat, sporind în acelaşi timp certitudinea juridică şi respectând principiul neutralităţii tehnologice. MIE ar trebui să permită valorificarea sinergiilor dintre sectoarele transporturilor, telecomunicaţiilor şi energiei, sporind astfel eficacitatea intervenţiilor Uniunii şi permiţând optimizarea costurilor de punere în practică.

(3) Potrivit Comisiei, investiţiile necesare pentru reţelele transeuropene din sectoarele transporturilor, telecomunicaţiilor şi energiei sunt estimate la 970 000 milioane EUR pentru perioada de până în anul 2020.

(4) Prezentul regulament stabileşte pentru punerea în aplicare a MIE în perioada 2014 - 2020 un pachet financiar de 33 242 259 000 EUR în preţuri curente, care să constituie principala valoare de referinţă în înţelesul punctului 17 din Acordul interinstituţional dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie din 2 decembrie 2013 privind disciplina bugetară, în ceea ce priveşte cooperarea în chestiuni bugetare şi buna gestiune financiară pentru Parlamentul European şi Consiliu în cursul procedurii bugetare anuale.

(5) Pentru a optimiza utilizarea fondurilor bugetare alocate MIE, Comisia ar trebui poată propune, în urma evaluării intermediare a MIE, transferul de credite între sectoarele transporturilor, telecomunicaţiilor şi energiei. Această propunere ar trebui să facă obiectul procedurii bugetare anuale.

(6) Suma de 11 305 500 000 EUR în preţuri curente, transferaţi din Fondul de coeziune instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul de coeziune ar trebui să fie utilizată pentru angajarea de resurse bugetare instrumentelor financiare în temeiul prezentului regulament numai până la 1 ianuarie 2017.

(7) Crearea unor reţelele de infrastructură eficiente în sectoarele transporturilor şi energiei reprezintă una dintre cele 12 acţiuni esenţiale identificate de Comisie în comunicarea sa din 13 aprilie 2011 intitulată "Actul privind piaţa unică - Douăsprezece pârghii pentru stimularea creşterii şi întărirea încrederii: «Împreună pentru o nouă creştere»".

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...