Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1257/2013 privind reciclarea navelor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 şi a Directivei 2009/16/CE (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R1257

În vigoare de la 10.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Navele care constituie deşeuri şi care fac obiectul unui transport transfrontalier în vederea reciclării sunt reglementate de Convenţia de la Basel din 22 martie 1989 privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora ("Convenţia de la Basel") şi de Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului. Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 pune în aplicare Convenţia de la Basel, precum şi un amendament la aceasta adoptat în 1995, care încă nu a intrat în vigoare la nivel internaţional şi care interzice exporturile de deşeuri periculoase către ţări care nu sunt membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). Asemenea nave sunt, în general, clasificate drept deşeuri periculoase şi se interzice exportarea lor din Uniune în vederea reciclării în instalaţii din ţări care nu sunt membre ale OCDE.

(2) Mecanismele de monitorizare a aplicării şi de aplicare a dreptului Uniunii şi a dreptului internaţional în vigoare nu sunt adaptate la specificul navelor şi al transportului maritim internaţional. Eforturile care presupun cooperarea inter-agenţii între Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM), Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI) şi Secretariatul Convenţiei de la Basel au dus la un acord cu privire la introducerea de cerinţe obligatorii, la nivel global, menite să asigure o soluţie eficientă şi eficace pentru practicile nesigure şi neecologice de reciclare a navelor, sub forma Convenţiei internaţionale de la Hong Kong privind reciclarea sigură şi ecologică a navelor ("Convenţia de la Hong Kong").

(3) Actuala capacitate de reciclare a navelor din ţările OCDE, accesibilă din punct de vedere juridic navelor care arborează pavilionul unui stat membru, este insuficientă. Capacitatea actuală de reciclare sigură şi ecologică a navelor în ţările care nu sunt membre ale OCDE este suficientă pentru a trata toate navele care arborează pavilionul unui stat membru şi se preconizează o extindere continuă până în 2015 ca urmare a acţiunilor întreprinse de ţările care practică reciclarea în vederea îndeplinirii cerinţelor Convenţiei de la Hong Kong.

(4) Convenţia de la Hong Kong a fost adoptată la 15 mai 2009 sub auspiciile Organizaţiei Maritime Internaţionale. Convenţia de la Hong Kong va intra în vigoare la 24 de luni de la ratificarea sa de către cel puţin 15 state ale căror flote comerciale reprezintă în total cel puţin 40% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale şi al căror volum maxim anual de reciclare a navelor din ultimii 10 ani reprezintă în total nu mai puţin de trei la sută din tonajul brut al ansamblului flotelor comerciale aparţinând aceloraşi state. Convenţia respectivă vizează proiectarea, construirea, exploatarea şi pregătirea navelor astfel încât să se faciliteze reciclarea sigură şi raţională din punct de vedere ecologic, fără a pune în pericol siguranţa şi eficienţa operaţională a navelor. Totodată, aceasta vizează exploatarea instalaţiilor de reciclare a navelor într-un mod sigur şi raţional din punct de vedere ecologic, precum şi stabilirea unui mecanism corespunzător de asigurare a respectării legislaţiei pentru reciclarea navelor.

(5) Prezentul regulament are ca scop facilitarea ratificării anticipate a Convenţiei de la Hong Kong, atât în cadrul Uniunii, cât şi în ţări terţe, prin aplicarea unor controale proporţionate pentru navele şi instalaţiile de reciclare a navelor în baza convenţiei respective.

(6) Convenţia de la Hong Kong prevede în mod explicit luarea de către părţi a unor măsuri mai riguroase în conformitate cu dreptul internaţional, cu privire la reciclarea sigură şi raţională din punct de vedere ecologic a navelor, cu scopul de a preveni, diminua sau reduce la minimum orice efecte negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului. În acest context, prezentul regulament ar trebui să ofere protecţie faţă de eventualele efecte negative ale materialelor periculoase la bordul tuturor navelor care fac escală într-un port sau ancoraj al unui stat membru, asigurând totodată respectarea dispoziţiilor aplicabile materialelor respective în temeiul dreptului internaţional. Pentru a asigura monitorizarea respectării cerinţelor legate de materialele periculoase în temeiul prezentului regulament, statele membre ar trebui să aplice dispoziţiile de drept intern pentru punerea în aplicare a Directivei 2009/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. În prezent, inspectorii care desfăşoară controlul statului portului sunt însărcinaţi cu inspectarea certificării şi cu testarea în mod activ a prezenţei materialelor periculoase, inclusiv a azbestului, în temeiul Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare ("SOLAS"). Memorandumul de înţelegere de la Paris privind controlul statului de port furnizează o abordare armonizată pentru aceste activităţi.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...