Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1373/2013 de stabilire a normelor de aplicare a regimului licenţelor de export în sectorul cărnii de porc (text codificat) Număr celex: 32013R1373

În vigoare de la 09.01.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"), în special articolul 161 alineatul (3), articolul 170 primul paragraf şi articolul 192 alineatul (2), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1518/2003 al Comisiei din 28 august 2003 de stabilire a normelor de aplicare a regimului licenţelor de export în sectorul cărnii de porc a fost modificat în mod substanţial şi de mai multe ori (1). Din motive de claritate şi raţionalitate, regulamentul menţionat ar trebui codificat.

(1) A se vedea anexa V.

(2) Trebuie stabilite norme de aplicare specifice pentru licenţele de export în sectorul cărnii de porc, care să includă în special prevederi privitoare la depunerea cererilor şi la informaţiile pe care este necesar să le conţină cererile şi licenţele, în plus faţă de cele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 376/2008 al Comisiei din 23 aprilie 2008 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de licenţe de import şi export şi de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole.

(3) Pentru a asigura o gestionare corespunzătoare a sistemului licenţelor de export, ar trebui stabilită rata garanţiei pentru licenţele de export, în baza sistem. Având în vedere riscul apariţiei speculaţiilor, inerente sectorului cărnii de porc, ar trebui ca licenţele de export să nu fie transferabile şi ar trebui prevăzute condiţii precise pentru accesul operatorilor la acest sistem.

(4) Potrivit articolului 169 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, respectarea obligaţiilor ce decurg din acordurile încheiate în temeiul articolului 218 din tratat privind volumul de export se asigură pe baza licenţelor de export. Prin urmare, ar trebui stabilit un program detaliat pentru prezentarea cererilor şi emiterea licenţelor.

(5) În plus, decizia privind cererile pentru licenţe de export ar trebui notificată numai după examinarea lor. Această perioadă de examinare ar trebui să permită Comisiei să evalueze cantităţile pentru care au fost depuse solicitări, precum şi cheltuielile aferente şi, dacă este necesar, să ia măsurile speciale cu privire, în special, la cererile nerezolvate încă. Este în interesul operatorilor ca cererile pentru licenţe să poată fi retrase după ce a fost stabilit coeficientul de acceptare.

(6) Comisia trebuie să dispună de informaţii precise referitoare la cererile de licenţe şi la utilizarea licenţelor emise pentru a se putea administra sistemul de licenţe. În vederea gestionării eficiente, statele membre ar trebui să folosească sistemele de informare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei din 31 august 2009 de stabilire a normelor detaliate pentru comunicarea Comisiei de către statele membre a informaţiilor şi documentelor cu privire la implementarea organizării comune a pieţelor, la sistemul de plăţi directe, la promovarea produselor agricole şi la regimul aplicabil regiunilor ultraperiferice şi insulelor mici din Marea Egee.

(7) În cazul cererilor pentru cantităţi mai mici sau egale cu 25 tone, licenţa de export ar trebui emisă imediat, în cazul în care acest lucru este solicitat de către operatori. În acest caz, licenţa nu trebuie să facă obiectul unei măsuri speciale adoptate de Comisie.

(8) Pentru a se asigura urmărirea precisă a cantităţilor pentru export ar trebui prevăzută o derogare de la normele privind toleranţele stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 376/2008.

(9) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a pieţelor agricole,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...