Back

Parlamentul României

Legea nr. 627/2002 privind producerea şi comercializarea hameiului

În vigoare de la 28.11.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează producerea şi comercializarea hameiului şi a următoarelor produse din hamei: conuri, pulbere de hamei, pulbere de hamei cu un conţinut mai ridicat de lupulină, extract de hamei, produse amestecate de hamei, utilizate la fabricarea berii.

Art. 2. -

În sensul prezentei legi, termenii prevăzuţi la art. 1 se definesc astfel:

a) hamei - inflorescenţele uscate, cunoscute şi sub denumirea de conuri, de la planta femelă de Humulus lupulus, de formă ovoidă;

b) pulbere de hamei - produsul obţinut prin măcinarea hameiului, conţinând toate elementele naturale ale acestuia;

c) pulbere de hamei cu un conţinut mai ridicat de lupulină - produsul obţinut prin măcinarea hameiului după îndepărtarea mecanică a frunzelor, tulpinilor, bracteelor şi rădăcinilor;

d) extract de hamei - produsele concentrate obţinute prin acţiunea unui solvent asupra hameiului;

e) produse amestecate de hamei - amestecul din două sau mai multe produse prevăzute în prezentul articol.

Art. 3. -

Prezenta lege reglementează piaţa hameiului în România şi stabileşte relaţiile dintre producători, procesatori şi comercianţi.

Art. 4. -

În sensul prezentei legi, autoritatea competentă a statului este Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.

CAPITOLUL II Producţia de hamei

Art. 5. -

Producătorii de hamei au obligaţia de a îmbunătăţi calitatea hameiului prin aplicarea tehnologiilor moderne de cultivare, recoltare şi replantare a suprafeţelor cu soiurile solicitate pe piaţă.

Art. 6. -

(1) Producătorii agricoli de hamei declară anual, în scris, suprafaţa efectiv cultivată pe soiuri şi densitatea plantelor.

(2) Declaraţiile se înregistrează la direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, prin organismele teritoriale ale acestora. Situaţia centralizatoare a acestor înregistrări se transmite Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.

Art. 7. -

(1) Anual, până la data de 31 iulie, Biroul pentru hamei din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor transmite Consiliului consultativ pentru hamei situaţia suprafeţelor cultivate cu hamei, densitatea la hectar şi situaţia producţiei de hamei pe soiuri.

(2) Consiliul consultativ pentru hamei, în baza acestor date, întocmeşte anual un raport al situaţiei pieţei hameiului în România, care va cuprinde: producţia, calitatea, preţul intern al hameiului, preţul mondial şi comunitar, necesarul de consum intern, stocurile existente.

CAPITOLUL III Contractarea

Art. 8. -

Contractele de vânzare-cumpărare a cantităţilor de conuri de hamei la preţuri convenite pentru o perioadă care acoperă una sau mai multe recolte şi încheiate înainte de data de 1 august din anul primei recolte sunt considerate contracte încheiate în avans.

Art. 9. -

Contractele încheiate între producătorii agricoli de hamei şi cumpărătorii de hamei se înregistrează pe categorii de organismul desemnat în acest scop de către autoritatea competentă a statului.

Art. 10. -

(1) În vederea cunoaşterii cererii şi a ofertei pieţei, livrările se înregistrează.

(2) Livrarea reprezintă o cantitate de produse care are aceleaşi caracteristici şi care este trimisă de un expeditor în acelaşi timp unui singur destinatar.

Art. 11. -

Înregistrarea contractelor, a livrărilor şi a declaraţiilor de cultură şi a stocurilor se stabileşte prin norme aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.

CAPITOLUL IV Comercializarea

Art. 12. -

(1) Produsele prevăzute la art. 1, recoltate şi prelucrate pe teritoriul României pentru a putea fi comercializate, sunt supuse procedurii de certificare, în vederea stabilirii denumirii de origine.

(2) Certificatul pentru denumire de origine poate fi emis numai pentru produsele recoltate în zonele recunoscute de producţie sau preparate din astfel de produse care aparţin soiurilor din Catalogul comunitar şi/sau din Lista oficială de soiuri ale României, cu respectarea standardelor de calitate care satisfac limitele minime de comercializare, valabile pentru o anumită etapă de comercializare. Prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor se aprobă standardul de calitate pentru hamei.

