Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 770/2013 de instituire a Agenţiei executive pentru consumatori, sănătate şi alimente şi de abrogare a Deciziei 2004/858/CE Număr celex: 32013D0770

În vigoare de la 19.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agenţiilor executive cărora urmează să li se încredinţeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare, în special articolul 3,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 58/2003 abilitează Comisia să delege competenţe către agenţii executive pentru a implementa programe sau proiecte ale Uniunii, integral sau parţial, în numele şi pe răspunderea ei.

(2) Scopul încredinţării către agenţiile executive a sarcinii de implementare a unor programe este acela de permite Comisiei să se concentreze asupra activităţilor şi a funcţiilor sale prioritare care nu pot fi externalizate, fără a renunţa la controlul şi la responsabilitatea finală asupra activităţilor gestionate de agenţiile executive respective.

(3) Delegarea sarcinilor de implementare a unor programe către o agenţie executivă necesită o separare clară între etapele de programare, care implică un nivel înalt de discreţie în luarea unor decizii determinate de considerente de politică, aceasta fiind realizată de Comisie, şi implementarea programului, care ar trebui încredinţată agenţiei executive.

(4) Prin Decizia 2004/858/CE, Comisia a instituit Agenţia Executivă pentru Programul de Sănătate Publică (denumită în continuare "agenţia"), căreia i-a încredinţat gestionarea programului de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii publice pentru perioada 1 ianuarie 2003-31 decembrie 2008, adoptat prin Decizia nr. 1786/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

(5) Ulterior, Comisia a modificat mandatul agenţiei de mai multe ori, adăugând gestionarea unor noi proiecte şi programe. Decizia 2008/544/CE a Comisiei a transformat "Agenţia Executivă pentru Programul de Sănătate Publică" în "Agenţia Executivă pentru Sănătate şi Consumatori", extinzându-i mandatul până la 31 decembrie 2015 şi incluzând în acesta implementarea Programului de Sănătate Publică 2008-2013 adoptat prin Decizia nr. 1350/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Programului privind protecţia consumatorilor 2007-2013 adoptat prin Decizia nr. 1926/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a măsurilor de formare profesională în domeniul siguranţei alimentare vizate de Directiva 2000/29/CE a Consiliului şi de Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului. Decizia de punere în aplicare 2012/740/UE a Comisiei a extins sfera de cuprindere a activităţilor agenţiei la măsurile de formare profesională în afara statelor membre, încredinţând agenţiei gestionarea măsurilor de formare profesională în domeniul siguranţei alimentare vizate de Decizia C (2012) 1548 a Comisiei şi de articolul 22 alineatele (1) şi (3) din Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului. De asemenea, Comisia a încredinţat agenţiei gestionarea acordului cu ANEC, vocea consumatorilor europeni în materie de standardizare, care este reglementat prin Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului.

(6) Agenţia înfiinţată prin Decizia 2004/858/CE şi-a demonstrat eficacitatea şi eficienţa. O evaluare intermediară a Agenţiei Executive pentru Sănătatea Publică (cunoscută din iulie 2008 sub denumirea de Agenţia Executivă pentru Sănătate şi Consumatori) a fost realizată de consultanţi externi. Raportul final din decembrie 2010 a arătat că sarcinile de implementare a programului privind sănătatea publică ar putea fi efectuate mai eficient de către agenţie, asigurând în acelaşi timp gestionarea globală de către Comisie a respectivelor programe şi măsuri ale Uniunii.

(7) În comunicarea sa din 29 iunie 2011 intitulată "Un buget pentru Europa 2020", Comisia a propus utilizarea opţiunii de recurgere pe scară mai largă la agenţiile executive existente pentru punerea în aplicare a programelor Uniunii în următorul cadru financiar multianual.

(8) Analiza costuri-beneficii realizată în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 58/2003 a arătat că încredinţarea către o agenţie a sarcinilor de implementare a Programului privind protecţia consumatorilor, a Programului privind sănătatea publică şi a măsurilor de formare profesională în domeniul siguranţei alimentare ar genera beneficii calitative şi cantitative semnificative în comparaţie cu scenariul gestionării în intern, caz în care toate aspectele noilor programe ar fi gestionate în intern, de către Comisie. Cele trei programe succesoare sunt în conformitate cu mandatul şi misiunea agenţiei şi reprezintă o continuare a activităţilor agenţiei. Agenţia a acumulat competenţă, experienţă şi capacitate în ceea ce priveşte gestionarea programelor respective de-a lungul mai multor ani. Prin urmare, Comisia, precum şi beneficiarii programului, ar beneficia de expertiza şi experienţa acumulată de agenţie şi de câştigurile în productivitate rezultante, în particular de o gestionare de înaltă calitate a programelor, de o simplificare a procedurilor şi de o mai bună prestare a serviciilor materializate în încheierea mai rapidă a contractelor şi în plăţi mai rapide. De-a lungul timpului, agenţia a dezvoltat modalităţi eficiente pentru asigurarea proximităţii beneficiarilor şi un nivel înalt de vizibilitate a Uniunii ca promotor al programelor în cauză. Delegarea către agenţie a gestionării programelor ar asigura continuitatea activităţilor pentru beneficiarii şi pentru toate părţile interesate de programele a căror gestionare a fost delegată în prezent. Prin urmare, trecerea la o gestionare în intern ar avea efect perturbativ. Delegarea către agenţie a gestionării programelor este estimată să genereze economii în valoare de 14 milioane EUR în perioada 2014-2024 în comparaţie cu scenariul gestionării în intern.

(9) Pentru a oferi agenţiilor executive o identitate coerentă, în momentul în care le-a stabilit noile mandate, Comisia a grupat activitatea, în măsura posibilului, pe domenii tematice de politici.

(10) Gestionarea Programului privind Sănătatea Publică pentru perioada 2008-2013 adoptat prin Decizia nr. 1350/2007/CE, a Programului privind protecţia consumatorilor pentru perioada 2007-2013 adoptat prin Decizia 1926/2006/CE, a măsurilor de formare profesională în domeniul siguranţei alimentare vizate de Directiva 2000/29/CE, de Regulamentul (CE) nr. 882/2004, de Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 şi de Decizia C (2012) 1548 şi gestionarea acordului cu ANEC reglementată prin Regulamentul (UE) nr. 1025/2012, toate fiind în prezent implementate de către agenţie, precum şi gestionarea Programului privind protecţia consumatorilor pentru perioada 2014-2020, a Programului privind sănătatea publică pentru perioada 2014-2020 şi a măsurilor de formare profesională în domeniul siguranţei alimentare vizate de Regulamentul (CE) nr. 882/2004 şi de Directiva 2000/29/CE implică implementarea proiectelor tehnice care nu implică decizii politice şi care necesită un nivel înalt de expertiză financiară şi tehnică pe întreaga durată de desfăşurare a proiectului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...