Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28.01.1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Art. 1.

Reducerea riscului seismic al construcţiilor constituie o acţiune complexă, de interes naţional, în contextul atenuării efectelor unui potenţial dezastru provocat de cutremure şi cuprinde măsuri de intervenţie la construcţiile existente care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acţiuni seismice.

Art. 2.

(1) Proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiile de proprietari, precum şi persoanele juridice care au în administrare construcţii vor acţiona pentru:
Modificări (1)

a) urmărirea comportării în exploatare şi identificarea construcţiilor din proprietate sau din administrare care fac obiectul prezentei ordonanţe;

b) expertizarea tehnică a construcţiilor de către experţi tehnici atestaţi, în conformitate cu reglementările tehnice;

c) aprobarea deciziei de intervenţie şi continuarea acţiunilor definite la alin. (6), în funcţie de concluziile fundamentale din raportul de expertiză tehnică.

(2) Pentru construcţiile de interes şi utilitate publică aflate în patrimoniul instituţiilor publice, astfel cum sunt definite în Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi care aparţin proprietăţii publice/private a statului/unităţilor administrativ-teritoriale, ori după caz, proprietăţii private a acestor instituţii, conducătorii instituţiilor publice vor acţiona, cu prioritate, pentru:

a) identificarea construcţiilor din proprietate sau administrare realizate înainte de intrarea în vigoare a Normativului de proiectare antiseismică P100-78 şi care sunt amplasate în localităţi pentru care valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare la cutremur ag, potrivit hărţii de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, aprobat potrivit legii, este mai mare sau egală cu 0,16 g;
Derogări (2),

b) expertizarea tehnică obligatorie a construcţiilor prevăzute la lit. a);
Derogări (1),

c) înştiinţarea autorităţilor publice locale, precum şi a comitetelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă cu privire la construcţiile identificate conform lit. a), expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi de către ceilalţi proprietari sau administratori ai construcţiilor definite ca fiind de interes sau de utilitate publică în sensul prezentei ordonanţe.

(4) Proprietarii şi, după caz, administratorii spaţiilor publice cu altă destinaţie, situate la parterul şi, după caz, la subsolul şi/sau la alte niveluri ale construcţiilor cu destinaţia de locuinţă multietajate, cu peste P+3 etaje, construite înainte de anul 1978, au obligaţia să acţioneze proporţional, în solidar cu proprietarii locuinţelor şi cu asociaţia de proprietari, pentru expertizarea tehnică a structurii de rezistenţă a întregii construcţii, în termen de 2 ani de la data primirii notificării prevăzute la art. 4 alin. (9) lit. b).

(5) În sensul prezentei ordonanţe, sintagmele de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) spaţii publice cu altă destinaţie decât cea de locuinţă - spaţiile realizate în scopul desfăşurării de activităţi care implică aglomerări de persoane, precum: săli de spectacol, de expoziţii, de lectură, spaţii pentru comerţ, structuri turistice de cazare şi alimentaţie publică şi prestări de servicii, asistenţă socială şi medicală, administraţie publică şi altele asemenea, indiferent dacă aceste spaţii sunt rezultatul concepţiei iniţiale a construcţiei ori, după caz, al unor amenajări ulterioare;

b) construcţii de interes şi utilitate publică - construcţii existente, care cuprind spaţii în care se desfăşoară activităţi în domenii de interes public general şi/sau comunitar şi social şi care implică prezenţa publicului temporar sau permanent în aria totală expusă.

(6) Pentru construcţiile expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice, asociaţiile de proprietari, persoanele juridice care au în administrare construcţii, precum şi conducătorii instituţiilor publice şi deţinătorii cu orice titlu de construcţii de interes şi utilitate publică vor proceda, în realizarea obligaţiilor care le revin conform legii civile şi calităţii în construcţii, la:
Modificări (1)

a) realizarea proiectării lucrărilor de intervenţie de către persoane fizice sau juridice autorizate şi verificarea proiectelor de către verificatori tehnici atestaţi, în termen de 2 ani de la data primirii notificării încadrării în clasa I de risc seismic a construcţiei expertizate;

b) execuţia lucrărilor de intervenţie de către persoane juridice autorizate care au responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, inclusiv urmărirea, verificarea şi recepţia execuţiei lucrărilor de intervenţie prin diriginţi de şantier autorizaţi, în termen de 2 ani de la data finalizării proiectului de consolidare.

(7) În vederea stabilirii de către primărie a obligaţiei de plată, în raport cu cotele-părţi indivize din proprietatea comună aferente fiecărei proprietăţi individuale, proprietarii şi asociaţiile de proprietari sunt obligaţi să procedeze la întocmirea documentaţiilor cadastrale şi să le pună la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale, la solicitarea acestora.

