Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1260/2013 privind statisticile demografice europene (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R1260

În vigoare de la 10.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 22 octombrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 15 noiembrie 2013.

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), începând cu 1 noiembrie 2014, majoritatea calificată a membrilor Consiliului urmează să fie definită, printre altele, pe baza populaţiei din statele membre.

(2) Consiliul Afaceri Economice şi Financiare acordă în mod regulat un mandat Comitetului pentru politică economică pentru a evalua sustenabilitatea şi calitatea pe termen lung a finanţelor publice, pe baza unor previziuni privind populaţia elaborate de către Eurostat.

(3) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului, toate statisticile statelor membre transmise Comisiei care sunt defalcate pe unităţi teritoriale trebuie să folosească clasificarea din NUTS. Prin urmare, pentru a stabili statistici regionale comparabile, unităţile teritoriale ar trebui definite în conformitate cu clasificarea NUTS.

(4) În conformitate cu articolul 175 al doilea paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), la fiecare trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic şi Social European şi Comitetului Regiunilor un raport privind progresele înregistrate în realizarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale. Sunt necesare date regionale anuale la nivel regional NUTS 3 pentru pregătirea acestor rapoarte şi monitorizarea regulată a evoluţiilor demografice şi a posibilelor viitoare provocări de natură demografică în regiunile Uniunii, inclusiv diferitele tipuri de regiuni cum ar fi regiunile de frontieră, regiunile metropolitane, regiunile rurale şi regiunile muntoase şi insulare. Deoarece îmbătrânirea demografică prezintă diferenţe regionale puternice, Eurostat are sarcina de a pregăti proiecţiile regionale în mod regulat, pentru a completa imaginea demografică din regiunile NUTS 2 din Uniune.

(5) În conformitate cu articolul 159 din TFUE, Comisia urmează să elaboreze anual un raport cu privire la evoluţia realizării obiectivelor menţionate la articolul 151 din TFUE, inclusiv cu privire la situaţia demografică din Uniune.

(6) Comisia, în comunicarea sa din 20 octombrie 2009 intitulată "Solidaritatea în domeniul sănătăţii: reducerea inegalităţilor în materie de sănătate în UE" a sprijinit dezvoltarea şi colectarea în continuare a datelor şi dezvoltarea în continuare a indicatorilor de sănătate în funcţie de vârstă, sex, nivel socioeconomic şi dimensiune geografică.

(7) Strategia de dezvoltare durabilă a Uniunii, lansată de către Consiliul European de la Göteborg în 2001 şi reînnoită în luna iunie 2006, are ca obiectiv îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii pentru generaţiile actuale şi viitoare. Raportul de monitorizare al Comisiei (Eurostat), care se publică la fiecare doi ani, oferă o imagine statistică obiectivă a progreselor, pe baza setului de indicatori ai dezvoltării durabile din Uniune.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...