Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 771/2013 de instituire a Agenţiei Executive pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi de abrogare a Deciziilor 2004/20/CE şi 2007/372/CE Număr celex: 32013D0771

În vigoare de la 19.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agenţiilor executive cărora urmează să li se încredinţeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare, în special articolul 3,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 58/2003 împuterniceşte Comisia să delege competenţe agenţiilor executive, în vederea aplicării parţiale sau integrale a unui program sau proiect al Uniunii, în numele său şi pe răspunderea sa.

(2) Încredinţarea sarcinilor de punere în aplicare ale programului agenţiilor executive are scopul de a-i permite Comisiei să se concentreze asupra activităţilor şi funcţiilor sale prioritare care nu pot fi externalizate, fără a renunţa la controlul şi la responsabilitatea finală pentru activităţile gestionate de agenţiile executive.

(3) Delegarea sarcinilor legate de punerea în aplicare a programului către o agenţie executivă necesită o delimitare clară între etapele de programare, care implică o largă marjă de discreţie în efectuarea unei alegeri motivată de considerente politice, aceasta fiind realizată de Comisie, şi punerea în aplicare a programului, care ar trebui să fie încredinţată agenţiei executive.

(4) Prin Decizia 2004/20/CE, Comisia a instituit Agenţia Executivă pentru Energia Inteligentă (denumită în continuare "agenţia") şi i-a încredinţat gestionarea acţiunilor comunitare în domeniul energiei regenerabile şi al eficienţei energetice.

(5) Ulterior, Comisia a modificat mandatul agenţiei prin Decizia 2007/372/CE extinzându-l la gestionarea de noi proiecte şi programe în domeniul inovării, al spiritului antreprenorial şi al mobilităţii şi schimbându-i denumirea în Agenţia Executivă pentru Competitivitate şi Inovare.

(6) Agenţia înfiinţată prin Decizia 2004/20/CE a demonstrat că externalizarea gestionării anumitor programe operaţionale specifice a permis direcţiilor generale de tutelă să se concentreze asupra aspectelor politice ale programelor. Având în vedere persistenţa constrângerilor bugetare ale UE, delegarea de sarcini către o agenţie executivă se dovedeşte a fi mai eficientă din punctul de vedere al costurilor. Cele două evaluări intermediare ale agenţiei au demonstrat faptul că, în general, agenţia funcţionează bine şi constituie un mecanism eficient şi eficace de punere în aplicare a iniţiativelor care ţin de responsabilitatea sa operaţională.

(7) În comunicarea sa din 29 iunie 2011 intitulată "Un buget pentru Europa 2020" (1), Comisia a propus utilizarea opţiunii de a recurge pe scară mai largă la agenţiile executive existente pentru punerea în aplicare a programelor Uniunii în următorul cadru financiar multianual.

(1) COM(2011) 500 final.

(8) Analiza costuri-beneficii (2) realizată în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 58/2003 a arătat că costurile preconizate vor fi de 295 milioane EUR, faţă de 399 milioane EUR în cazul scenariului de gestionare în intern. În ceea ce priveşte beneficiile, sunt preconizate economii de 104 milioane EUR, prin punerea în aplicare a scenariului externalizării către agenţie în comparaţie cu scenariul gestionării în intern. În plus, alinierea mai coerentă a portofoliilor de programe la competenţele esenţiale ale agenţiei şi la identitatea sa consacrată va duce la importante beneficii calitative. Analiza a demonstrat că, prin îmbinarea gestionării Programului-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont 2020 (2014-2020) (3) (denumit în continuare "Orizont 2020"), a Programului pentru competitivitatea întreprinderilor şi întreprinderile mici şi mijlocii (2014-2020) (4) (denumit în continuare "COSME") şi a Programului pentru mediu şi politici climatice (5) (denumit în continuare "LIFE"), agenţia va beneficia de sinergii, de o simplificare şi de economii de scară. Punerea în comun a tuturor aspectelor "instrumentului pentru IMM-uri" din cadrul Orizont 2020 va oferi în plus un punct unic de acces la beneficiarii potenţiali şi va garanta o coerenţă a furnizării serviciilor. În cadrul Fondului european pentru pescuit şi afaceri maritime (6) (denumit în continuare "FEPAM"), acţiunile preconizate în cadrul componentei politicii maritime integrate corespund bine profilului actual al agenţiei legat de inovare şi competitivitate. Transferul gestionării moştenirii programului Marco Polo (2007-2013) către Agenţia Executivă pentru Inovare şi Reţele va permite centralizarea şi mai accentuată a gestionării programelor de infrastructură pentru transporturi în cadrul agenţiei menţionate anterior şi, prin urmare, va oferi beneficiarilor un punct de acces unic la finanţare.

(2) Analiza cost-beneficiu a delegării anumitor sarcini cu privire la punerea în aplicare a programelor Uniunii 2014-2020 către agenţii executive (Raport final), 19 august 2013.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...