Back

Parlamentul României

Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13.08.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Modificări (1)

Prezenta lege are ca obiect stabilirea regimului juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, precum şi regimul juridic al patrimoniului care a aparţinut fostei Uniuni a Tineretului Comunist - U.T.C.

Art. 2. -

În sensul prezentei legi, fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti sunt persoane juridice de drept privat şi de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, nepolitice şi fără scop lucrativ, constituite în baza prevederilor Decretului-lege nr. 150/1990 privind înfiinţarea fundaţiilor pentru tineret, unice la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti.

Art. 3. -

(1) Fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti au ca scop elaborarea, organizarea şi finanţarea de programe specifice şi instruirea, educarea şi formarea tineretului în spiritul tradiţiilor umaniste, al valorilor democraţiei şi aspiraţiilor societăţii româneşti.

(2) Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. (1) fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti administrează patrimoniul propriu şi resursele de care dispun, în condiţiile legii, în folosul tinerilor şi al structurilor de tineret interesate din unitatea administrativ-teritorială respectivă.

(3) Sediile fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti se află în reşedinţele de judeţ şi, respectiv, în municipiul Bucureşti.

Art. 4. -

(1) Fundaţia Naţională pentru Tineret este persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică şi fără scop lucrativ, care are ca scop elaborarea, organizarea şi finanţarea de programe specifice la nivel naţional pentru instruirea, educarea şi formarea tineretului în spiritul tradiţiilor umaniste, al valorilor democraţiei şi aspiraţiilor societăţii româneşti.

(2) Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. (1) Fundaţia Naţională pentru Tineret administrează patrimoniul propriu şi resursele de care dispune, în condiţiile legii, în folosul tinerilor şi al structurilor de tineret interesate.

(3) Sediul Fundaţiei Naţionale pentru Tineret se află în municipiul Bucureşti.

CAPITOLUL II Fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti

SECŢIUNEA 1 Organizarea şi funcţionarea fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti

Art. 5. - Modificări (1)

Organele de conducere şi control ale fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti sunt:

a) adunarea generală;

b) consiliul de conducere;

c) comisia de cenzori.

Art. 6. -

(1) Adunarea generală este forul suprem de conducere al fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti, din care fac parte, în baza liberului consimţământ, reprezentanţi delegaţi din partea fiecărei structuri de tineret de tip asociativ, cu personalitate juridică, care are sediul în unitatea administrativ-teritorială respectivă, îşi exprimă adeziunea la scopurile fundaţiei şi îndeplineşte criteriile de admitere prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(2) Organizaţiile de tineret aparţinând partidelor şi formaţiunilor politice nu pot delega reprezentanţi în cadrul adunării generale a fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti.

(3) Structurile de tineret de tip asociativ prevăzute la alin. (1), indiferent de numărul filialelor, au dreptul de a desemna câte un singur reprezentant delegat cu drept de vot în adunarea generală.

(4) La adunarea generală pot participa, fără drept de vot, câte un reprezentant delegat de direcţia pentru tineret şi sport judeţeană, respectiv de Direcţia pentru tineret şi sport a municipiului Bucureşti, precum şi de consiliul judeţean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

Art. 7. -

Adunarea generală are următoarele atribuţii principale:

a) alege şi revocă membrii consiliului de conducere pe funcţii;

b) alege şi revocă membrii comisiei de cenzori pe funcţii;

c) aprobă şi modifică propriul regulament intern de organizare şi funcţionare, în limitele legii;

d) aprobă planul strategic privind programele şi activităţile fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti;

e) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti;

f) aprobă raportul anual de activitate al consiliului de conducere şi bilanţul contabil al fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti;

g) aprobă raportul anual al comisiei de cenzori cu privire la verificarea şi certificarea bilanţului contabil al fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti;

h) aprobă investiţiile propuse de consiliul de conducere;

i) stabileşte, după caz, indemnizaţii pentru membrii consiliului de conducere şi ai comisiei de cenzori ale fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti;

j) exercită orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în regulamentul intern de organizare şi funcţionare.

