Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 54/UE/2013 privind anumite responsabilităţi ale statului de pavilion referitoare la respectarea şi asigurarea aplicării Convenţiei din 2006 privind munca în domeniul maritim (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013L0054

În vigoare de la 10.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Măsurile luate de Uniune în domeniul transportului maritim urmăresc, printre altele, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă la bordul navelor pentru navigatori, îmbunătăţirea securităţii şi siguranţei lor pe mare, precum şi prevenirea poluării cauzate de accidentele maritime.

(2) Uniunea este conştientă de faptul că majoritatea accidentelor pe mare sunt provocate în mod direct de factori umani, în special oboseala.

(3) Unul dintre principalele obiective ale politicii Uniunii Europene în materie de siguranţă maritimă vizează eradicarea transportului maritim care nu corespunde standardelor.

(4) La 23 februarie 2006, Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) a adoptat Convenţia din 2006 privind munca în domeniul maritim (denumită în continuare "MLC 2006") cu scopul de a crea un instrument unic, coerent şi actualizat, care să reunească şi principiile fundamentale regăsite în alte convenţii internaţionale privind munca.

(5) În conformitate cu articolul VIII, MLC 2006 urmează să intre în vigoare în termen de 12 luni de la data la care au fost înregistrate ratificările din partea a cel puţin 30 de membri OIM reprezentând o parte totală de 33% din tonajul brut mondial al navelor. Această condiţie a fost întrunită la 20 august 2012, iar MLC 2006 a intrat în vigoare, prin urmare, la 20 august 2013.

(6) Decizia 2007/431/CE a Consiliului a autorizat statele membre să ratifice MLC 2006, iar statele membre sunt chemate să o ratifice cât mai curând posibil.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...