(3) Normele detaliate de certificare, procedurile de certificare în vederea stabilirii denumirii de origine, lista laboratoarelor de analize fizico-chimice, organismele şi persoanele cu atribuţii de certificare a denumirii de origine se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.

Art. 13. -

(1) Produsele prevăzute la art. 1, pentru a fi comercializate în Uniunea Europeană, trebuie să facă dovada că din punct de vedere al calităţii sunt cel puţin echivalente cu limitele minime de comercializare adoptate pentru produse similare, recoltate în cadrul Uniunii Europene, sau derivate ale lor.

(2) Echivalenţa calităţii produselor comercializate este dovedită astfel:

a) pentru produsele prevăzute în cap. 12.06 din Tariful vamal comunitar, prin:

- certificatul de echivalenţă, emis de autoritatea naţională a ţării de origine. Certificatul de echivalenţă este recunoscut ca fiind echivalent cu certificatul pentru denumirea de origine practicat în Uniunea Europeană. Autoritatea naţională care certifică echivalenţa cu certificatul de origine este recunoscută de Uniunea Europeană. Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor acreditează autoritatea competentă a statului cu atribuţii de certificare a echivalenţei;

- atestatul de control, emis de autoritatea competentă a statului membru pentru fiecare livrare, după ce s-a verificat conformitatea cu cerinţele minime de comercializare;

b) atestatul de echivalenţă pentru alte produse, exceptând conurile de hamei, seva şi extractele de hamei care se încadrează în cap. 12.06 şi subcap. 13.03.A VI din Tariful vamal comunitar.

(3) Normele detaliate privind atestarea echivalenţei şi criteriile de acreditare a autorităţii competente pentru certificarea echivalenţei sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.

Art. 14. -

(1) În vederea stabilirii denumirii de origine prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor se delimitează zonele de cultură, cu nominalizarea localităţilor al căror nume va fi purtat de orice lot de hamei conuri obţinut în zona respectivă.

(2) Suprafaţa minimă a unei zone de cultură este de 60 ha.

Art. 15. -

(1) Plantaţiile de hamei înfiinţate în afara zonelor delimitate conform art. 14 alin. (2) nu sunt recunoscute ca purtătoare de denumire de origine, nu pot fi certificate şi nu beneficiază de sprijinul statului.

(2) Desfiinţarea sistemului de susţinere a plantaţiilor de hamei este permisă numai în cadrul programului de reconversie a acestora, propus de Consiliul consultativ pentru hamei şi aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.

Art. 16. -

(1) În cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor se înfiinţează Biroul de inspecţie tehnică a hameiului şi produselor din hamei.

(2) Biroul de inspecţie tehnică a hameiului şi produselor din hamei are structuri organizatorice stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi în cadrul direcţiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară din judeţele în care se cultivă hamei.

(3) Biroul de inspecţie tehnică a hameiului şi produselor din hamei verifică eligibilitatea recunoaşterii grupurilor de producători sau a asociaţiilor, propune retragerea recunoaşterii acelora care nu mai îndeplinesc condiţiile de recunoaştere sau care au primit recunoaşterea pe baza unor informaţii eronate, îndeplinirea condiţiilor de comercializare a hameiului şi a produselor din hamei.

CAPITOLUL V Organizarea producătorilor de hamei

Art. 17. -

În sensul prezentei legi, producătorii de hamei sunt persoanele fizice sau juridice care cultivă hamei şi pregătesc conurile de hamei pentru comercializare către comercianţi sau prelucrători.

Art. 18. -

Producătorii de hamei se organizează în asociaţii şi organizaţii profesionale ale producătorilor de hamei, în următoarele scopuri: realizarea concentrării ofertei, contribuţia la stabilizarea pieţei prin comercializarea întregii producţii a membrilor lor, adaptarea în comun a producţiei de hamei la exigenţele pieţei şi îmbunătăţirea calităţii, în special prin reconversie varietală, promovarea cercetării în domeniul producţiei şi al comercializării, precum şi în domeniul protecţiei integrate, administrarea ajutoarelor prin atribuirea fiecărui producător, membru al organizaţiei de producători, a sprijinului acordat de stat.