Art. 8. -

(1) Adunarea generală se întruneşte o dată pe an sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea consiliului de conducere sau la cererea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor adunării generale.

(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, convocările adunărilor generale se vor face cu cel puţin 15 zile înaintea desfăşurării acestora şi vor fi însoţite de două anunţuri în presa locală.

(3) Adunarea generală se consideră legal întrunită, la prima convocare, numai în prezenţa a cel puţin două treimi din totalul membrilor săi. În situaţia în care nu se întruneşte cvorumul necesar, se va face o nouă convocare în termen de maximum 7 zile. În acest caz adunarea generală se consideră legal întrunită, indiferent de numărul reprezentanţilor delegaţi prezenţi.

(4) Alte reguli privind organizarea şi funcţionarea adunării generale se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi şi prin regulamentul intern de organizare şi funcţionare.

Art. 9. -

(1) Hotărârile adunării generale se adoptă cu majoritatea simplă a reprezentanţilor delegaţi cu drept de vot prezenţi.

(2) Hotărârile adoptate de adunarea generală în limitele legii şi ale regulamentului intern de organizare şi funcţionare sunt obligatorii pentru toţi membrii săi.

(3) Hotărârile adunării generale contrare legii sau dispoziţiilor din regulamentul intern de organizare şi funcţionare pot fi atacate în justiţie de oricare dintre structurile de tineret de tip asociativ cu reprezentanţi delegaţi în adunarea generală, în termen de maximum 30 de zile de la data adoptării lor.

(4) Reprezentanţii delegaţi ai structurilor de tineret în cadrul adunării generale sunt răspunzători, potrivit legii, pentru hotărârile care contravin actelor normative în vigoare.

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Adunarea generală alege prin vot secret consiliul de conducere format din:
Jurisprudență (1)

a) preşedinte;

b) vicepreşedinte;

c) secretar;

d) membri, după caz.

(2) În funcţie de necesităţile consiliului de conducere pot fi aleşi şi unul până la 10 membri.
Jurisprudență (1)

(3) Mandatul consiliului de conducere este de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii.

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Consiliul de conducere are următoarele atribuţii principale:

a) asigură conducerea fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti între întrunirile adunării generale;

b) urmăreşte şi pune în aplicare hotărârile adunării generale;

c) propune adunării generale, spre aprobare, planul strategic privind programele şi activităţile fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti;

d) asigură buna administrare şi integritatea patrimoniului fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti;

e) organizează şi asigură conducerea contabilităţii valorilor şi a operaţiunilor financiar-patrimoniale ale fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti, potrivit normelor legale;

f) prezintă adunării generale, spre aprobare, raportul anual propriu de activitate şi bilanţul contabil al fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti;

g) propune adunării generale, spre aprobare, bugetul de venituri şi cheltuieli al fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti;

h) stabileşte sumele alocate de fundaţia judeţeană pentru tineret sau a municipiului Bucureşti pentru susţinerea programelor proprii sau pentru sprijinirea structurilor de tineret, în realizarea programelor acestora;

i) hotărăşte asupra organigramei şi statului de funcţiuni ale personalului salarizat al fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti;

j) decide asupra constituirii consiliului de administraţie şi adoptă, cu majoritatea absolută a membrilor săi, regulamentul de funcţionare al acestuia;

k) aprobă grila de salarizare pentru personalul angajat al fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti;

l) hotărăşte cu privire la stabilirea de raporturi ale fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti cu organele de stat sau serviciile descentralizate ale acestora;

m) are drept de control, conform legii şi regulamentului intern de organizare şi funcţionare, în toate compartimentele de activitate ale fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti;

n) exercită alte atribuţii care îi sunt delegate de către adunarea generală, prevăzute în lege sau în regulamentul intern de organizare şi funcţionare.

(2) Membrii consiliului de conducere primesc atribuţii specifice, stabilite de către adunarea generală şi prin regulamentul intern de organizare şi funcţionare.

