Back

Parlamentul României

Legea nr. 646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12.12.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează cadrul juridic pentru sprijinirea integrării tinerilor în mediul rural, în vederea dinamizării acestui spaţiu de viaţă prin dezvoltarea unor programe şi proiecte care să vizeze punerea în valoare a resurselor naturale şi a tradiţiilor locale, precum şi dezvoltarea într-o concepţie nouă a agriculturii, a activităţilor neagricole şi a serviciilor.

Art. 2. -

(1) De prevederile prezentei legi beneficiază:

a) familiile tinere în care cel puţin unul dintre membri are vârsta de până la 40 de ani, care au domiciliul sau care doresc să îşi stabilească domiciliul în mediul rural şi în care cel puţin unul dintre membri deţine o calificare atestată ce îi permite să dezvolte activităţi agricole sau neagricole, specifice zonei rurale în care locuiesc sau se stabilesc;

b) tinerii în vârstă de până la 40 de ani care conduc singuri sau împreună cu mai mulţi parteneri o exploataţie, o asociaţie agricolă, o societate agricolă sau o societate comercială prestatoare de servicii în domeniul agricol, care au domiciliul sau doresc să îşi stabilească domiciliul în mediul rural;

c) tinerii în vârstă de până la 40 de ani care au în proprietate o suprafaţă de teren agricol şi/sau ferme zootehnice şi care au domiciliul sau doresc să îşi stabilească domiciliul în mediul rural;

d) specialiştii care lucrează în agricultură, funcţionarii publici, personalul didactic, cadrele medicale, slujitorii cultelor religioase legal recunoscute, care au domiciliul sau doresc să îşi stabilească domiciliul în mediul rural, în vârstă de până la 40 de ani.

(2) În sensul prezentei legi, prin familie se înţelege soţii şi copiii necăsătoriţi dacă gospodăresc împreună cu părinţii lor.

Art. 3. -

(1) Pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) se acordă următoarele facilităţi:

a) atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unor terenuri de până la 1.000 m2 pentru construirea de locuinţe şi anexe gospodăreşti;

b) atribuirea în folosinţă a unor terenuri agricole de până la 10 ha;

c) scutirea de la plata taxei procentuale, stabilită potrivit prevederilor art. 92 alin. (4) şi (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor agricole prevăzute la lit. a).

(2) Persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) beneficiază de atribuirea în folosinţă a terenurilor agricole numai dacă domiciliază, locuiesc efectiv şi profesează în localitatea respectivă şi numai pe durata îndeplinirii cumulative a acestor condiţii.

(3) Beneficiarilor prezentei legi li se pot acorda o singură dată facilităţile prevăzute la alin. (1).

Art. 4. -

(1) Comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, identifică:

a) terenurile din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, din intravilanul localităţilor;

b) terenurile din extravilan rămase disponibile în urma reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole.

(2) Situaţia terenurilor identificate conform alin. (1) se evidenţiază pe planurile cadastrale ale unităţilor administrativ-teritoriale de către delegaţii oficiilor de cadastru, geodezie şi cartografie judeţene sau al municipiului Bucureşti.

(3) Comisia locală, sub semnătura primarului, transmite comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor inventarul terenurilor identificate conform prevederilor alin. (1), în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, iar aceasta întocmeşte situaţia centralizatoare pe întregul judeţ.

(4) În termen de 30 de zile de la primirea inventarului comisia judeţeană, sub semnătura prefectului, transmite Ministerului Administraţiei Publice şi Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor datele centralizate rezultate în urma inventarierii pe localităţi a terenurilor identificate, în vederea monitorizării aplicării prezentei legi.

Art. 5. -

Persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) pot solicita comisiilor locale atribuirea, cu titlu gratuit, în proprietate a unor terenuri în suprafaţă de până la 1.000 m2, identificate ca disponibile potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a), care se află în intravilan sau intravilanul extins al teritoriului administrativ aprobat conform prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. -

(1) În urma centralizării solicitărilor şi a verificării documentelor însoţitoare comisiile locale întocmesc situaţia cu suprafeţele propuse să fie atribuite persoanelor îndreptăţite şi o înaintează pentru validare comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

(2) Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor hotărăşte asupra persoanelor îndreptăţite şi a suprafeţelor care se atribuie acestora, în condiţiile legii.

(3) După validarea de către comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a suprafeţelor ce se atribuie în folosinţă sau în proprietate documentaţiile se restituie la comisiile locale, pentru punerea în posesie.

(4) Punerea în posesie a persoanelor îndreptăţite se realizează de către comisiile locale după efectuarea măsurătorilor topografice.

(5) Pe baza proceselor-verbale de punere în posesie comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor eliberează titlurile de proprietate pentru suprafeţele de teren de până la 1.000 m2.

(6) Terenurile atribuite în proprietate pentru construirea de locuinţe şi anexe gospodăreşti nu pot fi înstrăinate, prin acte juridice între vii, timp de 10 ani socotiţi de la data terminării construcţiei, sub sancţiunea nulităţii absolute a actului juridic de înstrăinare.
Jurisprudență (1)

(7) De prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) vor beneficia tinerii care nu au locuinţă proprietate personală.

Art. 7. -

(1) Persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) pot solicita comisiilor locale atribuirea în folosinţă a unor terenuri agricole de până la 10 ha, identificate ca disponibile potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b).

(2) Beneficiarilor prevăzuţi la art. 2, care au în proprietate sau cărora li s-au atribuit în folosinţă terenuri agricole în condiţiile art. 20 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, li se va acorda dreptul de folosinţă în condiţiile prezentei legi doar pentru diferenţa de până la 10 ha.

Art. 8. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Ministerul Administraţiei Publice vor supune spre adoptare Guvernului normele metodologice de aplicare a prevederilor acesteia.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Bucureşti, 7 decembrie 2002.

Nr. 646.

se încarcă...