Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 1409/2013 privind statisticile referitoare la plăţi (BCE/2013/43) Număr celex: 32013R1409

În vigoare de la 24.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 5,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană, în special articolul 5 alineatul (1) şi articolul 6 alineatul (4),

având în vedere avizul Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Banca Centrală Europeană (BCE) solicită statistici la nivel de ţară şi statistici comparative referitoare la plăţi pentru a-şi îndeplini atribuţiile. Articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că pot fi colectate informaţii în domeniul statisticilor referitoare la plăţi şi sisteme de plăţi. Aceste date sunt esenţiale pentru identificarea şi monitorizarea evoluţiilor de pe pieţele plăţilor din statele membre, precum şi pentru contribuirea la promovarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi.

(2) Articolul 5.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC") prevede că Banca Centrală Europeană (BCE), asistată de băncile centrale naţionale (BCN), colectează fie de la autorităţile competente, fie direct de la agenţii economici, informaţiile statistice necesare pentru îndeplinirea de către aceasta a misiunilor Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC). Articolul 5.2 din Statutul SEBC impune BCN să îndeplinească, în măsura posibilă, atribuţiile descrise la articolul 5.1.

(3) Eurosistemul colectează informaţii referitoare la plăţi în conformitate cu Orientarea BCE/2007/9. În interesul îmbunătăţirii calităţii şi fiabilităţii statisticilor referitoare la plăţi şi al asigurării acoperirii complete a unităţilor de observare statistică cu obligaţii de raportare, informaţiile relevante ar trebui colectate direct de la agenţii raportori.

(4) Metodologia conform căreia sunt colectate informaţiile referitoare la plăţi ar trebui să ţină seama de evoluţiile cadrului legal pentru plăţi din Uniunea Europeană, în special Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului.

(5) Poate fi oportun pentru BCN să colecteze de la unităţile de observare statistică cu obligaţii de raportare informaţiile statistice necesare pentru îndeplinirea cerinţelor statistice ale BCE, ca parte dintr-un cadru mai larg de raportare statistică stabilit de BCN în propria lor sferă de responsabilitate, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul naţional sau cu practicile existente, şi care este folosit, de asemenea, în alte scopuri statistice, cu condiţia ca îndeplinirea cerinţelor statistice ale BCE să nu fie periclitată. De asemenea, aceasta poate avea ca efect reducerea sarcinii de raportare. Pentru a promova transparenţa, în aceste cazuri este necesar ca agenţii raportori să fie informaţi că datele sunt culese şi în alte scopuri statistice. În cazuri specifice, BCE se poate baza pe informaţiile statistice colectate în alte astfel de scopuri pentru îndeplinirea cerinţelor sale.

(6) În timp ce este recunoscut faptul că regulamentele adoptate de BCE în temeiul articolului 34.1 din Statutul SEBC nu conferă drepturi şi nici nu impun obligaţii statelor membre a căror monedă nu este euro (denumite în continuare "state membre din afara zonei euro"), articolul 5 din Statutul SEBC se aplică atât statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "state membre din zona euro"), cât şi statelor membre din afara zonei euro. Considerentul 17 al Regulamentului (CE) nr. 2533/98 arată că articolul 5 din Statutul SEBC, coroborat cu articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, implică obligaţia de elaborare şi aplicare la nivel naţional a tuturor măsurilor pe care statele membre din afara zonei euro le consideră potrivite pentru realizarea colectării informaţiilor statistice necesare pentru îndeplinirea cerinţelor de raportare statistică ale BCE şi pentru efectuarea în timp util a pregătirilor din domeniul statistic pentru ca aceste state să devină state membre din zona euro. Prin urmare, dispoziţiile prezentului regulament pot fi extinse astfel încât să se aplice BCN ale statelor membre din afara zonei euro, prin cooperarea acestor BCN cu Eurosistemul pe baza unei recomandări a BCE.

(7) Ar trebui să se aplice standardele pentru protecţia şi utilizarea informaţiilor statistice confidenţiale prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98.

(8) Este necesar să se instituie o procedură pentru realizarea eficientă a modificărilor tehnice ale anexelor la prezentul regulament, cu condiţia ca modificările respective să nu schimbe cadrul conceptual aferent şi să nu afecteze sarcina de raportare. La punerea în aplicare a procedurii se va ţine cont de opiniile Comitetului de statistică ("STC") al SEBC. BCN şi alte comitete ale SEBC pot propune astfel de modificări tehnice ale anexelor prin intermediul STC,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...