Art. 12. -

(1) În vederea alegerii membrilor consiliului de conducere fiecare structură de tineret de tip asociativ, cu drept de reprezentare în adunarea generală, poate depune pentru fiecare funcţie o singură candidatură, fără a putea însă cumula mai multe funcţii.

(2) Procedurile de alegere, respectiv de revocare, a membrilor consiliului de conducere sunt prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(3) Membrii consiliului de conducere participă fără drept de vot la adunarea generală. Structurile de tineret ai căror reprezentanţi delegaţi au fost aleşi în consiliul de conducere desemnează în locul acestora alţi reprezentanţi delegaţi cu drept de vot în adunarea generală.

(4) Membrii consiliului de conducere sunt răspunzători, potrivit legii, pentru adoptarea hotărârilor ce contravin actelor normative în vigoare.

(5) În cazul încălcării regulamentului intern de organizare şi funcţionare sau al aducerii de prejudicii morale ori materiale fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti, membrii consiliului de conducere pot fi revocaţi individual sau în bloc, după caz, de către adunarea generală.

(6) Procedurile de convocare şi atribuţiile specifice ale membrilor, precum şi alte reguli privind organizarea şi funcţionarea consiliului de conducere se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi şi prin regulamentul intern de organizare şi funcţionare.

Art. 13. - Modificări (1)

(1) Preşedintele fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii principale:

a) reprezintă fundaţia în raporturile cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate;

b) informează adunarea generală referitor la activitatea consiliului de conducere;

c) conduce lucrările adunării generale şi ale consiliului de conducere;

d) semnează hotărârile adunării generale şi ale consiliului de conducere;

e) îndeplineşte orice alte atribuţii care reies din lege sau din regulamentul intern de organizare şi funcţionare.

(2) În cazul imposibilităţii exercitării atribuţiilor de către preşedintele fundaţiei, consiliul de conducere deleagă atribuţiile acestuia vicepreşedintelui sau, în situaţii excepţionale, unui alt membru al consiliului de conducere.

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Organele de conducere ale fundaţiilor judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti nu au dreptul ca prin deciziile şi hotărârile lor să se implice în activitatea internă a structurilor de tineret de tip asociativ, reprezentate în cadrul adunării generale, cu excepţia cazului în care se aduce atingere, direct sau indirect, îndeplinirii scopului fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti.

(2) Structura de tineret de tip asociativ reprezentată în cadrul adunării generale poate fi exclusă, cu posibilitatea reprimirii după cel puţin 2 ani de la data excluderii, în cazul în care aduce prejudicii morale sau materiale, în mod direct ori indirect, fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti.

(3) Delegatul structurii de tineret de tip asociativ, reprezentată în cadrul adunării generale, poate pierde dreptul de reprezentare în cazul şi în condiţiile alin. (2). În această situaţie structura de tineret respectivă, la solicitarea fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti, poate să îşi delege un alt reprezentant.

Art. 15. - Modificări (1)

(1) Comisia de cenzori exercită controlul financiar intern al fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti, supraveghează şi controlează activităţile contabile şi verifică modul de administrare a întregului patrimoniu, în condiţiile legii.

(2) Comisia de cenzori este alcătuită din 3 membri aleşi de către adunarea generală, între care, în mod obligatoriu, un expert contabil.

(3) Reprezentanţii delegaţi cu drept de vot în adunarea generală, precum şi membrii consiliului de conducere nu pot fi şi membri ai comisiei de cenzori.

Art. 16. - Modificări (1)

Comisia de cenzori are următoarele atribuţii principale:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti;

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă consiliului de conducere, la solicitarea acestuia şi/sau a adunării generale, după caz;

c) întocmeşte şi propune adunării generale, spre aprobare, raportul anual propriu cu privire la verificarea şi certificarea bilanţului contabil al fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti;

d) participă la şedinţele adunării generale fără drept de vot;

e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul intern de organizare şi funcţionare sau stabilite de către adunarea generală.

se încarcă...