Back

Parlamentul României

Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12.03.2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Prezenta lege reglementează, pentru absolvenţii de învăţământ superior, perioada de 6 luni de debut în profesie, în conformitate cu art. 31 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia profesiilor pentru care există reglementări speciale.

(2) Scopul efectuării stagiului este de asigurare a tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, de a consolida competenţele şi abilităţile profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă şi pentru o mai rapidă integrare în muncă, precum şi de dobândire de experienţă şi vechime în muncă şi, după caz, în specialitate.

Art. 2.

În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) stagiar - debutantul în profesie, angajat cu contract individual de muncă, cu excepţia celor care dovedesc că au desfăşurat, potrivit legii, activitate profesională în acelaşi domeniu, anterior absolvirii;

b) contractul de stagiu - un contract încheiat între angajator şi stagiar, anexă la contractul individual de muncă;

c) angajator - persoana care se regăseşte în situaţiile prevăzute la art. 14 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Puneri în aplicare (1)

d) mentor - persoana desemnată de angajator care coordonează stagiarul pe durata stagiului şi care participă la activitatea de evaluare;

e) evaluarea - procedura prin care se finalizează stagiul şi care se află în responsabilitatea comisiei de evaluare;

f) perioada de stagiu - perioada de timp cuprinsă între data angajării şi data finalizării stagiului şi care se încheie cu eliberarea unui certificat/unei adeverinţe semnat/semnate de angajator;

g) comisia de evaluare - comisia ai cărei membri sunt desemnaţi conform deciziei angajatorului şi care la sfârşitul perioadei de stagiu evaluează şi eliberează fiecărui stagiar un referat de evaluare.

CAPITOLUL II Organizarea perioadei de stagiu

Art. 3. Puneri în aplicare (1)

(1) Perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program de activităţi aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul.

(2) Programul de activităţi pe perioada stagiului cuprinde:

a) obiectivele şi indicatorii de performanţă cuantificabili pe baza cărora se realizează evaluarea;

b) planificarea activităţilor ce urmează să fie desfăşurate, în funcţie de nivelul competenţelor şi deprinderilor practice vizate a fi dobândite pe parcursul perioadei de stagiu.

Art. 4.

(1) Stagiarul, pe perioada stagiului, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu, în baza unui contract individual de muncă şi a contractului de stagiu.

(2) Este interzisă utilizarea stagiarilor la prestarea altor activităţi şi/sau exercitarea altor atribuţii în afara celor prevăzute în fişa postului şi în contractul de stagiu.

Art. 5. Puneri în aplicare (1)

(1) La propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul, mentorul este numit de angajator dintre salariaţii calificaţi, cu o experienţă profesională de cel puţin 2 ani în domeniul în care urmează să se realizeze stagiul.

(2) Un mentor poate să coordoneze şi să supravegheze, în acelaşi timp, cel mult 3 stagiari.

(3) Desfăşurarea activităţii de coordonare a mentorului se include în programul normal de lucru al acestuia.

Art. 6.

Nu poate avea calitatea de mentor salariatul care a fost sancţionat cu una dintre sancţiunile prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. b) -d) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar sancţiunea disciplinară nu a fost radiată, în condiţiile legii.

Art. 7. Puneri în aplicare (1)

Mentorul are următoarele obligaţii:

a) coordonează activitatea stagiarului pe parcursul perioadei de stagiu;

b) propune modalităţi de rezolvare a lucrărilor repartizate stagiarului;

c) supraveghează modul de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului ocupat de stagiar;

d) este membru în comisia de evaluare.

Art. 8. Puneri în aplicare (1)

(1) Comisia de evaluare întocmeşte, cu 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, un referat de evaluare ce cuprinde următoarele elemente:

a) descrierea activităţii desfăşurate de stagiar;

b) gradul de realizare a obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de activităţi desfăşurat în perioada de stagiu;

c) competenţele şi deprinderile pe care le-a dobândit stagiarul, modul de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului ocupat şi clauzelor contractului de stagiu;

d) conduita şi gradul de implicare a stagiarului pe perioada stagiului;

e) concluzii privind desfăşurarea perioadei de stagiu;

f) alte menţiuni.

(2) Modelul referatului de evaluare prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

(3) Pe baza referatului de evaluare întocmit de către comisia de evaluare, angajatorul eliberează un certificat/o adeverinţă de finalizare a stagiului.

Art. 9.

(1) În cazul încetării/modificării contractului individual de muncă al mentorului ce are impact asupra derulării stagiului, mentorul are obligaţia de a efectua un raport asupra perioadei de stagiu parcurse de stagiar până în acel moment.

(2) Raportul întocmit în condiţiile alin. (1) se înaintează conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul şi este avut în vedere de comisia de evaluare finală a stagiarului.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), angajatorul, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul, numeşte, în condiţiile art. 5, un alt mentor pentru perioada de stagiu rămasă neefectuată.

Art. 10.

Prevederile art. 9 se aplică în mod corespunzător şi în situaţia sancţionării disciplinare a mentorului cu una dintre sancţiunile prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. b) -d) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. Puneri în aplicare (1)

(1) Cu 10 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, stagiarul întocmeşte raportul de stagiu.

