Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 755/2013 privind asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană ("Decizia de asociere peste mări") Număr celex: 32013D0755

În vigoare de la 01.01.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 203,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Parlamentului European,

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1) Prezenta decizie înlocuieşte Decizia 2001/822/CE a Consiliului, care se aplică până la 31 decembrie 2013. În conformitate cu articolul 62 din Decizia 2001/822/CE, Consiliul trebuie să stabilească dispoziţiile care urmează să fie prevăzute în vederea aplicării ulterioare a principiilor stabilite la articolele 198-202 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE).

(2) În concluziile sale din 22 decembrie 2009 privind relaţiile UE cu ţările şi teritoriile de peste mări ("TTPM"), Consiliul a invitat Comisia să prezinte, înainte de iulie 2012, o propunere legislativă de revizuire a deciziei de asociere peste mări. Consiliul a aprobat propunerea Comisiei de a structura viitorul parteneriat între Uniune şi TTPM pe baza a trei piloni fundamentali: 1. îmbunătăţirea competitivităţii; 2. consolidarea rezilienţei şi reducerea vulnerabilităţii; şi 3. promovarea cooperării şi a integrării între TTPM, pe de o parte, şi alţi parteneri şi regiuni învecinate, pe de altă parte.

(3) Comisia a organizat o consultare publică în perioada iunie-octombrie 2008 şi a propus o serie de orientări pentru o nouă decizie de asociere. Rezultatele acestei consultări au fost sintetizate într-o comunicare din 6 noiembrie 2009, intitulată "Elemente pentru un nou parteneriat între UE şi ţările şi teritoriile de peste mări (TTPM)".

(4) Tratatul şi legislaţia sa secundară nu se aplică în mod automat TTPM, cu excepţia unor dispoziţii care stabilesc în mod explicit contrariul. Deşi TTPM nu sunt ţări terţe, ele nu fac parte din piaţa unică şi trebuie să respecte obligaţiile impuse ţărilor terţe în ceea ce priveşte schimburile comerciale, în special regulile de origine, normele sanitare şi fitosanitare şi măsurile de salvgardare.

(5) Relaţia specială dintre UE şi TTPM ar trebui să evolueze de la abordarea clasică a cooperării pentru dezvoltare la un parteneriat reciproc vizând sprijinirea dezvoltării durabile a TTPM. Mai mult, solidaritatea dintre Uniune şi TTPM ar trebui să se bazeze pe relaţia unică dintre acestea şi pe apartenenţa lor la aceeaşi "familie europeană".

(6) Contribuţia societăţii civile la dezvoltarea TTPM poate fi sporită prin consolidarea organizaţiilor societăţii civile în toate domeniile de cooperare.

(7) Având în vedere poziţia geografică a TTPM, în pofida statutului diferit faţă de dreptul Uniunii al fiecărui actor dintr-o anumită zonă geografică, cooperarea dintre TTPM şi vecinii lor ar trebui urmărită în interesul tuturor părţilor, cu un accent deosebit pe domeniile de interes comun şi pe promovarea valorilor şi a standardelor Uniunii. Mai mult, TTPM pot acţiona drept nuclee sau centre de excelenţă în regiunile lor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...