Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1423/2013 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la cerinţele de publicare a informaţiilor privind fondurile proprii pentru instituţii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R1423

În vigoare de la 20.01.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, în special articolul 437 alineatul (2) al treilea paragraf şi articolul 492 alineatul (5) al treilea paragraf,

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 575/2013 încorporează standardele convenite la nivel internaţional de Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară în cel de al treilea cadru de reglementare internaţional aplicabil băncilor(1) (denumit în continuare "Basel III"). Prin urmare, şi ţinând cont de faptul că obiectivul cerinţelor de publicare a informaţiilor este acela de a contribui la îmbunătăţirea transparenţei în domeniul capitalului reglementat, din motive de comparabilitate, normele definite pentru publicarea informaţiilor de către instituţiile supravegheate în temeiul Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului(2) ar trebui să fie coerente cu cadrul internaţional reflectat în "Cerinţele de publicare privind compoziţia capitalului"(3) ale Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară, adaptate pentru a ţine cont de cadrul de reglementare european şi de particularităţile acestuia.

(1) http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf

(2) Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, de modificare a Directivei 2002/87/CE şi de abrogare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE .

(3) http://www.bis.org/publ/bcbs221.pdf

(2) Este necesar să se furnizeze un set de formulare pentru publicarea informaţiilor, în scopul de a asigura aplicarea uniformă a Regulamentului (UE) nr. 575/2013. Formularele respective ar trebui să includă un formular pentru publicarea informaţiilor privind fondurile proprii, având obiectivul de a prezenta poziţia de capital detaliată a instituţiilor, precum şi un formular pentru publicarea informaţiilor privind caracteristicile instrumentelor de capital, având obiectivul de a prezenta nivelul de detaliu al informaţiilor care trebuie publicate cu privire la caracteristicile instrumentelor de capital ale unei instituţii.

(3) Domeniul de aplicare al consolidării în scopuri contabile este diferit de cel al consolidării în scopuri de reglementare, ceea ce determină diferenţe între informaţiile utilizate pentru calculul fondurilor proprii şi cele utilizate în situaţiile financiare publicate, în special pentru elementele de fonduri proprii. Pentru a remedia disparităţile dintre datele utilizate pentru calculul fondurilor proprii şi datele utilizate în situaţiile financiare ale instituţiilor, este necesar să se publice, de asemenea, informaţii privind modul în care elementele din situaţiile financiare care sunt folosite pentru calcularea fondurilor proprii se modifică atunci când se aplică domeniul consolidării în scopuri de reglementare. Prin urmare, este necesar să se includă în prezentul regulament o metodologie de reconciliere a bilanţului care să ofere informaţii privind reconcilierea dintre elementele bilanţiere utilizate pentru calculul fondurilor proprii şi cele utilizate pentru calculul fondurilor proprii reglementate. În acest scop, ar trebui utilizat un bilanţ de reglementare, care să includă numai elementele fondurilor proprii.

(4) Situaţiile financiare ale unora dintre instituţiile care fac obiectul cerinţelor de publicare a informaţiilor sunt ample şi complexe. Este necesar să se stabilească o abordare uniformă, care să urmeze etape prezentate în mod clar, pentru a ajuta instituţiile să realizeze reconcilierea bilanţului lor.

(5) Dispoziţiile prezentului regulament sunt strâns corelate, întrucât se referă la publicarea informaţiilor privind elementele de fonduri proprii. Pentru a asigura coerenţa între aceste dispoziţii, care trebuie să intre în vigoare în acelaşi timp, şi pentru a oferi persoanelor supuse acestor obligaţii o imagine cuprinzătoare asupra dispoziţiilor şi un acces sintetic la acestea, este oportun ca toate standardele tehnice de punere în aplicare impuse prin Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în ceea ce priveşte publicarea informaţiilor privind fondurile proprii să fie incluse într-un singur regulament.

(6) Regulamentul (UE) nr. 575/2013 conţine un număr semnificativ de dispoziţii tranzitorii în legătură cu fondurile proprii şi cerinţele de fonduri proprii. Pentru a oferi o imagine clară a situaţiei solvabilităţii instituţiilor, este oportun să se introducă un formular diferit pentru publicarea informaţiilor în perioada tranzitorie, care să reflecte dispoziţiile tranzitorii din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(7) Având în vedere că data de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 este 1 ianuarie 2014 şi că instituţiile va trebui să îşi adapteze sistemele pentru a îndeplini cerinţele regulamentului respectiv, acestea ar trebui să beneficieze de o perioadă suficientă de timp pentru a realiza adaptările necesare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...