(8) În vederea avertizării populaţiei din zonele expuse riscului la cutremure proprietarii şi, după caz, administratorii spaţiilor publice cu altă destinaţie situate la parterul şi, după caz, la subsolul şi/sau la alte niveluri ale construcţiilor expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic au obligaţia de realizare şi amplasare a unor panouri de înştiinţare în dreptul intrărilor în spaţiile respective în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică.

(9) Proprietarii/Administratorii construcţiilor prevăzuţi la alin. (1) răspund în condiţiile legii, material, contravenţional şi civil, după caz, pentru nerealizarea măsurilor de intervenţie dispuse prin prezenta ordonanţă.

Art. 3.

(1) Măsurile de intervenţie pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente se stabilesc şi se realizează cu asigurarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a acestora, a cerinţelor esenţiale de calitate impuse prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor tehnice cuprinse în Codul de proiectare seismică P100-1 şi în celelalte reglementări tehnice din domeniu.

(2) Măsurile de intervenţie se fundamentează în raportul de expertiză tehnică în funcţie de riscul seismic al construcţiei existente, costul şi durata estimate ale lucrărilor de intervenţie şi durata estimată de exploatare ulterioară a construcţiei reabilitate. Prin soluţia tehnică de intervenţie, astfel cum rezultă din concluziile raportului de expertiză tehnică, se stabilesc, după caz:

a) proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente;

b) desfiinţarea - ca soluţie tehnică de intervenţie, realizabilă în condiţiile legii - a construcţiei existente, ca alternativă la soluţia de intervenţie prevăzută la lit. a).

(3) Măsurile de intervenţie trebuie să asigure un echilibru al performanţelor, costurilor şi termenelor, în scopul realizării unei calităţi care să satisfacă cerinţele utilizatorilor şi să respecte reglementările tehnice aplicabile, în vigoare la data contractării proiectării, respectiv la data contractării execuţiei lucrărilor de intervenţie.

(4) Soluţia de intervenţie prevăzută la alin. (2) lit. a) cuprinde, după caz, proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru:

a) consolidarea sistemului structural sau a elementelor structurale în ansamblu;

b) repararea elementelor nestructurale;

c) demolarea parţială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei;

d) introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

e) introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcţiei existente.

(5) Lucrările de intervenţie prevăzute la alin. (4) pot include, după caz, şi alte categorii de lucrări, exclusiv în zonele de intervenţie, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/ înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la interior/ exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi alte lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate.

(6) Soluţia de intervenţie pentru construcţiile nominalizate în Lista monumentelor istorice, pentru construcţiile existente în zonele de protecţie a monumentelor istorice, precum şi pentru construcţiile din zonele construite protejate, definite potrivit legii, va respecta avizul conform emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 4.

(1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitatea sa de autoritate de reglementare în domeniul construcţiilor, va acţiona, la solicitarea factorilor interesaţi, pentru:

a) avizarea din punct de vedere tehnic a soluţiilor de intervenţie pentru construcţiile încadrate, conform Codului de proiectare seismică P100-1, în clasa I de importanţă, a căror funcţionalitate, în timpul cutremurului şi imediat după cutremur, trebuie să fie asigurată integral;

b) avizarea din punct de vedere tehnic a soluţiilor de intervenţie pentru construcţiile existente cu destinaţia de locuinţă, încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, nominalizate în programele anuale de acţiuni, aprobate prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) se organizează pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Comisia Naţională de Inginerie Seismică, denumită în continuare Comisia Naţională, organism tehnic de specialitate, fără personalitate juridică, cu rol consultativ, de analiză şi de avizare prealabilă.

(3) Comisia Naţională este formată din experţi tehnici şi specialişti din domeniul construcţiilor, instalaţiilor pentru construcţii şi arhitecturii, desemnaţi dintre specialiştii propuşi de către instituţii de învăţământ superior şi de cercetare-dezvoltare, asociaţii profesionale şi patronale reprezentative, autorităţi ale administraţiei publice cu responsabilităţi în domeniu.

(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura şi componenţa nominală a Comisiei Naţionale se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

(5) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice asigură mijloacele materiale şi financiare necesare pentru funcţionarea Comisiei Naţionale, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, la capitolul bugetar "Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii", precum şi din alte surse legal constituite.