(2) Raportul de stagiu cuprinde descrierea programului de activităţi desfăşurate de stagiar pe parcursul perioadei de stagiu şi este avut în vedere de către comisia de evaluare, la evaluarea finală a stagiarului.

(3) Modelul raportului de stagiu prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

(4) Raportul de stagiu se înaintează de către stagiar conducătorului compartimentului în care acesta îşi desfăşoară activitatea.

CAPITOLUL III Procedura de evaluare a stagiarului

Art. 12. Puneri în aplicare (1)

Evaluarea activităţii stagiarului se realizează pe baza:

a) analizei gradului de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi;

b) aprecierii nivelului de consolidare a competenţelor şi de dobândire a deprinderilor practice necesare pentru exercitarea unei ocupaţii din domeniul în care acesta a efectuat stagiul;

c) raportului de stagiu prevăzut la art. 11.

Art. 13. Puneri în aplicare (1)

Modalitatea de constituire a comisiei de evaluare se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 14. Puneri în aplicare (1)

(1) Referatul comisiei de evaluare pentru perioada de stagiu se aduce la cunoştinţa stagiarului la data completării sale de către comisia de evaluare.

(2) Promovarea evaluării se finalizează cu un certificat semnat de angajator. În acest caz, perioada de stagiu constituie vechime în specialitate.

(3) Nepromovarea evaluării se finalizează cu eliberarea unei adeverinţe prin care se recunoaşte finalizarea stagiului.

(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), stagiarul poate contesta referatul de evaluare la reprezentantul legal al angajatorului, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare datei luării la cunoştinţă.
Puneri în aplicare (1)

(5) Angajatorul este obligat să soluţioneze contestaţia cel mai târziu în ultima zi a stagiului.

(6) După primirea răspunsului la contestaţie, stagiarul se poate adresa instanţei judecătoreşti competente în materia conflictelor de muncă, în termen de 30 de zile de la primirea răspunsului la contestaţie.

Art. 15. Puneri în aplicare (1)

(1) În termen de 5 zile de la finalizarea stagiului, angajatorul are obligaţia de a elibera stagiarului certificatul/adeverinţa de finalizare a stagiului.

(2) Certificatul/adeverinţa sunt vizate de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul angajatorul.

(3) Modelul certificatului/adeverinţei prevăzut/prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

CAPITOLUL IV Contractul de stagiu

Art. 16.

(1) Contractul de stagiu se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă, în condiţiile prezentei legi.

(2) Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu.

(3) Contractul de stagiu se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului de stagiu în formă scrisă revine angajatorului.

Art. 17.

(1) Drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la efectuarea perioadei de stagiu se stabilesc prin contractul de stagiu, în condiţiile prezentei legi, şi se completează, după caz, cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de muncă aplicabil şi din regulamentul intern.

(2) Modelul-cadru al contractului de stagiu se stabileşte prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.
Puneri în aplicare (1)

Art. 18.

Salariul de bază lunar al stagiarului, stabilit prin contractul individual de muncă, este cel negociat de părţi, pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână, în condiţiile legii, ce se completează cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de muncă aplicabil.

Art. 19.

(1) Perioada de stagiu se suspendă în cazul suspendării contractului individual de muncă, în condiţiile legii, sau dacă stagiarul se află în concediu medical o perioadă mai mare de 30 de zile.

(2) Durata suspendării contractului individual de muncă şi cea a concediului medical mai mare de 30 de zile nu se iau în considerare la calculul perioadei de stagiu.

(3) După încetarea motivelor care au determinat suspendarea contractului individual de muncă, stagiarul îşi continuă activitatea până la acoperirea integrală a duratei prevăzute la art. 16 alin. (2).

Art. 20. Referințe în cărți (1)

(1) La sfârşitul perioadei de stagiu, când evaluarea s-a finalizat fără promovarea acesteia, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia.

(2) Un angajator mai poate încadra, o singură dată pe acelaşi post, un absolvent de învăţământ superior care să efectueze stagiu în baza unui contract de stagiu, anexă la contractul individual de muncă, în condiţiile prezentei legi.

Art. 21.

(1) Stagiarul care a beneficiat de formare profesională finanţată de angajator, în condiţiile art. 197 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate avea iniţiativa încetării contractului individual de muncă pentru o perioadă stabilită prin act adiţional la contractul individual de muncă.

(2) Durata obligaţiei stagiarului de a presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, precum şi orice alte aspecte în legătură cu obligaţiile stagiarului, ulterioare formării profesionale, se stabilesc prin act adiţional la contractul individual de muncă.

(3) Nerespectarea de către stagiar a dispoziţiei prevăzute la alin. (1) determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporţional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adiţional la contractul individual de muncă.

Art. 22.

(1) Contractul de stagiu poate înceta:

a) de drept;

b) prin acordul părţilor, la data convenită de acestea;

c) prin voinţa unilaterală a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege.

(2) În situaţia în care contractul de stagiu încetează din motive neimputabile stagiarului, acesta poate să continue efectuarea perioadei de stagiu, dacă, în termen de 60 de zile, se încadrează la alt angajator şi încheie cu acesta un contract de stagiu pentru perioada rămasă neefectuată.
Puneri în aplicare (1)

se încarcă...