Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 36/2013 cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, de modificare a Directivei 2002/87/CE şi de abrogare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013L0036

În vigoare de la 17.07.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind iniţierea şi exercitarea activităţii instituţiilor de credit şi Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiţii şi al instituţiilor de credit au fost modificate semnificativ în mai multe rânduri. Multe dintre dispoziţiile Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE sunt aplicabile atât instituţiilor de credit, cât şi firmelor de investiţii. Din motive de claritate şi pentru a asigura o aplicare consecventă a respectivelor dispoziţii, acestea ar trebui să fuzioneze în noi acte legislative care să se aplice atât instituţiilor de credit, cât şi firmelor de investiţii, şi anume prezenta directivă şi Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013. Pentru o accesibilitate mai bună, dispoziţiile anexelor la Directivele 2006/48/CE şi 2006/49/CE ar trebui integrate în partea dispozitivă a prezentei directive şi a respectivului regulament.

(2) Prezenta directivă ar trebui să conţină, printre altele, dispoziţiile care reglementează autorizarea activităţii, achiziţia de participaţii calificate, exercitarea libertăţii de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii, competenţele autorităţilor de supraveghere ale statelor membre de origine şi ale celor gazdă în acest domeniu, precum şi dispoziţiile care reglementează capitalul iniţial şi procesul de supraveghere a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii. Obiectivul principal şi obiectul prezentei directive este de a coordona dispoziţiile naţionale privind accesul la activitatea instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, modalităţile de guvernanţă şi cadrul lor de supraveghere. Pe lângă aceste dispoziţii, Directivele 2006/48/CE şi 2006/49/CE conţineau de asemenea cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii. Cerinţele respective ar trebui să figureze în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 care stabileşte cerinţe prudenţiale uniforme şi direct aplicabile pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, deoarece astfel de cerinţe sunt strâns legate de funcţionarea pieţelor financiare pentru un anumit număr de active deţinute de instituţiile de credit şi firmele de investiţii. Prin urmare, prezenta directivă ar trebui citită împreună cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi împreună cu respectivul regulament ar trebui să formeze cadrul juridic care reglementează activităţile bancare, cadrul de supraveghere şi normele prudenţiale aplicabile instituţiilor de credit şi firmelor de investiţii.

(3) Cerinţele prudenţiale generale prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sunt completate de măsuri individuale care urmează să fie stabilite de către autorităţile competente în urma unui proces continuu de supraveghere a fiecărei instituţii de credit şi firme de investiţii în parte. Gama măsurilor de supraveghere ar trebui prevăzută, printre altele, în prezenta directivă, iar autorităţile competente ar trebui să aibă posibilitatea de a-şi exercita puterea de apreciere în ceea ce priveşte măsurile care ar trebui aplicate. Cu privire la măsurile individuale privind lichidităţile, autorităţile competente ar trebui, printre altele, să ţină seama de principiile enunţate în Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation (Orientările privind alocarea pentru costurile şi beneficiile lichidităţilor) ale Comitetului supraveghetorilor bancari europeni.

(4) Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare permite firmelor de investiţii autorizate de autorităţile competente ale statului membru de origine şi supravegheate de aceleaşi autorităţi să înfiinţeze sucursale şi să ofere servicii în mod liber în alte state membre. Prin urmare, directiva menţionată prevede coordonarea normelor care reglementează autorizarea şi exercitarea activităţii firmelor de investiţii. Cu toate acestea, directiva menţionată nu stabileşte sumele capitalului iniţial al acestor firme sau un cadru comun pentru monitorizarea riscurilor la care sunt expuse acestea, aspecte care ar trebui prevăzute în prezenta directivă.

(5) Prezenta directivă ar trebui să constituie instrumentul esenţial pentru instituirea pieţei interne, atât din punctul de vedere al libertăţii de stabilire, cât şi al libertăţii de a presta servicii financiare, în domeniul de activitate al instituţiilor de credit.

(6) Funcţionarea armonioasă a pieţei interne necesită nu numai norme juridice, ci şi o cooperare strânsă şi regulată şi o convergenţă semnificativ mărită a practicilor de reglementare şi de supraveghere dintre autorităţile competente ale statelor membre.

(7) Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului a instituit Autoritatea Europeană de Supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană) (ABE). Prezenta directivă ar trebui să ia în considerare rolul şi funcţia ABE prevăzute în regulamentul menţionat şi procedurile de urmat atunci când i se conferă sarcini.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...