Back

Parlamentul European

Acordul nr. 694/UE/2013 interinstituţional între Parlamentul European şi Banca Centrală Europeană privind modalităţile practice de exercitare a controlului democratic şi de monitorizare a exercitării atribuţiilor conferite Băncii Centrale Europene în cadrul mecanismului unic de supraveghere Număr celex: 22013A1130(01)

În vigoare de la 30.11.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ,

- având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

- având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (6),

- având în vedere Regulamentul de procedură al Parlamentului, în special articolul 127 alineatul (1),

- având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuţii specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce priveşte politicile legate de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, în special articolul 20 alineatele (8) şi (9),

- având în vedere declaraţia comună a Preşedintelui Parlamentului European şi a Preşedintelui Băncii Centrale Europene cu ocazia votului Parlamentului asupra adoptării Regulamentului (UE) nr. 1024/2013,

A. întrucât Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 conferă Băncii Centrale Europene (BCE) atribuţii specifice în ceea ce priveşte politicile legate de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, cu scopul de a contribui la siguranţa şi soliditatea instituţiilor de credit şi la stabilitatea sistemului financiar din Uniunea Europeană şi din fiecare stat membru care participă la mecanismul unic de supraveghere (MUS);

B. întrucât articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 prevede că BCE este autoritatea competentă pentru îndeplinirea atribuţiilor de supraveghere care îi sunt conferite în temeiul regulamentului în cauză;

C. întrucât conferirea atribuţiilor de supraveghere implică o responsabilitate semnificativă pentru BCE de a contribui la stabilitatea financiară în Uniune, utilizându-şi competenţele de supraveghere în mod cât mai eficace şi proporţional;

D. întrucât conferirea oricăror competenţe de supraveghere la nivelul Uniunii ar trebui să fie compensată de cerinţe adecvate de răspundere; întrucât, în temeiul articolului 20 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE este, aşadar, responsabilă pentru punerea în aplicare a regulamentului în cauză în faţa Parlamentului şi a Consiliului, ca instituţii cu legitimitate democratică ce reprezintă cetăţenii Uniunii şi statele membre;

E. întrucât articolul 20 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 prevede obligaţia BCE de a coopera în mod deschis în cazul oricăror investigaţii efectuate de către Parlamentul European în conformitate cu Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE);

F. întrucât articolul 20 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 prevede că, la cerere, preşedintele Consiliului de supraveghere al BCE poartă discuţii confidenţiale neconsemnate în scris, în spatele uşilor închise, cu preşedintele şi vicepreşedinţii comisiei competente a Parlamentului European în ceea ce priveşte atribuţiile de supraveghere ale BCE, în măsura în care astfel de discuţii sunt necesare pentru exercitarea competenţelor Parlamentului European în temeiul TFUE; întrucât articolul în cauză impune ca măsurile de organizare a discuţiilor respective să asigure confidenţialitatea deplină, în conformitate cu obligaţiile de confidenţialitate impuse BCE ca autoritate competentă conform dreptului Uniunii;

G. întrucât articolul 15 alineatul (1) din TFUE prevede ca instituţiile Uniunii să îşi desfăşoare activitatea cât mai deschis posibil; întrucât condiţiile care reglementează confidenţialitatea documentelor BCE sunt prevăzute în Decizia 2004/258/CE a BCE (BCE/2004/3); întrucât decizia în cauză prevede că orice cetăţean al Uniunii şi orice persoană fizică sau juridică rezidentă sau având sediul social într-un stat membru are drept de acces la documentele BCE, sub rezerva condiţiilor şi limitelor definite în decizia în cauză; întrucât, în conformitate cu decizia în cauză, BCE refuză divulgarea informaţiilor în cazul în care aceasta ar aduce atingere unor interese publice sau private specificate;

H. întrucât divulgarea informaţiilor legate de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit nu este la latitudinea BCE, ci este supusă limitelor şi condiţiilor stabilite de dispoziţiile relevante din dreptul Uniunii aplicabile atât Parlamentului, cât şi BCE; întrucât, în conformitate cu articolul 37.2 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al BCE ("Statutul SEBC"), persoanele care au acces la date care intră sub incidenţa legislaţiei Uniunii care impune obligaţia păstrării secretului se supun acestei legislaţii;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...