Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 801/2013 de înfiinţare a Agenţiei executive pentru inovare şi reţele şi de abrogare a Deciziei 2007/60/CE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2008/593/CE Număr celex: 32013D0801

În vigoare de la 25.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agenţiilor executive cărora urmează să li se încredinţeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare, în special articolul 3,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 58/2003 abilitează Comisia să delege competenţe agenţiilor executive pentru a implementa un program sau un proiect al Uniunii, în întregime sau parţial, în numele şi pe răspunderea ei.

(2) Scopul încredinţării către agenţiile executive a sarcinilor de implementare a programelor este acela de a permite Comisiei să se concentreze asupra activităţilor şi funcţiilor sale esenţiale care nu pot fi externalizate, fără a ceda controlul şi responsabilitatea finală asupra activităţilor gestionate de respectivele agenţii executive.

(3) Delegarea sarcinilor de implementare a programelor către o agenţie executivă necesită o separare clară între etapele de programare care implică un nivel mare de discreţie în procesul de luare a unor decizii determinate de considerente din sfera politicilor, această etapă fiind realizată de Comisie, şi implementarea programelor, care ar trebui încredinţată agenţiilor executive.

(4) Prin Decizia 2007/60/CE, Comisia a înfiinţat Agenţia Executivă pentru Reţeaua Transeuropeană de Transport, căreia i-a încredinţat gestionarea acţiunilor Uniunii în domeniul reţelei de transport transeuropene.

(5) Ulterior, prin Decizia 2008/593/CE, Comisia a prelungit perioada de funcţionare a Agenţiei Executive pentru Reţeaua Transeuropeană de Transport şi i-a redefinit obiectivele şi sarcinile, astfel încât a devenit responsabilă şi de implementarea asistenţei financiare acordate din bugetul reţelei transeuropene de transport din cadrul financiar multianual 2007-2013.

(6) Agenţia Executivă pentru Reţeaua Transeuropeană de Transport s-a dovedit a fi o agenţie bine organizată, care îşi îndeplineşte sarcinile atribuite într-o manieră eficace şi eficientă, în conformitate cu cadrul juridic care îi reglementează activităţile. Evaluarea intermediară a agenţiei a demonstrat că are o productivitate bună şi că gestionarea tehnică şi financiară se ridică la nivelul aşteptărilor părţilor interesate. Agenţia a contribuit cu succes la implementarea programului privind reţeaua transeuropeană de transport şi a permis Comisiei să se concentreze asupra gestionării sarcinilor sale politice şi instituţionale şi să o îmbunătăţească. Evaluarea intermediară a arătat, de asemenea, că agenţia reprezintă o opţiune mai rentabilă din punct de vedere al costurilor pentru gestionarea programului privind reţeaua transeuropeană de transport, în comparaţie cu scenariul în care Comisia l-ar gestiona intern. Economiile care rezultă din delegarea sarcinilor către agenţie au fost estimate la aproximativ 8,66 milioane EUR în perioada 2008-2015.

(7) În comunicarea sa din 29 iunie 2011 "Un buget pentru Europa 2020" (1), Comisia a propus utilizarea opţiunii recurgerii pe scară mai largă la agenţiile executive existente pentru punerea în aplicare a programelor Uniunii în cadrul financiar multianual 2014-2020.

(1) COM(2011) 500 final.

(8) Analiza costuri-beneficii realizată în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 58/2003 a arătat că delegarea către Agenţia Executivă pentru Reţeaua Transeuropeană de Transport a gestionării unor părţi din programul Mecanismul Conectarea Europei în domeniul transportului, energiei şi telecomunicaţiilor, precum şi a unor părţi din cercetarea în domeniul transportului şi energiei în cadrul programului Orizont 2020, ar face posibilă implementarea unor astfel de programe în mod eficient şi cu costuri mai mici decât în cazul gestionării de către Comisie. Se estimează că delegarea gestionării programelor către agenţie va economisi aproximativ 54 milioane EUR pe durata cadrului financiar multianual 2014-2020. Analiza a arătat, de asemenea, că reunirea gestionării infrastructurii şi a proiectelor de cercetare în domeniile transporturilor şi energiei în aceeaşi agenţie va genera economii de scară şi sinergii semnificative între astfel de activităţi. Extinderea mandatului agenţiei ar permite Comisiei şi părţilor interesate să beneficieze de cunoştinţele avansate ale agenţiei şi de înalta calitate a gestionării programelor şi a furnizării de servicii de către agenţie. De asemenea, ea ar asigura continuitatea activităţii pentru beneficiarii programului privind reţeaua transeuropeană de transport şi un nivel înalt de vizibilitate a Uniunii ca promotor al programelor gestionate de agenţie. În plus, analiza a arătat, de asemenea, că, pentru reţeaua transeuropeană de transport şi pentru programele Marco Polo, revenirea la un regim de gestionare internă ar genera perturbări şi scăderi ale eficienţei.

(9) Pentru a conferi agenţiilor executive o identitate coerentă, Comisia, la stabilirea noilor mandate ale acestora, a grupat, în măsura posibilului, activităţile în funcţie de domeniile tematice de politici.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...