(6) Pentru activitatea prestată, membrii Comisiei Naţionale primesc, în baza convenţiilor încheiate cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în condiţiile legii, o indemnizaţie lunară stabilită prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de participare la lucrările Comisiei Naţionale. Indemnizaţia lunară reprezintă 10% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat şi se acordă pentru activitatea prestată în lunile în care Comisia Naţională se întruneşte.

(7) Comitetele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă vor acţiona, în aria lor de autoritate, pentru:

a) elaborarea programelor şi monitorizarea acţiunilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor;

b) educarea antiseismică a populaţiei.

(8) Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi consiliile municipiilor, oraşelor şi comunelor vor acţiona, în aria lor de autoritate, pentru:

a) stabilirea şi aplicarea restricţiilor din punct de vedere al riscului seismic datorită condiţiilor locale de amplasament impuse prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate potrivit prevederilor legale;

b) identificarea şi inventarierea construcţiilor cu destinaţia de locuinţă, descrise la art. 1, proprietate privată a persoanelor fizice ori aflate în proprietatea sau în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale, a instituţiilor publice şi a operatorilor economici, şi monitorizarea acţiunilor de intervenţie privind reducerea riscului seismic al acestora, cuprinzând expertizarea tehnică, proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie;

c) fundamentarea, verificarea şi avizarea documentaţiilor privind acţiunile de intervenţie finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz. Consiliile municipiilor, oraşelor şi comunelor vor asigura locuinţele de necesitate, pentru cazarea temporară a persoanelor şi a familiilor, pe perioada executării intervenţiilor care nu se pot efectua în construcţii ocupate. Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru construcţiile cu destinaţia de locuinţă, expertizate tehnic şi încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, vor notifica în scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiilor de proprietari, precum şi persoanelor juridice care au în administrare aceste construcţii, obligaţiile ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor, precum şi faptul că îşi asumă riscul şi răspunderea pentru efectele potenţiale ale seismelor în situaţia în care nu se conformează obligaţiilor legale;

d) realizarea şi amplasarea panourilor de înştiinţare în dreptul intrărilor principale în construcţiile cu destinaţia de locuinţă expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică în vederea avertizării populaţiei din zonele expuse riscului la cutremure.

(9) Primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, vor acţiona, în aria lor de competenţă, pentru:

a) identificarea şi inventarierea construcţiilor prevăzute la art. 2 alin. (4);

b) notificarea proprietarilor, persoane fizice sau juridice, şi a asociaţiilor de proprietari, precum şi, după caz, a persoanelor juridice care au în administrare construcţii/părţi din construcţiile prevăzute la art. 2 alin. (4), cu privire la obligaţia ce le revine de a acţiona, în solidar, pentru expertizarea tehnică a structurii de rezistenţă a întregii construcţii;

c) renotificarea proprietarilor/asociaţiilor de proprietari notificaţi/notificate potrivit alin. (8) lit. c);

d) aprobarea prin dispoziţie de primar a deciziei de intervenţie privind expertizarea tehnică/proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie la construcţiile expertizate tehnic şi încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, în cazul în care proprietarii/asociaţiile de proprietari notificaţi/notificate/ renotificaţi/renotificate potrivit lit. b) şi c) şi alin. (8) lit. c) şi nu au procedat la aprobarea deciziei prin hotărârea asociaţiei, fiindu-le aplicabile prevederile prezentei ordonanţe.

e) notarea în partea a III-a a cărţii funciare a imobilului a obligaţiilor stabilite prin notificările/renotificările proprietarilor/ asociaţiilor de proprietari, prevăzute la lit. c) şi, respectiv, la alin. (8) lit. c) teza a III-a, precum şi, după caz, a deciziei de intervenţie aprobate prin dispoziţie de primar, prevăzută la lit. d).

(10) Inspectoratul de Stat în Construcţii - ISC din subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin inspectoratele teritoriale în construcţii din subordinea acestuia, vor aviza din punct de vedere tehnic listele cuprinzând priorităţile, pe categorii de construcţii, privind expertizarea tehnică, proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente.

(11) La expirarea termenelor stabilite de prezenta ordonanţă pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie, dacă nu s-a procedat la realizarea proiectării, respectiv la începerea execuţiei lucrărilor de intervenţie, precum şi la întocmirea documentaţiilor cadastrale, aceste situaţii vor fi constatate prin proces-verbal, întocmit de reprezentantul primarilor municipiilor şi oraşelor şi, respectiv, al primarului general al municipiului Bucureşti.

(12) Autorităţile prevăzute la alin. (11) vor constata prin proces-verbal orice împiedicare în desfăşurarea ori continuarea lucrărilor de expertizare, de proiectare sau de execuţie.

