Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1382/2013 de instituire a programului "Justiţie" pentru perioada 2014-2020 (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R1382

În vigoare de la 28.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 81 alineatele (1) şi (2), articolul 82 alineatul (1) şi articolul 84,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 11 decembrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 16 decembrie 2013.

întrucât:

(1) Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevede crearea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie în care persoanele sunt libere să circule. În acest scop, Uniunea poate adopta măsuri pentru a dezvolta cooperarea judiciară în materie civilă şi penală şi pentru a promova şi sprijini acţiunea statelor membre în domeniul prevenirii criminalităţii. Respectarea drepturilor fundamentale, precum şi a principiilor comune precum nediscriminarea, egalitatea de gen, accesul efectiv la justiţie pentru toţi, statul de drept şi un sistem judiciar independent şi performant ar trebui garantată în procesul de continuare a dezvoltării unui spaţiu european de justiţie.

(2) În Programul de la Stockholm Consiliul European a reafirmat prioritatea care trebuie acordată creării unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie şi a precizat, drept prioritate politică, crearea unei Europe a dreptului şi a justiţiei. Finanţarea a fost identificată ca unul dintre instrumentele importante necesare pentru punerea în aplicare cu succes a priorităţilor politice ale Programului de la Stockholm. Obiectivele ambiţioase stabilite de tratate şi de Programul de la Stockholm ar trebui să fie realizate, printre altele, prin instituirea, pentru perioada 2014 - 2020, a unui program flexibil şi eficient - programul "Justiţie" - (denumit în continuare "programul"), care să faciliteze planificarea şi punerea în aplicare. Obiectivul general şi obiectivele specifice ale programului ar trebui să fie interpretate în conformitate cu orientările strategice relevante definite de Consiliul European.

(3) Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 privind Strategia Europa 2020 stabileşte o strategie pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Un domeniu al justiţiei performant, în care sunt eliminate obstacolele din calea procedurilor judiciare transfrontaliere şi a accesului la justiţie în situaţii transfrontaliere, ar trebui dezvoltat ca element crucial pentru sprijinirea obiectivelor specifice şi a iniţiativelor emblematice ale Strategiei Europa 2020 şi pentru facilitarea mecanismelor destinate promovării creşterii economice.

(4) În sensul prezentului regulament, sintagma "magistraţii şi personalul din justiţie" ar trebui considerată ca incluzând judecători, procurori şi personal auxiliar al instanţelor, precum şi alţi profesionişti din sectorul juridic asociaţi magistraţilor, precum avocaţi, notari, executori judecătoreşti, consilieri de reintegrare socială şi supraveghere, mediatori şi interpreţi în instanţă.

(5) Formarea judiciară este un aspect central pentru consolidarea încrederii reciproce şi îmbunătăţirea cooperării dintre autorităţile judiciare şi profesioniştii din diferitele state membre. Formarea judiciară ar trebui să fie văzută ca un element esenţial în promovarea unei veritabile culturi judiciare europene în contextul comunicării Comisiei din 13 septembrie 2011 intitulată "Instaurarea unui climat de încredere în justiţie la nivelul UE. O nouă dimensiune a formării judiciare europene", al rezoluţiei Consiliului privind formarea profesională a judecătorilor, a procurorilor şi a personalului din justiţie în cadrul Uniunii Europene, al concluziilor Consiliului din 27 - 28 octombrie 2011 privind formarea judiciară europeană şi al rezoluţiei Parlamentului European din 14 martie 2012 referitoare la formarea judiciară.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...