Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1381/2013 de instituire a programului "Drepturi, egalitate şi cetăţenie" pentru perioada 2014-2020 (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R1381

În vigoare de la 28.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 19 alineatul (2), articolul 21 alineatul (2) şi articolele 114, 168, 169 şi 197,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 11 decembrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 16 decembrie 2013.

întrucât:

(1) Uniunea Europeană se întemeiază pe valorile respectării demnităţii umane, a libertăţii, a democraţiei, a egalităţii, a statului de drept şi ale respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. Acele valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitate între femei şi bărbaţi. Toate persoanele au dreptul de a beneficia în cadrul Uniunii de drepturile care le sunt conferite prin Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) şi prin Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). În plus, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene ("carta") care, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, are forţă juridică obligatorie pe întreg teritoriul Uniunii, reflectă drepturile şi libertăţile fundamentale de care dispun cetăţenii în cadrul Uniunii. Aceste drepturi ar trebui promovate şi respectate. Este necesar să se asigure respectarea integrală a acestor drepturi, precum şi a drepturilor care derivă din convenţiile internaţionale la care a aderat Uniunea, precum Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, iar toate obstacolele ar trebui înlăturate. Beneficierea de aceste drepturi impune responsabilităţi şi obligaţii cu privire la alte persoane, la comunitatea umană şi la generaţiile viitoare.

(2) În Programul de la Stockholm Consiliul European a reafirmat prioritatea creării unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie şi a menţionat, ca prioritate politică, realizarea unei Europe a drepturilor. Finanţarea a fost identificată drept unul dintre instrumentele importante necesare pentru punerea în aplicare cu succes a priorităţilor politice ale Programului de la Stockholm. Obiectivele ambiţioase prevăzute de tratate şi prin programul de la Stockholm ar trebui să fie realizate printre altele prin instituirea pentru perioada 2014 - 2020, a unui program flexibil şi eficient - programul "Drepturi, egalitate şi cetăţenie" - (denumit în continuare "programul") care să faciliteze planificarea şi punerea în aplicare. Obiectivul general şi obiectivele specifice ale programului ar trebui să fie interpretate în conformitate cu orientările strategice relevante definite de Consiliul European.

(3) Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 privind Strategia Europa 2020 stabileşte o strategie pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Sprijinirea şi promovarea drepturilor persoanelor în cadrul Uniunii, abordarea problemei discriminării şi a inegalităţilor şi promovarea cetăţeniei Uniunii contribuie la promovarea obiectivelor specifice şi a iniţiativelor emblematice ale Strategiei Europa 2020.

(4) Nediscriminarea reprezintă un principiu fundamental al Uniunii. Articolul 19 din TFUE prevede luarea de acţiuni pentru combaterea discriminării pe bază de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. De asemenea, nediscriminarea este consfinţită la articolul 21 din cartă, care ar trebui să se aplice în limitele articolului 51 din cartă şi în conformitate cu acesta. Este necesar ca trăsăturile specifice ale diverselor forme de discriminare să fie luate în considerare şi ar trebui să se elaboreze în paralel măsuri corespunzătoare pentru a preveni şi a combate discriminarea din unul sau din mai multe motive.

(5) Programul ar trebui să fie pus în aplicare într-un mod prin care să se consolideze reciproc cu alte activităţi ale Uniunii care urmăresc aceleaşi obiective, în special cu activităţile menţionate în Comunicarea din 5 aprilie 2011 a Comisiei, intitulată "Cadrul UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor până în 2020", precum şi Concluziile Consiliului din 19 mai 2011 referitoare la un cadru al UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor până în 2020, prin care se solicită statelor membre să soluţioneze chestiunea excluziunii sociale şi economice a romilor printr-o abordare integratoare în patru domenii principale - educaţia, ocuparea forţei de muncă, sănătatea şi locuinţele - garantând în acelaşi timp nediscriminarea romilor şi acordarea unei recunoaşteri egale a drepturilor fundamentale ale acestora, precum şi să ia măsuri pentru a elimina segregarea, atunci când există, mai ales în domeniul educaţiei şi al locuinţelor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...