(13) În temeiul proceselor-verbale prevăzute la alin. (11) şi (12), autorităţile administraţiei publice locale vor proceda de îndată la sancţionarea persoanelor vinovate de încălcarea obligaţiilor stabilite de prezenta ordonanţă cu amendă, luarea oricărei alte măsuri prevăzute de aceasta, inclusiv sesizarea instanţelor de judecată, în vederea restrângerii folosinţei spaţiului locativ ori pentru evacuarea celor în cauză din imobilul supus lucrărilor de intervenţie.

(14) În cazul construcţiilor cu destinaţia de locuinţă incluse în programele anuale de acţiuni privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie, în procesul-verbal prevăzut la alin. (11) se vor înscrie şi cotele-părţi indivize din proprietatea comună care revin fiecărei proprietăţi individuale, măsurile de realizare efectivă a lucrărilor, precum şi orice alte acţiuni necesare îndeplinirii acestora. În temeiul acestui proces-verbal, primarii municipiilor şi oraşelor, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile prezentei ordonanţe, vor putea proceda la efectuarea expertizării, precum şi la contractarea proiectării şi execuţiei lucrărilor de intervenţie.

Art. 5.

(1) În vederea prevenirii unui potenţial dezastru provocat de cutremure, proprietarii şi deţinătorii cu orice titlu ai construcţiilor supuse reglementărilor prezentei ordonanţe au obligaţia de a permite intrarea în imobilele pe care le deţin, pentru desfăşurarea activităţilor de expertizare, proiectare sau de execuţie a lucrărilor de intervenţie a construcţiilor sau a altor asemenea lucrări. În acest scop, persoanele respective vor fi înştiinţate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începerea lucrărilor.

(2) În caz de refuz, intrarea în orice încăpere a construcţiilor supuse lucrărilor necesare de expertizare, proiectare, execuţie sau altor asemenea lucrări se va face cu autorizarea instanţei judecătoreşti, prin ordonanţă preşedinţială, potrivit dispoziţiilor din Codul de procedură civilă, dată cu citarea părţilor. Potrivit aceloraşi dispoziţii, dacă este necesar, instanţa judecătorească va putea dispune restrângerea folosinţei încăperilor din construcţiile supuse lucrărilor respective sau evacuarea, pe timpul desfăşurării lucrărilor de intervenţie a construcţiilor în cauză, a persoanelor care nu au eliberat în termen spaţiul deţinut în construcţiile supuse consolidării. În cazul în care instanţa dispune evacuarea, prevederile art. 4 alin. (8) lit. c) teza a doua sunt aplicabile.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), la cererea primarilor municipiilor şi oraşelor şi, respectiv, a primarului general al municipiului Bucureşti sau a executorului judecătoresc, după caz, organele de poliţie, jandarmeria ori alţi agenţi ai forţei publice sunt obligaţi să acorde sprijinul necesar pentru realizarea efectivă şi fără întârziere a lucrărilor de expertizare, de proiectare şi/sau de execuţie, precum şi pentru punerea în executare a ordonanţei preşedinţiale.

Art. 6.

(1) Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind expertizarea tehnică, proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente se vor asigura după cum urmează:

a) la construcţiile existente, aflate în proprietatea sau în administrarea instituţiilor publice:

(i) din bugetul de stat sau din bugetele locale, pe baza programelor de investiţii ale ordonatorilor principali de credite, fonduri ce se cuprind la poziţia globală "Alte cheltuieli de investiţii";

(ii) din veniturile proprii ale instituţiilor publice finanţate din venituri extrabugetare;

b) la construcţiile existente, aflate în proprietatea sau în administrarea operatorilor economici, din fondurile proprii ale operatorilor economici.

(2) Pentru locuinţele proprietate privată a persoanelor fizice fondurile necesare privind finanţarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnică, proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie se vor asigura astfel:

a) din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru expertizarea tehnică;

b) din sursele proprii ale proprietarilor, din despăgubiri acordate de societăţile de asigurare şi/sau din credite, pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie.
Derogări (1),

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. a), autorităţile administraţiei publice locale pot hotărî, în condiţiile legii, finanţarea de la bugetele locale, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie, pentru expertizarea tehnică a locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice.
Modificări (1)

Art. 7.

(1) Construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, se includ în programe anuale de acţiuni privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic, denumite în continuare programe anuale.

