Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 1075/2013 privind statisticile referitoare la activele şi pasivele societăţilor vehicul investiţional angajate în tranzacţii de securitizare (reformare) (BCE/2013/40) Număr celex: 32013R1075

În vigoare de la 27.11.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 5,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană, în special articolul 5 alineatul (1) şi articolul 6 alineatul (4),

având în vedere avizul Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Întrucât Regulamentul (CE) nr. 24/2009 al Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind statisticile referitoare la activele şi pasivele societăţilor vehicul investiţional angajate în operaţiuni de securitizare (BCE/2008/30) trebuie să fie modificat în mod substanţial, în special în lumina Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană, acesta ar trebui reformat pentru claritate.

(2) Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede la articolul 2 alineatul (1) că, în vederea îndeplinirii cerinţelor sale de raportare statistică, Banca Centrală Europeană (BCE), asistată de băncile centrale naţionale (BCN), are dreptul de a culege informaţii statistice în limitele unităţilor de observare statistică de referinţă cu obligaţii de raportare şi a ceea ce este necesar pentru realizarea misiunilor Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC). Din articolul 2 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 rezultă că societăţile vehicul investiţional angajate în tranzacţii de securitizare (SVI) fac parte din unităţile de observare statistică de referinţă cu obligaţii de raportare în scopul îndeplinirii cerinţelor de raportare statistică ale BCE din, printre altele, domeniul statisticilor monetare şi financiare. În plus, articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 obligă BCE să stabilească unităţile de observare statistică efective cu obligaţii de raportare din cadrul unităţilor de observare statistică de referinţă cu obligaţii de raportare şi îi acordă acesteia dreptul de a scuti, total sau parţial, anumite categorii specifice de agenţi raportori de la îndeplinirea cerinţelor sale de raportare statistică.

(3) Scopul datelor privind SVI este de a oferi BCE statistici adecvate în privinţa activităţilor financiare ale subsectorului SVI din statele membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "state membre din zona euro"), care sunt privite ca un singur teritoriu economic.

(4) Date fiind legăturile strânse dintre activităţile de securitizare ale SVI şi ale instituţiilor financiare monetare (IFM), este necesară o raportare consecventă, complementară şi integrată de către IFM şi SVI. Prin urmare, informaţiile statistice furnizate în conformitate cu prezentul regulament trebuie analizate având în vedere cerinţele de raportare a datelor aplicate IFM cu privire la creditele securitizate, astfel cum sunt stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanţul consolidat al sectorului instituţii financiare monetare (BCE/2013/33).

(5) Abordarea raportării integrate de către SVI şi IFM şi derogările prevăzute în prezentul regulament au obiectivul de a minimiza sarcina de raportare pentru agenţii raportori şi de a evita suprapunerile în cadrul raportării informaţiilor statistice de către SVI şi IFM.

(6) BCN ar trebui să aibă dreptul de a scuti SVI de la cerinţele de raportare statistică care ar cauza costuri inacceptabil de mari în comparaţie cu beneficiul lor statistic.

(7) Deşi regulamentele adoptate în temeiul articolului 34.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC") nu conferă drepturi şi nu impun obligaţii statelor membre a căror monedă nu este euro (denumite în continuare "statele membre din afara zonei euro"), articolul 5 din Statutul SEBC se aplică atât statelor membre din zona euro, cât şi celor din afara zonei euro. Considerentul 17 al Regulamentului (CE) nr. 2533/98 arată că articolul 5 din Statutul SEBC, coroborat cu articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, implică obligaţia de elaborare şi aplicare la nivel naţional a tuturor măsurilor pe care statele membre din afara zonei euro le consideră potrivite pentru realizarea colectării informaţiilor statistice necesare pentru îndeplinirea cerinţelor de raportare statistică ale BCE şi pentru efectuarea în timp util în domeniul statistic a pregătirilor pentru ca aceste state să devină state membre din zona euro.

(8) Se aplică standardele pentru protecţia şi utilizarea informaţiilor statistice confidenţiale prevăzute la articolul 8 din Regulamentul nr. 2533/98 al Consiliului.

(9) Articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că BCE are competenţa de a aplica sancţiuni în privinţa agenţilor raportori care nu respectă cerinţele de raportare statistică prevăzute de regulamentele şi deciziile BCE,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...