Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 53/2013 privind ambarcaţiunile de agrement şi motovehiculele nautice şi de abrogare a Directivei 94/25/CE (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013L0053

În vigoare de la 17.01.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 9 octombrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 15 noiembrie 2013.

întrucât:

(1) Directiva 94/25/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 iunie 1994 de apropiere a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la ambarcaţiunile de agrement a fost adoptată în contextul creării pieţei interne în vederea armonizării caracteristicilor în materie de siguranţă ale ambarcaţiunilor de agrement în toate statele membre şi pentru eliminarea obstacolelor în calea comerţului cu ambarcaţiunile de agrement între statele membre.

(2) Iniţial, Directiva 94/25/CE nu acoperea decât ambarcaţiunile de agrement cu o lungime a corpului minimă de 2,5 m şi cu o lungime maximă de 24 m. Directiva 2003/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 iunie 2003 de modificare a Directivei 94/25/CE a extins domeniul de aplicare al Directivei 94/25/CE astfel încât acesta să includă motovehiculele nautice şi a integrat cerinţe privind protecţia mediului în directiva modificată prin adoptarea de limite pentru emisiile de gaze de eşapament (CO, HC, NOx şi particule) şi de limite referitoare la zgomot pentru motoarele de propulsie, atât pentru motoarele cu aprindere prin compresie, cât şi pentru motoarele cu aprindere prin scânteie.

(3) Directiva 94/25/CE se bazează pe principiile noii abordări, stabilite prin Rezoluţia Consiliului din 7 mai 1985 privind o nouă abordare a armonizării tehnice şi a standardelor. Prin urmare, directiva stabileşte numai cerinţele esenţiale cu privire la ambarcaţiunile de agrement, în timp ce detaliile tehnice sunt adoptate de către Comitetul European de Standardizare (CEN) şi Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică (Cenelec), în conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale. Conformitatea cu standardele armonizate astfel stabilite, ale căror numere de referinţă sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, oferă prezumţia de conformitate cu cerinţele Directivei 94/25/CE. Experienţa a demonstrat faptul că aceste principii de bază funcţionează bine în acest sector şi ar trebui să fie menţinute şi chiar promovate în continuare.

(4) Progresul tehnologic de pe piaţă, cu toate acestea, a ridicat noi probleme referitor la cerinţele privind mediul înconjurător prevăzute de Directiva 94/25/CE. Pentru a ţine seama de progresul tehnologic şi pentru a clarifica cadrul de reglementare aplicabil comercializării produselor reglementate prin prezenta directivă, anumite aspecte ale Directivei 94/25/CE ar trebui să fie revizuite şi consolidate, iar în scopul clarităţii directiva respectivă ar trebui să fie abrogată şi înlocuită de prezenta directivă.

(5) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor stabileşte dispoziţii orizontale privind acreditarea organismelor de evaluare a conformităţii, marcajul CE şi cadrul de supraveghere a pieţei Uniunii şi controlarea produselor care intră pe piaţa Uniunii care se aplică, de asemenea, produselor reglementate prin prezenta directivă.

(6) Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor stabileşte principii comune şi dispoziţii de referinţă pentru legislaţia bazată pe principiile noii abordări. Pentru a asigura coerenţa cu legislaţia sectorială privind alte produse, este adecvată alinierea anumitor dispoziţii ale prezentei directive la dispoziţiile deciziei menţionate anterior, în măsura în care particularităţile sectoriale nu necesită soluţii diferite. Prin urmare, anumite definiţii, obligaţiile generale pentru operatorii economici, prezumţia de conformitate, normele privind marcajul CE, cerinţele privind organismele de evaluare a conformităţii şi procedurile de notificare, precum şi dispoziţiile privind procedurile de urmat în cazul produselor care prezintă un risc, ar trebui să fie aliniate la decizia respectivă. Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană prevede o procedură pentru obiecţiile la standardele armonizate în cazul în care standardele respective nu satisfac în totalitate cerinţele prezentei directive.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...