Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 575/2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R0575

În vigoare de la 27.06.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Declaraţia G20 din 2 aprilie 2009 privind consolidarea sistemului financiar, a subliniat necesitatea de a se acţiona consecvent la nivel internaţional în vederea consolidării transparenţei, responsabilităţii şi reglementării prin îmbunătăţirea cantităţii şi a calităţii capitalului în sistemul bancar odată ce redresarea economică este asigurată. Declaraţia respectivă a solicitat, de asemenea, introducerea unei măsuri suplimentare independente de riscuri, pentru a se evita acumularea efectului de levier în sistemul bancar, precum şi dezvoltarea unui cadru pentru rezerve de lichiditate mai solide. Ca răspuns la mandatul acordat de G20, în septembrie 2009, Grupul guvernatorilor băncilor centrale şi al directorilor organismelor de supraveghere (Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision - GHOS) a convenit cu privire la o serie de măsuri de consolidare a reglementării sectorului bancar. Măsurile respective au fost aprobate de liderii G20 în cadrul summitului de la Pittsburgh din 24- 25 septembrie 2009 şi au fost formulate în detaliu în decembrie 2009. În iulie şi septembrie 2010, GHOS a publicat două noi anunţuri referitoare la concepţia şi calibrarea noilor măsuri menţionate, iar în decembrie 2010, Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară (BCBS) a publicat măsurile definitive, menţionate sub denumirea de "cadrul Basel III".

(2) Grupul la nivel înalt privind supravegherea financiară în UE, prezidat de Jacques de Larosière (denumit în continuare "raportul grupului de Larosière"), a invitat Uniunea să elaboreze un set mai armonizat de reglementări financiare. În contextul viitoarei arhitecturi europene de supraveghere, Consiliul European din 18- 19 iunie 2009 a subliniat, de asemenea, nevoia instituirii unui "cadru de reglementare unic la nivel european" aplicabil tuturor instituţiilor de credit şi firmelor de investiţii de pe piaţa internă.

(3) Astfel cum se precizează în raportul grupului de Larosière din 25 februarie 2009 (denumit în continuare "raportul de Larosière"), "un stat membru ar trebui să poată adopta măsuri de reglementare mai stricte la nivel naţional, considerate a fi adecvate pe plan intern, pentru a garanta stabilitatea financiară, cu condiţia respectării principiilor pieţei interne şi a standardelor fundamentale minime convenite".

(4) Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind iniţierea şi exercitarea activităţii instituţiilor de credit şi Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiţii şi al instituţiilor de credit au fost modificate semnificativ în mai multe rânduri. Multe dintre dispoziţiile Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE sunt aplicabile atât instituţiilor de credit, cât şi firmelor de investiţii. În vederea asigurării clarităţii şi pentru a asigura o aplicare coerentă a dispoziţiilor respective, acestea ar trebui să fuzioneze în acte legislative noi care să fie aplicabile atât instituţiilor de credit, cât şi firmelor de investiţii, şi anume prezentul Regulament şi Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din. Pentru o mai mare accesibilitate, dispoziţiile anexelor la Directivele 2006/48/CE şi 2006/49/CE ar trebui integrate în partea dispozitivă a Directivei 2013/36/UE şi a prezentului regulament.

(5) Împreună, prezentul regulament şi Directiva 2013/36/UE ar trebui să formeze cadrul juridic care reglementează accesul la activitate, cadrul de supraveghere şi regulile prudenţiale aplicabile instituţiilor de credit şi firmelor de investiţii (denumite în continuare împreună "instituţii"). Prin urmare, prezentul regulament ar trebui citit împreună cu Directiva menţionată.

(6) Directiva 2013/36/UE, în temeiul articolului 53 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), ar trebui, printre altele, să conţină dispoziţii privind accesul la activitatea instituţiilor, modalităţile de guvernanţă şi cadrul de supraveghere aplicabil acestora, cum ar fi dispoziţii care reglementează autorizarea activităţii, achiziţionarea de participaţii calificate, exercitarea libertăţii de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii, competenţele autorităţilor competente din statele membre de origine şi din statele membre gazdă în acest sens şi dispoziţii care reglementează capitalul iniţial şi procesul de supraveghere a instituţiilor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...