Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 3/2014 privind cerinţele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale (reformare) (BCE/2013/24) Număr celex: 32013O0003

În vigoare de la 07.01.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolele 5.1 şi 5.2, articolul 12.1 şi articolul 14.3,

întrucât:

(1) Orientarea BCE/2002/7 din 21 noiembrie 2002 privind cerinţele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale a fost modificată în mod semnificativ în mai multe rânduri. Întrucât urmează să fie efectuate modificări suplimentare, aceasta ar trebui reformată pentru claritate.

(2) Pentru îndeplinirea misiunilor sale, Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) necesită conturi financiare trimestriale cuprinzătoare şi fiabile defalcate pe sectoare instituţionale, incluzând atât seturi de date naţionale, cât şi agregate pentru zona euro.

(3) O parte din informaţiile necesare pentru îndeplinirea cerinţelor statistice ale SEBC în domeniul conturilor financiare trimestriale din zona euro sunt compilate de autorităţile naţionale competente, altele decât băncile centrale naţionale (BCN). Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană obligă statele membre să se organizeze în domeniul statistic şi să coopereze pe deplin cu SEBC pentru a asigura îndeplinirea obligaţiilor care decurg din articolul 5 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene.

(4) Din motive de consecvenţă, cerinţele Băncii Centrale Europene (BCE) în domeniul conturilor financiare trimestriale ar trebui să se întemeieze pe standardele statistice ale Uniunii prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană (denumit în continuare "SEC 2010").

(5) Datele suplimentare privind conturile financiare naţionale trimestriale trebuie să fie transmise în timp util pentru a permite compilarea unui set integrat de conturi financiare şi nefinanciare trimestriale pentru zona euro care să fie adecvat obiectivelor politicii monetare.

(6) Conturile financiare naţionale trimestriale sunt, de asemenea, utilizate tot mai mult pentru alte scopuri, inclusiv pentru analiza macroprudenţială şi monitorizarea dezechilibrelor excesive. Aceste activităţi, precum şi alte activităţi din domeniul cooperării internaţionale şi cercetării, vor fi facilitate prin publicarea de către BCE a agregatelor relevante din zona euro compilate pe baza prezentei orientări şi a datelor naţionale colectate în acest sens.

(7) Pentru o înţelegere mai bună a interdependenţelor dintre sectoarele instituţionale, conturile financiare naţionale trimestriale ar trebui să includă informaţii privind sectorul contrapărţilor [denumite, de asemenea, "informaţii de-la-cine-cui" (from-whom-to-whom information) (w-t-w)] pentru active şi pasive financiare.

(8) Pentru a facilita înţelegerea impactului reevaluărilor asupra bilanţurilor, o defalcare a aşa-numitelor "alte fluxuri" în "reevaluări" şi "alte modificări de volum" ar trebui să facă parte, de asemenea, din setul complet de date privind conturile financiare naţionale trimestriale.

(9) În cooperare cu BCN, BCE va continua să îmbunătăţească metodele şi sursele utilizate pentru a compila datele privind conturile financiare naţionale trimestriale, în vederea îmbunătăţirii calităţii datelor, schimbului de bune practici şi facilitării înţelegerii relaţiei dintre datele transmise BCE în temeiul diferitelor instrumente juridice ale BCE.

(10) Evaluarea calităţii conturilor financiare trimestriale din zona euro pe sectoare instituţionale ar trebui efectuată în conformitate cu ECB Statistics Quality Framework (Cadrul BCE privind calitatea statisticilor) (1). BCN, în cooperare cu alte autorităţi competente, dacă este cazul, ar trebui să evalueze, de asemenea, calitatea datelor pe care le transmit BCE.

(1) Disponibil pe website-ul BCE, la adresa www.ecb.europa.eu

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...