Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 2/2014 cu privire la statisticile privind finanţele publice (reformare) (BCE/2013/23) Număr celex: 32013O0002

În vigoare de la 07.01.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCILOR CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolele 5.1 şi 5.2, articolul 12.1 şi articolul 14.3,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 479/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind aplicarea Protocolului privind procedura aplicabilă deficitelor excesive anexat la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană,

întrucât:

(1) Orientarea BCE/2009/20 a Băncii Centrale Europene din 31 iulie 2009 cu privire la statisticile privind finanţele publice trebuie să fie modificată în mod substanţial şi, prin urmare, ar trebui reformată din motive de claritate şi transparenţă.

(2) Actualizarea cadrului metodologic, de la Sistemul European de Conturi (SEC) 1995 la SEC 2010, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 549/2013, necesită adaptarea conceptelor statistice. Din motive de consecvenţă, cerinţele Băncii Centrale Europene (BCE) în domeniul statisticilor privind finanţele publice (SFP) ar trebui să se bazeze pe standardele statistice ale Uniunii definite în SEC 2010.

(3) Pentru îndeplinirea misiunilor sale, Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) trebuie să dispună de date complete (de ex. care să cuprindă toate operaţiunile, inclusiv cele în cazul cărora administraţia publică acţionează ca un agent al instituţiilor Uniunii Europene) şi fiabile pentru analizele economice şi monetare. Procedurile prevăzute de prezenta orientare nu aduc atingere responsabilităţilor şi competenţelor statelor membre şi ale Uniunii.

(4) Este necesară instituirea unor proceduri eficiente cu privire la schimbul SFP în cadrul SEBC, pentru a asigura că SEBC dispune de SFP actualizate care corespund necesităţilor sale şi că aceste statistici sunt compatibile cu previziunile privind aceleaşi variabile elaborate de băncile centrale naţionale (BCN), indiferent dacă statisticile în cauză sunt compilate de BCN sau de autorităţile naţionale competente.

(5) O parte a informaţiilor necesare pentru îndeplinirea cerinţelor statistice ale SEBC în domeniul SFP este compilată de autorităţile naţionale competente, altele decât BCN. Prin urmare, unele dintre misiunile care urmează a fi îndeplinite în temeiul prezentei orientări impun cooperarea dintre SEBC şi autorităţile naţionale competente. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană obligă statele membre să se organizeze din punct de vedere statistic şi să coopereze pe deplin cu SEBC astfel încât să asigure îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din articolul 5 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC").

(6) Sursele statistice care se bazează pe Regulamentul (CE) nr. 479/2009 şi SEC 2010 nu îndeplinesc necesităţile SEBC în ceea ce priveşte domeniul acoperit de statisticile privind datoria publică şi ajustarea deficit-datorie şi statisticile privind operaţiunile dintre statele membre şi bugetul Uniunii. Prin urmare, este necesar ca autorităţile naţionale competente să procedeze la compilarea de date suplimentare.

(7) Este necesar să se instituie o procedură pentru realizarea eficientă a modificărilor tehnice ale anexelor la prezenta orientare, cu condiţia ca modificările respective să nu schimbe cadrul conceptual aferent şi să nu afecteze sarcina de raportare. BCN pot propune astfel de modificări tehnice Comitetului de statistică al SEBC, a cărui opinie se ia în considerare la punerea în aplicare a acestei proceduri,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1 Definiţii

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...