Art. 19. -

Asociaţiile şi organizaţiile profesionale ale producătorilor de hamei prevăzute la art. 18 sunt recunoscute de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.

Art. 20. -

(1) Pentru a fi recunoscute, asociaţiile producătorilor de hamei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să cuprindă numai producători de hamei, numărul acestora să fie de minimum 7, să acopere o suprafaţă cultivată cu hamei de minimum 60 ha şi să se constituie la iniţiativa producătorilor de hamei.

(2) Asociaţiile producătorilor de hamei se pot constitui în organizaţii profesionale ale producătorilor de hamei. Suprafaţa minimă a unei organizaţii profesionale a producătorilor de hamei este de 500 ha.

(3) Criteriile, procedura de recunoaştere a grupurilor de producători de hamei şi a asociaţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.

CAPITOLUL VI Ajutoare pentru producătorii de hamei

Art. 21. -

(1) Anual Consiliul consultativ pentru hamei întocmeşte un raport privind situaţia producţiei şi a comercializării hameiului. Raportul va cuprinde cerinţele pieţei interne, tendinţele preţurilor şi dezvoltarea plantaţiilor de hamei.

(2) Pe baza raportului prevăzut la alin. (1) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor întocmeşte programul de replantare şi/sau de măsuri speciale temporare pentru cultura hameiului.

Art. 22. -

(1) Când datele din raport indică un dezechilibru între cererea şi oferta pieţei hameiului şi pentru a asigura un venit echivalent producătorilor de hamei, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor propune Guvernului un sistem de ajutoare.

(2) Guvernul acordă ajutoare pentru replantarea suprafeţelor de hamei, în vederea îmbunătăţirii structurii varietale, pentru retragerea temporară din cultură a unor suprafeţe de hamei şi pentru compensarea veniturilor realizate din valoarea producţiei de hamei.

(3) Nivelul ajutoarelor şi modalităţile de acordare a ajutoarelor se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului.

Art. 23. -

Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor propune Guvernului luarea măsurilor adecvate privind protecţia pieţei interne, în condiţiile prevăzute de lege, atunci când piaţa internă a hameiului este afectată sau ameninţată de dezechilibru.

CAPITOLUL VII Organismul de gestionare a pieţei hameiului

Art. 24. -

(1) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, împreună cu partenerii sociali, asociaţii ale producătorilor, cadre didactice ale universităţilor de profil, institute de cercetare, desemnează reprezentanţii săi pentru constituirea Consiliului consultativ pentru hamei.

(2) Consiliul consultativ pentru hamei este organism tehnic de specialitate al pieţei hameiului. Membrii Consiliului consultativ pentru hamei sunt preşedinţii organizaţiilor profesionale cele mai reprezentative ale producătorilor de bere, producătorilor de hamei, câte doi reprezentanţi din partea producătorilor agricoli de hamei şi producătorilor de bere, câte un reprezentant al organismelor acreditate de certificare şi atestare a echivalenţei. Preşedintele Consiliului consultativ pentru hamei este ales prin votul majorităţii membrilor săi.

Art. 25. -

Consiliul consultativ pentru hamei se întâlneşte lunar pentru analiza situaţiei pieţei, în şedinţe ordinare, iar pentru rezolvarea problemelor cu caracter urgent, se întâlneşte ori de câte ori este nevoie, în şedinţe cu caracter extraordinar.

Art. 26. -

(1) Consiliul consultativ pentru hamei analizează permanent situaţia pieţei hameiului, întocmeşte anual programul culturii hameiului, propune măsurile speciale temporare pentru cultura hameiului în vederea adaptării producţiei la cerinţele pieţei, pe care le prezintă autorităţii competente a statului.

(2) Măsurile speciale temporare pentru cultura hameiului se referă la replantarea suprafeţelor pe care există sistem de susţinere cu soiuri de hamei, care să răspundă cerinţelor pieţei şi la acordarea ajutoarelor pentru producătorii de hamei.

CAPITOLUL VIII Dispoziţii finale

Art. 27. -

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va elabora normele de bonitate şi certificare a hameiului.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Bucureşti, 19 noiembrie 2002.

Nr. 627.

se încarcă...