Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1386/2013/UE privind un Program general al Uniunii de acţiune pentru mediu până în 2020 "O viaţă bună, în limitele planetei noastre" (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013D1386

În vigoare de la 17.01.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 24 octombrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 15 noiembrie 2013.

întrucât:

(1) Uniunea şi-a stabilit obiectivul de a deveni, până în 2020, o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu un set de politici şi acţiuni vizând transformarea într-o economie cu emisii reduse de carbon şi eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor (2).

(2) COM(2010) 2020 şi Concluziile Consiliului European din 17 iunie 2010 (EUCO 13/10).

(2) Programele succesive de acţiune pentru mediu au furnizat cadrul pentru acţiunea Uniunii în domeniul mediului începând din 1973.

(3) Al şaselea Program comunitar de acţiune pentru mediu (3) (PAM 6) s-a încheiat în iulie 2012, însă multe măsuri şi acţiuni lansate în cadrul acestui program continuă să fie implementate.

(3) Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...