Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 1073/2013 privind statisticile referitoare la activele şi pasivele fondurilor de investiţii (reformare) (BCE/2013/38) Număr celex: 32013R1073

În vigoare de la 27.11.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 5,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană, în special articolul 5 alineatul (1) şi articolul 6 alineatul (4),

având în vedere avizul Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 958/2007 al Băncii Centrale Europene din 27 iulie 2007 privind statisticile referitoare la activele şi pasivele fondurilor de investiţii (BCE/2007/8) trebuie să fie modificat în mod substanţial, în special în lumina Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană, acesta ar trebui reformat pentru claritate.

(2) Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede la articolul 2 alineatul (1) că, în vederea îndeplinirii cerinţelor sale de raportare statistică, Banca Centrală Europeană (BCE), asistată de băncile centrale naţionale (BCN), are dreptul de a culege informaţii statistice în limitele unităţilor de observare statistică de referinţă cu obligaţii de raportare şi a ceea ce este necesar pentru realizarea misiunilor Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC). Din articolul 2 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 rezultă că fondurile de investiţii (FI) fac parte din unităţile de observare statistică de referinţă cu obligaţii de raportare în scopul îndeplinirii cerinţelor de raportare statistică ale BCE din, printre altele, domeniul statisticilor monetare şi financiare. În plus, articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 obligă BCE să stabilească unităţile de observare statistică cu obligaţii de raportare din cadrul unităţilor de observare statistică de referinţă cu obligaţii de raportare şi îi acordă acesteia dreptul de a scuti, total sau parţial, anumite categorii specifice de agenţi raportori de la îndeplinirea cerinţelor sale de raportare statistică.

(3) Pentru a-şi îndeplini misiunile şi pentru a monitoriza activităţile financiare, altele decât cele desfăşurate de instituţiile financiare monetare (IFM), SEBC solicită informaţii statistice de înaltă calitate cu privire la activitatea FI. Scopul principal al acestor informaţii este de a oferi BCE o imagine statistică cuprinzătoare a sectorului FI din statele membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "statele membre din zona euro"), care sunt privite ca un singur teritoriu economic.

(4) Pentru limitarea sarcinii de raportare, BCN pot culege informaţiile necesare referitoare la FI de la unităţile de observare statistică cu obligaţii de raportare ce fac parte dintr-un cadru mai larg de raportare statistică ce serveşte altor scopuri statistice, cu condiţia ca îndeplinirea cerinţelor de raportare statistică ale BCE să nu fie periclitată. Pentru a promova transparenţa, este oportună, în asemenea cazuri, informarea agenţilor raportori cu privire la faptul că datele sunt culese în alte scopuri statistice.

(5) Deţinerea de date cu privire la tranzacţiile financiare facilitează o analiză mai aprofundată pentru politica monetară şi alte obiective. Datele cu privire la tranzacţiile financiare, precum şi datele cu privire la stocuri, sunt de asemenea utilizate pentru compilarea altor statistici, în special conturile financiare ale zonei euro.

(6) Deşi regulamentele adoptate în temeiul articolului 34.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC") nu conferă drepturi şi nu impun obligaţii statelor membre a căror monedă nu este euro (denumite în continuare "statele membre din afara zonei euro"), articolul 5 din Statutul SEBC se aplică atât statelor membre din zona euro, cât şi celor din afara zonei euro. Considerentul (17) al Regulamentului (CE) nr. 2533/98 se referă la faptul că articolul 5 din Statutul SEBC, coroborat cu articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, implică obligaţia de elaborare şi aplicare la nivel naţional a tuturor măsurilor pe care statele membre din afara zonei euro le consideră adecvate pentru a culege informaţiile statistice necesare îndeplinirii cerinţelor de raportare statistică ale BCE şi pentru a efectua în timp util pregătirile din domeniul statistic pentru ca aceste state să devină state membre din zona euro.

(7) Deşi acest regulament se adresează în primul rând FI, informaţii complete cu privire la deţinătorii de acţiuni la purtător emise de FI nu pot fi obţinute în mod direct de la FI, şi prin urmare, este necesară includerea altor entităţi în unităţile de observare statistică cu obligaţii de raportare.

(8) Ar trebui să se aplice standardele pentru protecţia şi utilizarea informaţiilor statistice confidenţiale prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98.

(9) Articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că BCE are competenţa de a impune sancţiuni în privinţa agenţilor raportori care nu respectă cerinţele de raportare statistică prevăzute de regulamentele şi deciziile BCE,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...