Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R1407

În vigoare de la 24.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 108 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului din 7 mai 1998 de aplicare a articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale,

după publicarea unui proiect al prezentului regulament,

după consultarea Comitetului consultativ privind ajutoarele de stat,

întrucât:

(1) Finanţarea din partea statului care îndeplineşte criteriile stabilite la articolul 107 alineatul (1) din tratat reprezintă ajutor de stat şi, prin urmare, trebuie notificată Comisiei în temeiul articolului 108 alineatul (3) din tratat. Cu toate acestea, în temeiul articolului 109 din tratat, Consiliul poate stabili categoriile de ajutoare care sunt exceptate de la această cerinţă de notificare. În conformitate cu articolul 108 alineatul (4) din tratat, Comisia poate adopta regulamente privind aceste categorii de ajutoare de stat. În temeiul Regulamentului (CE) nr. 994/98, Consiliul a hotărât, în conformitate cu articolul 109 din tratat, că ajutoarele de minimis ar putea constitui o astfel de categorie. Pe această bază, se consideră că ajutoarele de minimis, fiind ajutoare acordate unei întreprinderi unice într-o perioadă de timp dată care nu depăşesc o anumită sumă fixă, nu îndeplinesc toate criteriile stabilite la articolul 107 alineatul (1) din tratat şi, prin urmare, nu fac obiectul procedurii de notificare.

(2) În numeroase decizii, Comisia a clarificat noţiunea de ajutor în sensul articolului 107 alineatul (1) din tratat. Comisia şi-a prezentat, de asemenea, politica cu privire la un plafon de minimis, sub care se poate considera că articolul 107 alineatul (1) din tratat nu se aplică, mai întâi în comunicarea sa privind ajutoarele de minimis şi, ulterior, în Regulamentul (CE) nr. 69/2001 al Comisiei şi în Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 al Comisiei. Din experienţa dobândită prin aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1998/2006 rezultă că este necesară revizuirea anumitor condiţii prevăzute în respectivul regulament şi înlocuirea acestuia.

(3) Este oportună menţinerea plafonului de 200 000 EUR pentru cuantumul ajutoarelor de minimis pe care o întreprindere unică le poate primi pe o perioadă de trei ani din partea unui stat membru. Acest plafon rămâne necesar pentru a se asigura că o măsură care face obiectul prezentului regulament poate fi considerată ca neavând niciun efect asupra schimburilor comerciale dintre statele membre şi nedenaturând sau neameninţând să denatureze concurenţa.

(4) În sensul normelor de concurenţă prevăzute în tratat, prin "întreprindere" se înţelege orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată(1). Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a hotărât că toate entităţile care sunt controlate (juridic sau de facto) de către aceeaşi entitate ar trebui considerate o întreprindere unică(2). În scopul asigurării securităţii juridice şi al reducerii sarcinii administrative, prezentul regulament ar trebui să prevadă o listă exhaustivă de criterii clare cu ajutorul cărora să se stabilească dacă două sau mai multe întreprinderi dintrun stat membru trebuie considerate o întreprindere unică. Dintre criteriile consacrate pentru definirea "întreprinderilor afiliate" în cadrul definiţiei întreprinderilor mici sau mijlocii (IMM) din Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei şi din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei, Comisia a selectat criteriile adecvate pentru scopul prezentului regulament. Autorităţile publice cunosc deja criteriile respective, care ar trebui să fie aplicabile, având în vedere domeniul de aplicare al prezentului regulament, atât IMM-urilor, cât şi întreprinderilor mari. Aceste criterii ar trebui să garanteze că un grup de întreprinderi afiliate este considerat ca fiind o întreprindere unică pentru aplicarea normelor privind ajutoarele de minimis, dar totodată şi că întreprinderile care nu au nicio legătură între ele în afară de faptul că fiecare are o legătură directă cu acelaşi organism public sau cu aceleaşi organisme publice nu sunt tratate ca întreprinderi având legături unele cu altele. Se ţine seama, aşadar, de situaţia specifică a întreprinderilor controlate de aceeaşi instituţie publică sau de aceleaşi instituţii publice, fiecare putând avea putere de decizie.

(1) Cauza C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA şi alţii, Rec., 2006, p. I-289.

(2) Cauza C-382/99, Ţările de Jos/Comisia, Rec., 2002, p. I-5163.

(5) Date fiind dimensiunile reduse, în medie, ale întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier de mărfuri, este necesar să se menţină plafonul de 100 000 EUR pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Serviciile integrate, în care transportul propriu-zis reprezintă doar un element, cum ar fi serviciile de mutare, serviciile poştale sau de curierat ori colectarea deşeurilor sau serviciile de prelucrare, nu ar trebui considerate servicii de transport. Având în vedere supracapacitatea din sectorul transportului rutier de mărfuri şi obiectivele politicii de transport din perspectiva congestionării traficului rutier şi transportul de mărfuri, ajutoarele acordate întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost pentru achiziţionarea de vehicule care asigură transportul rutier de mărfuri ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament. Ţinând seama de dezvoltarea sectorului de transport rutier de călători, nu mai este necesară aplicarea unui plafon inferior acestui sector.

(6) Având în vedere normele speciale care se aplică în sectoarele producţiei primare de produse agricole, al pescuitului şi acvaculturii şi având în vedere riscul ca ajutoarele care constau în sume mai mici decât plafonul stabilit în prezentul regulament să poată totuşi îndeplini criteriile prevăzute la articolul 107 alineatul (1) din tratat, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice sectoarelor respective.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...