Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 1074/2013 privind cerinţele de raportare statistică aplicabile oficiilor poştale care prestează servicii de virament care primesc depozite de la instituţii financiare nemonetare din zona euro (reformare) (BCE/2013/39) Număr celex: 32013R1074

În vigoare de la 27.11.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 5,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană, în special articolul 5 alineatul (1) şi articolul 6 alineatul (4),

având în vedere avizul Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1027/2006 al Băncii Centrale Europene din 14 iunie 2006 privind obligaţiile de raportare statistică în cazul oficiilor poştale care prestează servicii de virament care primesc depozite de la instituţii financiare nemonetare din zona euro (BCE/2006/8) trebuie modificat substanţial, în special în lumina Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană; acesta ar trebui reformat pentru claritate.

(2) Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede la articolul 2 alineatul (1) că, în vederea îndeplinirii cerinţelor sale de raportare statistică, Banca Centrală Europeană (BCE), asistată de băncile centrale naţionale (BCN), are dreptul de a culege informaţii statistice în limitele unităţilor de observare statistică de referinţă cu obligaţii de raportare şi a ceea ce este necesar pentru realizarea misiunilor Sistemului European al Băncilor Centrale. Articolul 2 alineatul (2) litera (b) prevede şi faptul că oficiile poştale care prestează servicii de virament (denumite în continuare "oficii poştale care prestează servicii de virament") fac parte din unităţile de observare statistică de referinţă cu obligaţii de raportare, în măsura necesară pentru a asigura respectarea obligaţiilor de raportare statistică către BCE în domeniul statisticilor monetare şi financiare.

(3) Scopul datelor privind oficiile poştale care prestează servicii de virament este de a oferi BCE statistici adecvate referitoare la activităţile financiare din subsectorul oficii poştale care prestează servicii de virament din statele membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "state membre din zona euro"), care sunt privite ca un singur teritoriu economic.

(4) În temeiul articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (BCE/2013/33), unităţile de observare statistică cu obligaţii de raportare sunt instituţiile financiare monetare (IFM) rezidente pe teritoriul statelor membre din zona euro.

(5) Agregatele monetare din zona euro şi contrapartidele acestora sunt extrase în principal din datele cuprinse în bilanţurile IFM, colectate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33). Cu toate acestea, agregatele monetare din zona euro includ nu numai pasivele monetare ale IFM în raport cu instituţiile financiare nemonetare din zona euro, exclusiv administraţia centrală, dar şi pasivele monetare ale administraţiei centrale în raport cu instituţiile financiare nemonetare din zona euro, exclusiv administraţia centrală.

(6) În unele state membre participante, oficiile poştale care prestează servicii de virament nu mai aparţin sectorului administraţiei centrale în temeiul Sistemului european de conturi revizuit (denumit în continuare "SEC 2010"), prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 549/2010, şi nu se limitează la primirea de depozite numai în numele trezoreriilor lor naţionale, ci pot primi depozite şi în cont propriu.

(7) Oficiile poştale care prestează servicii de virament şi care primesc depozite desfăşoară, în această privinţă, activităţi similare celor desfăşurate de IFM. Ambele tipuri de entităţi ar trebui, prin urmare, sa fie supuse unor cerinţe similare de raportare statistică, în măsura în care respectivele obligaţii sunt relevante pentru activitatea lor.

(8) Este necesară asigurarea unui tratament armonizat şi a disponibilităţii informaţiilor statistice privind depozitele primite de oficiile poştale care prestează servicii de virament,

(9) Trebuie să se aplice standardele pentru protecţia şi utilizarea informaţiilor statistice confidenţiale prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...