(2) Construcţiile menţionate la alin. (1) prezintă pericol public în situaţiile în care, după caz, întrunesc cel puţin două dintre următoarele criterii:

a) cuprind spaţii publice cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (5) lit. a), având suprafaţa utilă totală de peste 50 m2, ocupate temporar/permanent;

b) prezintă un regim de înălţime cu peste P+3 etaje şi minimum 10 apartamente;
Modificări (1)

c) sunt amplasate în localităţi pentru care valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare la cutremur a g , potrivit hărţii de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,16 g.
Modificări (1)

(3) Programele anuale se elaborează de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în baza propunerilor fundamentate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi de consiliile judeţene şi avizate de comitetele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă şi de Comisia Naţională, şi se aprobă, respectiv se actualizează ori de câte ori este necesar, prin hotărâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinaţie.
Puneri în aplicare (1)

(4) Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile judeţene, împreună cu consiliile municipiilor şi oraşelor care beneficiază de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor anuale, sunt obligate să pună la dispoziţie Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice toate documentele justificative solicitate, răspunzând pentru necesitatea şi oportunitatea sumelor solicitate, precum şi pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.

Art. 8.

(1) Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie la construcţiile incluse în programele anuale se vor asigura astfel:

a) din transferuri de la bugetul de stat şi/sau din credite, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru locuinţele proprietate privată a persoanelor fizice, prin excepţie de la prevederile art. 6 alin. (2) lit. b);

b) din bugetele locale, pentru locuinţele şi spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea sau în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale;

c) din bugetul de stat, din bugetele locale sau din venituri extrabugetare, după caz, în limita fondurilor stabilite anual cu această destinaţie pentru locuinţele şi spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, existente în proprietatea sau în administrarea celorlalte instituţii publice, în funcţie de subordonarea instituţiilor respective;

d) din fondurile proprii ale operatorilor economici, pentru locuinţele şi spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea sau în administrarea acestora;

e) din sursele proprii ale proprietarilor, persoane fizice şi/sau juridice, după caz, ai spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.
Derogări (1),

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. e), autorităţile administraţiei publice locale pot hotărî, în condiţiile legii, finanţarea de la bugetele locale, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie, pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie la spaţiile publice cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (5) lit. a), proprietatea persoanelor fizice, situate în construcţiile incluse în programele anuale.

(3) Instituţiile publice şi operatorii economici care deţin locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în construcţiile incluse în programele anuale sunt obligaţi să asigure finanţarea proiectării şi execuţiei lucrărilor de intervenţie, proporţional cu cota-parte indiviză pe care o deţin din proprietatea comună.

Art. 9.

(1) Proprietarii locuinţelor şi spaţiilor publice cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (5) lit. a), persoane fizice, din construcţiile incluse în programele anuale vor acţiona potrivit prevederilor art. 2 alin. (6) şi vor beneficia de finanţare din transferuri de la bugetul de stat şi bugetul local pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie, în următoarele condiţii:

a) existenţa hotărârii asociaţiei de proprietari, adoptată cu acordul majorităţii proprietarilor construcţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1), privind aprobarea deciziei de intervenţie pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie, precum şi a documentaţiilor cadastrale în vederea stabilirii cotei-părţi indivize din proprietatea comună care revine fiecărei proprietăţi individuale;

b) notarea dreptului de creanţă, în partea a III-a a cărţii funciare a imobilelor incluse în programele anuale, în baza contractelor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. h), cu menţionarea cuantumului sumelor ce urmează a fi restituite de către fiecare proprietar, pentru executarea lucrărilor de intervenţie, în condiţiile prezentei ordonanţe;

c) restituirea, la terminarea lucrărilor de intervenţie, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat şi bugetul local pentru execuţia lucrărilor de intervenţie, în rate lunare egale fără dobândă, cu o durată de rambursare de până la 25 de ani de la data recepţiei terminării lucrărilor de intervenţie; în cazul întârzierii la plată a ratelor cu mai mult de 30 de zile se calculează majorări de întârziere la ratele scadente, aplicându-se cota de majorare, stabilită în condiţiile legii, pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare.
Derogări (1),

(2) Pentru cazurile de insolvabilitate privind rambursarea costurilor lucrărilor de intervenţie, consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la cererea proprietarului, îl poate despăgubi cu valoarea locuinţei, asigurându-i totodată calitatea de chiriaş în spaţiul deţinut.

(3) Radierea notării dreptului de creanţă prevăzut la alin. (1) lit. b) se face numai cu dovada privind achitarea integrală a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat şi, după caz, de la bugetul local pentru execuţia lucrărilor de intervenţie.

(4) Instituirea şi radierea menţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (9) lit. e) sunt scutite de plata taxei de timbru sau orice alte tarife.

se încarcă...